Κέρκυρα, 7ο Διατμηματικὸ Μουσικολογικὸ Συνέδριο

Μοιραστείτε το άρθρο:

Συνέδριο : 7ο Διατμηματικὸ Μουσικολογικὸ Συνέδριο

Θεματική : Ἐλεύθερη

Διοργάνωση : Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν, Φιλοσοφικὴ Σχολή, Τμῆμα Μουσικῶν Σπουδῶν – Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολὴ Κα-λῶν Τεχνῶν, Τμῆμα Μουσικῶν Σπουδῶν – Ἰόνιο Πανεπιστήμιο, Σχολὴ Μου-σικῆς καὶ Ὀπτικοακουστικῶν Τεχνῶν, Τμῆμα Μουσικῶν Σπουδῶν – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Σχολὴ Κοινωνικῶν, Ἀνθρωπιστικῶν Ἐπιστημῶν καὶ Τεχνῶν, Τμῆμα Μουσικῆς Ἐπιστήμης καὶ Τέχνης, ὑπὸ τὴν αἰγἰδα τῆς Ἑλληνικῆς Μουσικολογικῆς Ἑταιρείας

Τόπος, Χρόνος : Κέρκυρα, 30/10 – 01/11/2015 (Ἑταιρεία Κερκυραϊκῶν Σπουδῶν)

Στρογ. Τράπεζα : «Βυζαντινὲς Μουσικὲς Σπουδές: Θέματα Ἐπιστημολογικοῦ Αὐτοπροσ-διορισμοῦ»

Πε­ρί­λη­ψη : Τὸ ἐν λόγῳ Διατμηματικὸ Μουσικολογικὸ Συνέδριο παρέσχε ἄριστη εὐκαιρία μίας ἔμπρα-κτης παρουσίας τῆς πρόσφατα ἱδρυθείσας στὸ πλαίσιο τῶν ἐρευνητικῶν δραστηριοτήτων τῆς Ἑλληνικῆς Μουσικολογικῆς Ἑταιρείας Ἐρευνητικῆς Ὁμάδας Βυζαντινομουσικολογικῶν Σπουδῶν. Αὐτὴ ἡ ὁμάδα, ἀποτελούμενη ἀπὸ ὅλα τὰ ὑπηρετοῦντα στὰ Τμήματα Μουσικῶν Σπουδῶν καὶ τὶς Ἀνώτατες Ἐκκλησιαστικὲς Ἀκαδημίες τῆς Ἑλλάδος μέλη Δ.Ἐ.Π. μὲ εἰδίκευση στὴ Βυζαντινὴ Μουσικολογία, πραγματοποίησε κατ’ αὐτὸ συζήτηση στρογγυλῆς τράπεζας ὑπὸ τὸν τίτλο: «Βυζαντινὲς Μουσικὲς Σπουδές: Θέματα ἐπιστημολογικοῦ αὐτοπροσδιορισμοῦ». Καρπὸς αὐτῆς τῆς συναντήσεως ὑπῆρξε ἡ ἵδρυση τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἀκαδημαϊ-κοῦ Βυζαντινολογικοῦ Δικτύου, τοῦ ὁποίου ἡ Ἱδρυτικὴ Διακήρυξη ἤδη καταρτίστηκε καὶ ἀναρτήθηκε μὲ εὐθύνη τῶν μελῶν του στοὺς ἰστοτόπους ὅλων τῶν συνεργαζόμενων Πανεπιστημια-κῶν καὶ Ἀκαδημαϊκῶν Τμημάτων. Τὴν Διακήρυξη μπορεῖ νὰ δεῖ ὁ ἐνδιαφερόμενος στὴν ἰστοσελίδα τῆς Ἀ.Ἐ.Ἀ.Ἀ. (http://www.aeaa.gr/view_cat.php?cat_id=325 ), καθὼς ἐπίσης στὴν ἰστοσελίδα τοῦ Τομέα Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ Μουσικολογίας τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου.