3ο Σεμινάριο Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ Μελοποιίας : Ἐκκλησιαστικὸ καὶ Κοσμικὸ Ὕφος καὶ Ἦθος στὴν Ψαλτική

Μοιραστείτε το άρθρο:

Σεμινάριο : 3ο Σεμινάριο Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ Μελοποιίας[i]

Θεματική : «Ἐκκλησιαστικὸ καὶ Κοσμικὸ Ὕφος καὶ Ἦθος στὴν Ψαλτική (ἤτοι· περὶ Γενῶν καὶ Εἰδῶν Μελοποιίας καὶ περὶ μελικῶν «Θέσεων») – Θεωρητικὴ τεκμηρίωση καὶ Πρακτικὴ ἄσκηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς μελοποιίας καὶ σημειογραφίας»

Διοργάνωση : Τμῆμα Βυζαντινῆς Μουσικῆς Δημοτικοῦ Ὠδείου Λάρισας «Ἀγγελικὸς Χορός» – Τομέας Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ Μουσικολογίας τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου.

Τόπος, Χρόνος : Διαδικτυακὴ Διεξαγωγή, 17 – 18.04.2021

Σεμινάριο : «Ἐκκλησιαστικὸ καὶ Κοσμικὸ Ὕφος καὶ Ἦθος στὴν Ψαλτική (ἤτοι· περὶ Γενῶν καὶ Εἰδῶν Μελοποιίας καὶ περὶ μελικῶν «Θέσεων») – Θεωρητικὴ τεκμηρίωση καὶ Πρακτικὴ ἄσκηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς μελοποιίας καὶ σημειογραφίας»

Πε­ρί­λη­ψη : Θεματικὲς Ἑνότητες:

α΄) Περὶ τῶν Γενῶν Μελοποιίας (Τί εἶναι Γένος Μελοποιίας. Τί περιλαμβάνει. Πῶς προέκυψαν τὰ Γένη. Τὰ βασικὰ εἴδη μουσικῶν βιβλίων. Παρανοήσεις καὶ διευκρινίσεις ἐπὶ τῶν Γενῶν Μελοποιίας. Τί λέγεται Δρόμος Γένους. Ποιοὶ οἱ Δρόμοι τῶν Γενῶν.)

β΄) Περὶ Εἰδῶν Μελοποιίας (Τί λέγεται Εἶδος Μελοποιίας. Τί περιλαμβάνει. Πῶς προέκυψαν τὰ Εἴδη. Τὰ Εἴδη Μελοποιίας στὰ μουσικὰ βιβλία καὶ ἡ μελοποίησή τους στοὺς ποικίλους Δρόμους τῶν Γενῶν.)

γ΄) Περὶ τῶν Μελικῶν Θέσεων (Τί λέγεται «Θέσις» στὴν Ψαλτική. Ὁ ρόλος τῶν Θέσεων στὴν μελο-ποιία. Ὁ ρόλος τῶν Θέσεων στὴν διασφάλιση τῆς παραδόσεως τοῦ μέλους. Ὁ ρόλος τῶν Θέσεων στὴ διασφάλιση τῆς ἐκκλησιαστικότητας τοῦ ὕφους καὶ τοῦ ἤθους τῶν Ψαλτικῶν μελῶν. Ἡ διαφοροποίη-ση τῶν Θέσεων τῶν Γενῶν, ἀναλόγως τῶν Δρόμων Μελοποιίας. Ὑπάρχουν Θέσεις στὰ σύντομα μέλη; Σχέση Θέσεων καὶ ποιητικοῦ κειμένου. Μουσικὸς καὶ Ποιητικὸς τονισμὸς στὶς Θέσεις. Εἴδη Θέσεων ἀναλόγως μὲ τὴν λειτουργία τους στὸ μέλος. Ἐναρκτήριες καὶ καταληκτήριες Θέσεις. Ἁρμογὴ τῶν Θέσεων. Ἔναρξη καὶ κατάληξη μιᾶς Θέσεως. Γέφυρες, περάσματα καὶ ἁρμογές. Οἱ Θέσεις στὴν Νέα Μέ-θοδο καὶ στὴν Παλαιὰ Σημειογραφία. Θέσεις καὶ Ρυθμός. Ρυθμὸς καὶ Ποιητικὸς Τονισμὸς στὶς Θέσεις.)

δ΄) Ἀσκήσεις / Ἐργασίες: Ταξινόμηση τροπαρίων κατὰ Γένος Μελοποιίας. Εἴδη καὶ Γένη Μελοποιίας στὰ Μουσικὰ Βιβλία. Ἐπισήμανση καὶ καταγραφὴ τῶν μελικῶν Θέσεων διαφόρων Τροπαρίων σὲ ὅλα τὰ Γένη. Corpus Θέσεων κατὰ Ἦχο καὶ κατὰ Δρόμο Μελοποιίας. Ἀσκήσεις μελοποιήσεως μὲ Θέσεις. Ἀσκήσεις εὕρεσης τῶν Ρυθμικῶν σχημάτων τῶν Θέσεων.