Ἀθῆναι, Α΄ [Η΄] Συνάντηση Ἑλλήνων Βυζαντινολόγων

Μοιραστείτε το άρθρο:

Συνέδριο : Α΄ [Η΄] Συνάντηση Ἑλλήνων Βυζαντινολόγων

Διοργάνωση : Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν – Ἐθνικὸ Ἵδρυμα Ἐρευνῶν, ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπιτροπῆς Βυζαντινῶν Σπουδῶν

Τόπος, Χρόνος : Ἀθήνα, 16-18/12/2015 (Κεντρικὸ Κτήριο Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν)

Ἀ­να­κοί­νω­ση : «Ἕνα Σπάραγμα Βυζαντινοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Μουσικοῦ Χειρογράφου στὴ Συλλογὴ τῆς “Φιλαρχαίου Ἑταιρείας Ἁλμυροῦ Ὄθρυς”»

Πε­ρί­λη­ψη : Τὰ ἐκκλησιαστικὰ μουσικὰ χειρόγραφά της Φιλαρχαίου Ἑταιρείας Ἁλμυροῦ «Ἡ Ὄθρυς» ἀπαρτίζουν μία μικρὴ ἀλλὰ πολύτιμη συλλογή, ἀποτελούμενη ἀπὸ ἑπτὰ βυζαντινοὺς καὶ μεταβυζαντινοὺς κώδικες, ἀνάμεσα στοὺς ὁποίους ἕνα ὀγκῶδες Στιχηράριο τοῦ 14ου – 15ου αἰῶνος, μία αὐτόγραφη Παπαδικὴ τοῦ σπουδαίου μελουργοῦ καὶ διδασκάλου τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης Παναγιώτου τοῦ νέου Χρυσάφου (17ος αἰ.) καὶ ἕνα αὐτόγραφο Δοξαστάριο τοῦ Πρω-τοψάλτου τῆς Μεγάλης του Χριστοῦ Ἐκκλησίας Πέτρου Βυζαντίου (β΄ μισὸ 18ου αἰῶνος). Ἡ συλλογὴ αὐτὴ ἔχει περιγραφεῖ ἀναλυτικὰ καὶ παρουσιαστεῖ ἀπὸ τὸν γράφοντα σὲ παλαιό-τερα συνέδρια καὶ μία ἐκτενέστατη εἰσαγωγὴ τοῦ θέματος εἶναι ἤδη δημοσιευμένη. Τότε εἶχε ἀφεθεῖ μία μόνο ἐκκρεμότητα, ἐξαιτίας τῆς σπουδαιότητας καὶ τῆς δυσκολίας τοῦ ζητήμα-τος. Πρόκειται γιὰ ἕνα σπάραγμα ἐκκλησιαστικοῦ μουσικοῦ χειρογράφου -ἕνα φύλλο ὅλο-ὅλο-, σαφῶς βυζαντινῆς χρονικῆς περιόδου, ὅπως τεκμαίρεται ἀπὸ διάφορα στοιχεῖα, ἄρα παλαιότερο ὅλων τῶν ἄλλων χειρογράφων τῆς συλλογῆς, τὸ ὁποῖο χρησιμοποιήθηκε στὴ σταχωση τοῦ ὑπ’ ἀριθμὸν 14 μουσικοῦ χειρογράφου τῆς Φ.Ἑ.Ἁ., προκειμένου νὰ καλύψει ἐσωτερικὰ τὴν πινακίδα τοῦ ἐμπρόσθιου ἐξωφύλλου αὐτοῦ. Ἀπὸ τί εἴδους μουσικὸ κώδικα προέρχεται τὸ σπάραγμα; Ποιό τὸ περιεχόμενό του; Ποιός ὁ γραφεύς του καὶ τὰ ὑλικὰ γρα-φῆς; Τί προσπάθειες ἀποκατάστασης ἔγιναν καὶ μὲ ποιά τεχνικὰ μέσα προσεγγίσθηκε τὸ κείμενό του; Τί μαρτυρεῖ ἡ ὕπαρξη αὐτοῦ του σπαράγματος γιὰ τὴν ψαλτικὴ παράδοση τῆς περιοχῆς τοῦ Ἁλμυροῦ καὶ τῆς Μαγνησίας, γενικότερα; Σὲ ὅλα τὰ προηγούμενα ἐρωτή-ματα προσπαθεῖ νὰ ἀπαντήσει ἡ παροῦσα μελέτη.

Ἐκδόθηκε : Ἡ Ἀνακοίνωση εἶναι ὁλοκληρωμένη καὶ ἀναμένονται οἱ ὁδηγίες σελιδοποιήσεώς της, προκειμένου νὰ κατατεθῆ πρὸς ἔκδοση στὰ Πρακτικὰ τοῦ Συνεδρίου.