2022, Ἔντυπος Τόμος Πρακτικῶν τοῦ 2ου Διεπιστημονικοῦ Συνεδρίου «Ἱερωσύνη, Ἐθνεγερσία, σύγχρονη Ζωή»

2022

Συγγραφέας :
Κατηγορία :


Ἔντυπος Τόμος Πρακτικῶν τοῦ  2ου Διεπιστημονι-κοῦ Συνεδρίου «Ἱερωσύνη, Ἐθνεγερσία, σύγχρονη Ζωή», μὲ τίτλο, Ἀνώτατη Ἐκκλησιαστικὴ Ἀκαδη-μία Ἀθήνας. «Ἱερωσύνη, Ἐθνεγερσία, σύγχρονη Ζωή». Τὸ Συνέδριο διοργάνωσε ἡ Ἀνωτάτη Ἐκκλησιαστικὴ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν (Ἀθήνα, 12 – 14.05. 2021, Αἴθουσα Ἐκδηλώσεων τῆς Ἀ.Ἐ.Ἀ.Ἀ.).

Ἀθῆνα 2022         

Ἐπιμέλεια τῆς Ἐκδόσεως : Κωνσταντῖνος Χαριλ. Καραγκούνης – Σπυριδοῦλα Γρηγ. Κωσταρᾶ

Ἔκδοση : Ἀνωτάτη Ἐκκλησιαστικῆ Ἀκαδημία Ἀθήνῶν
Ἐκδοτικὸς ὁἶκος : ΓΡΗΓΟΡΗ

Εκδόσεις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΡΗΓΟΡΗ
ISBN 978-960-612-407-5
Σελίδες 422
Χαρακτηριστικά

Περισσότερα Βιβλία


2020, «…ὅπως ἂν δυνηθῶμεν, ἀπερισπάστως ᾄδειν τε καὶ ψάλλειν, καὶ ἐξομολογεῖσθαί Σοι…»

Περισσότερα

2018, “Ἄνοιξον ἡμῶν τὸ στόμα καὶ πλήρωσον αὐτὸ τῆς Σῆς αἰνέσεως…”

Περισσότερα

2005, Παραλειπόμενα περὶ τοῦ Χερουβικοῦ Ὕμνου

Περισσότερα

2018, Μουσικές Εκφάνσεις στο έργο του Ζωγράφου Θεόφιλου

Περισσότερα

Επικοινωνία

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου, στείλτε μου το μήνυμά σας

intro pic