2ο ΔΜΔΣ τοῦ ΤΨΤΜ τῆς ἈΘΣΒ, «“Ἀπὸ Χοροῦ καὶ Ὁμοθυμαδόν”

Μοιραστείτε το άρθρο:

Συνέδριο : 2ο Διεθνὲς Μουσικολογικὸ καὶ Διεπιστημονικὸ Συνέδριο

Θεματική : «“Ἀπὸ Χοροῦ καὶ Ὁμοθυμαδόν” – Ἐξελίξεις καὶ Προοπτικὲς τῆς Διεπιστημονικῆς Ἔρευνας γιὰ τὴν Ψαλτική»

Διοργάνωση : Τομέας Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ Μουσικολογίας τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου, μὲ τὴν αἰγίδα τῆς Ἱ.Μητροπόλεως Δημητριάδος καὶ Ἁλμυροῦ

Τόπος, Χρόνος : Βόλος, 09-11/06/2016 (Συνεδριακὸ Κέντρο «ΘΕΣΣΑΛΙΑ»)

Ἀ­να­κοί­νω­ση : «Οἱ θεολογικὲς διδασκαλίες τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου περὶ Ψαλμωδίας, ὅπως ἀποτυπώνονται στὴν συγγραφὴ αὐτοῦ “Κλίμαξ τῶν Ἀρετῶν”»

Πε­ρί­λη­ψη : Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ συγγραφέας τῆς «Κλίμακος», ὁ ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Αἰ-κατερίνης τοῦ Σινᾶ, εἶναι ὁ συγγραφέας τῆς περίφημης ἀσκητικῆς συγγραφῆς «Ἡ Κλίμαξ τῶν Ἀρετῶν». Στὸ κλασσικὸ αὐτὸ ἔργο, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης περιγράφει μία σοφὴ μέθοδο, διὰ τῆς ὁποίας ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ ἐγείρεται ἀπὸ τὸν ὕπνο τῆς ραθυμίας καὶ νὰ πλησιάζει τὸν Θεό, διὰ τῆς πνευματικῆς ζωῆς. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς μάχης μὲ τὸ ἐγώ του, ὁ ἄνθρωπος πρέπει νὰ ἀνέβει μία ἀνοδικὴ πορεία τριάντα ἀρετῶν, προκειμένου νὰ φθάσει στὰ τελευταῖα σκαλοπάτια τῆς «Κλίμακος», ποὺ εἶναι ἡ πίστη, ἡ ἐλπίδα καί, τελικῶς, ἡ ἀγάπη. Σύμφωνα μὲ τὶς διδασκαλίες τῶν ὀρθοδόξων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, ἡ Ψαλμωδία εἶναι ἕνα πολύτιμο ἐργαλεῖο, ἕνα ἀπαραίτητο ὄργανο καὶ βοήθημα γιὰ ὅποιον ἐπιθυμεῖ νὰ σώσει τὴν ψυχή του. Πρόκειται γιὰ ἕνα ἐξαιρετικὸ μέσο προσευχῆς, εὐχαριστίας καὶ δοξολογίας τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ. Ἐντούτοις, ὁ Ἰωάννης τῆς Κλίμακος δὲν περιγράφει μόνον τὶς θετικὲς ἐπιδράσεις τῆς Ψαλμωδίας στὴν ἀνθρώπινη ψυχή, ἀλλά, ἐπίσης, προειδοποιεῖ τὸν πιστὸ γιὰ τοὺς κινδύνους, τοὺς ὁποίους μπορεῖ νὰ ἀντιμετωπίσει, ὅποιος δὲν κάνει σωστὴ χρήση τῆς Ψαλμωδίας. Αὐτὸ συμβαίνει, διότι στὴν ἀνθρώπινη ψυχὴ ὑπάρχουν πολλὰ πάθη, ὅπως, ἐγωισμός, ἐγωπάθεια, ἐγωκεντρικότητα, ὑπερηφάνεια, ὑπεροψία, κενοδοξία, οἴηση, φιλαρέσκεια καὶ ἄλλα, τὰ ὁποῖα μποροῦν νὰ μετατρέψουν τῆς Ψαλμωδία ἀπὸ ὄργανο σωτηρίας σὲ ὄργανο ἀπωλείας καὶ θανάτου τῆς ψυχῆς.

Ἐκδόθηκε : Ἡ παροῦσα Κεντρικὴ Ὁμιλία ἐκδόθηκε δίγλωσση, σὲ Ἑλληνικὴ καὶ Ἀγγλικὴ γλῶσσα (σὲ δίστηλο κείμενο στὶς σελ. 25-68 καὶ ὁ Χαιρετισμὸς τοῦ Συνεδρίου στὶς σελ. 12-14), στὰ Ἠλεκτρονικὰ Πρακτικὰ τοῦ Συ­νεδρίου. Ἐπιμελητὲς Ἐκδόσεως: Κωνσταντῖνος Χαριλ. Καραγκούνης – Κωστὴς Δρυγιανάκης, ἔκδοση Τομέα Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ Μουσικολογίας τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπου-δῶν Βόλου, ἐκδόσεις «ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΗ-ΤΡΙΑΔΟΣ», Βόλος Δεκέμβριος 2017, σελίδες 470 (ISBN-13: 978-618-82650-7-3). Ὁ Τόμος τῶν Ἠλεκτρονικῶν Πρακτικῶν εἶναι ἀναρτημένος στὸν ἰστότοπο τοῦ Τ.Ψ.Τ.Μ. τῆς Ἀ.Θ.Σ.Β. (www.tomeaspsaltikis.gr) ἐδῶ: (https://tomeaspsaltikis.gr/el/ἠλεκτρονικὰ-πρακτικὰ-τοῦ-2ου-δμδσ-το/ ).