4η Διεπιστημονικὴ Συνάντηση – Ἡμερίδα τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν

Μοιραστείτε το άρθρο:

Συνέδριο : 4η Διεπιστημονικὴ Συνάντηση – Ἡμερίδα τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν (Ἀ.Ἐ.Ἀ.Ἀ.)[i]

Θεματική : Ἡ Ἀνθρώπινη ὕπαρξη καὶ τὸ μέλλον ὡς ἔκπληξη· «Ἐγένετο ὁ πρῶτος ἄνθρωπος Ἀδὰμ εἰς ψυχὴν ζῶσαν· ὁ ἔσχατος Ἀδὰμ εἰς πνεῦμα ζωοποιοῦν.» (Α΄ Κορινθ., 15: 45)

Διοργάνωση : Ἀνωτάτη Ἐκκλησιαστικὴ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν

Τόπος, Χρόνος : Κηφισιὰ Ἀθηνῶν, 22 – 23.05.2019(Αἴθουσα Ἐκδηλώσεων τῆς Ἀ.Ἐ.Ἀ.Ἀ.)

Ἀ­να­κοί­νω­ση : «Ἡ περὶ Ἀδὰμ ὑμνογραφία τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς καὶ ἡ εἰς αὐ-τὴν διατύπωση τῆς θεολογίας περὶ πτώσεως, ἐξώσεως, μετανοίας καὶ συναναστάσεως τοῦ Προπάτορος»

Πε­ρί­λη­ψη : Ἡ Κυριακὴ τῆς Τυρινῆς εἶναι ἐξολοκλήρου ἀφιερωμένη στὴν ἀνάμνηση τῆς ἐξώσεως τῶν Πρωτοπλά-στων ἀπὸ τὸν ἐπὶ γῆς Παράδεισο. Ἐνῶ ἅπασα ἡ ὑμνογραφία τῶν Ἀκολουθιῶν τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ ἐνσω-ματώνει μὲ διάχυτο τρόπο ἀναφορὲς στὸν Ἀδὰμ καὶ στὶς περὶ αὐτὸν θεολογήσεις καὶ τυπολογήσεις, ἡ κατανυκτικὴ περίοδος τοῦ Τριωδίου καὶ ἡ χαρμόσυνος τοῦ Πεντηκοσταρίου παρουσιάζουν μία σημαν-τική, ὅσο καὶ εὔλογη, ἔξαρση παρόμοιων ἀναφορῶν. Ἐντούτοις, ἡ ἀπόλυτη ὑμνογραφικὴ ἔκφραση καὶ διατύπωση τῶν θεολογήσεων περὶ τὸν Ἀδὰμ ἐπισημαίνεται στὶς ἱερὲς Ἀκολουθίες τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς, ὅπου ὁ χαρακτήρας τῶν ὕμνων διαφοροποιεῖται αἰσθητῶς ἀπὸ κάθε ἄλλη ὑμνογραφικὴ περί-πτωση. Ποιά εἶναι τὰ χαρακτηριστικά, τὰ ὁποῖα διαφοροποιοῦν τὴν ποίηση τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς, πῶς αὐτὰ ἀποτυπώνονται, ποιά δόγματα καὶ ποιές παραδόσεις πίστεως προκύπτουν ἀπὸ αὐτὴν σχετικὰ μὲ τὴν πτώση – ἔξωση – μετάνοια καὶ συνανάσταση τοῦ Ἀδὰμ καί, τέλος, πῶς ἐκφράζονται καὶ περιγρά-φονται ὅλα τὰ ἀνωτέρω ἀπὸ τὸ Bυζαντινὸ καὶ μετα-Bυζαντινὸ Ἐκκλησιαστικὸ Μέλος;

Ἐξεδόθη : Τὸ κείμενο τῆς εἰσηγήσεως ἐξεδόθη (σελ. 153 – 211) στὸ σύγγραμμα, Κων/νου Χαριλ. Καρα-γκούνη, « …ὅπως ἂν δυνηθῶμεν, ἀπερισπάστως ἄδειν τε καὶ ψάλλειν, καὶ ἐξομολογεῖσθαι Σοι…» – Συναγωγὴ ἄρθρων, μελετῶν καὶ δοκιμίων γιὰ τὴν ἱερὰ Ψαλμωδία καὶ τὴν Ψαλτι-κὴ Τέχνη, ἐκδόσεις ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΙΚΕ, Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2020, σελίδες 224 (14 δεκαεξασέλιδα). Ἐπιμέλεια ἐκδόσεως – σελιδοποίηση – ἐπεξεργασία φωτογραφιῶν: Κων/νος Χαριλ. Καραγκούνης. (ISBN : 978-960-599-351-1 – Κωδικὸς Βιβλίου στὸν ΕΥΔΟΞΟ: 94951750).