Συνέδριο Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτῶν Ἀθηνῶν

Μοιραστείτε το άρθρο:

Συνέδριο : Διεθνὲς Συνέδριο

Θεματική : «Ἡ Κωνσταντινούπολη στὴν Ἱστορία καὶ τὴν Λογοτεχνία»

Διοργάνωση : Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτῶν Ἀθηνῶν.

Τόπος, Χρόνος : Ἀθῆναι, 13-14/05/2016 (Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτῶν, Καλλιθέα)

Ἀ­να­κοί­νω­ση : «Ἐπιρροὲς τῆς νεώτερης Κωνσταντινουπολίτικης Ψαλτικῆς Παραδόσεως. Ἡ περίπτωση τῆς Θεσσαλικῆς Μαγνησίας»

Πε­ρί­λη­ψη : Ἡ Κωνσταντινούπολη θεωρεῖται -καί, βέβαιως, ὄχι ἀδίκως- ἡ κοιτίδα τῆς ὕστερης Βυζαντινῆς καὶ Μεταβυζαντινῆς ψαλτικῆς παραδόσεως, μία παράδοση ἡ ὁποία ἀρρήκτως ἐπιβίωσε -ἔπειτα ἀπὸ μακρὰ σειρὰ θρησκευτικῶν, ἱστορικῶν, πολιτισμικῶν καὶ ἀνθρωπολογικῶν ἐξελίξεων- ἕως τὴν νεώτερη καὶ σύγχρονη φάση τῆς ἱστορίας τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Στὶς ἀρχὲς τοῦ Κ΄ αἰῶνος ἡ ἀνάπτυξη τῶν νέων τεχνολογικῶν ἀνακαλύψεων εὐνόησε τὶς πρῶτες ἠχητικὲς καταγραφὲς τῆς κωνσταντινουπολίτικης Ψαλτικῆς Τέχνης, ἐπιφέροντας ὡς πρωτόγνωρες συνέπειες, ἀφενός, τὴν πλατιὰ διάδοση αὐτῆς σε ὅλον τὸν ὀρθόδοξο χριστιανικὸ κόσμο καὶ/ἀλλά, ἀφετέρου, τὴν ἔναρξη τῆς τυποποιήσεώς της, καθὼς καὶ τὴν, ὑπὸ τὴν ἐπίδραση αὐτῆς, τυποποίηση τῶν ποικίλων κατὰ τόπους περιφερειακῶν ψαλτικῶν παραδόσεων. Τί συνέβαινε, ὅμως, ἕως τὴν ἐποχὴ αὐτή, εἰδικότερα κατὰ τὴν λεγόμενη νεώτερη ἱστορικὴ φάση της (ὅλος ὁ ΙΘ΄ αἰώνας); Ἡ κωνσταντινουπολίτικη ψαλτικὴ παράδοση ἦταν ἄγνωστη στὸν εὐρύτερο Ἑλλαδικὸ χῶρο; Ὑπῆρξαν ἐπιρροὲς τῆς ἐν λόγω παραδόσεως στὰ τοπικὰ ψαλτικὰ ὕφη καί, ἐὰν ναί, βάσει ποίων δυνάμεων καὶ αἰτίων ἐπήρχοντο οἱ ἐπιρροὲς αὐτές; Ἡ μελέτη τῆς τοπικῆς ψαλτικῆς παραδόσεως τῆς θεσσαλικῆς Μαγνησίας σὲ τί μπορεῖ νὰ διαφωτίσει τὴν σχετικὴ ἔρευνα καὶ ποιές ἀπαντήσεις μπορεῖ νὰ δώσει στὰ δύο ἀνωτέρω ἐρωτήματα; Μπορεῖ ἡ Μαγνησία νὰ ἀποτελέσει ἀντιπροσωπευτικὸ ἐρευνητικὸ δεῖγμα γιὰ τὴν μελέτη τῆς νεώτερης καὶ σύγχρονης Ψαλτικῆς Τέχνης τῶν κατὰ τόπους ἑλληνορθοδόξων ἐκκλησιαστικῶν κοινοτήτων καὶ νὰ ὁδηγήσει σὲ γενικότερα ἐπιστημονικὰ συμπεράσματα;

Ἐκδόθηκε : Ἡ ἐργασία ἐκδόθηκε στὰ Πρακτικὰ τοῦ Συνεδρίου, τὰ ὁποῖα κυκλοφόρησαν μὲ τίτλο «Ἡ Κωνσταντινούπολη στὴν Ἱστορία καὶ τὴν Λογοτεχνία. 13 – 14 Μαΐου 2016», ἀπὸ τὸν Σύλλογο Κωνσταντινουπολιτῶν Ἀθηνῶν (ἔτος ἱδρύσεως 1928 – Βραβεῖο Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν), ἐπιμέλεια ἐκδόσεως Δρ Χαράλαμπος Μηνάογλου, Ἀθῆναι 2018, σελ. 337-375.

Τὸ pdf τῆς ανακοινώσεως μπορεῖτε να βρεῖτε καὶ νὰ κατεβάσετε ἀπὸ ΕΔΩ.