2021 Νοέμβριος, Ἔντυπος Τόμος Πρακτικῶν τοῦ 1ου Διεπιστημονικοῦ Συνεδρίου «Χριστιανισμὸς καὶ Ἀνθρωπισμός»

Νοέμβριος 2021

Συγγραφέας :
Κατηγορία : Πρακτικά Συνεδρίου


Ἔντυπος Τόμος Πρακτικῶν τοῦ1ου Διεπιστημονικοῦ Συνεδρίου «Χριστιανισμὸς καὶ Ἀνθρωπι-σμός», μὲ τίτλο, Ἀνώτατη Ἐκκλησιαστικὴ Ἀκαδημία Ἀθήνας. 1 ο Διεπιστημονικὸ Συνέδριο «Χρι-στιανισμὸς καὶ Ἀνθρωπισμός», 06 – 08 Νοεμβρίου 2019. ΠΡΑΚΤΙΚΑ). Τὸ Συνέδριο διοργάνωσε ἡ Ἀνωτάτη Ἐκκλησιαστικὴ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν (Ἀθῆναι, 06 – 08.11.2019, Αἴθουσα Ἐκδηλώ-σεων τῆς Ἀ.Ἐ.Ἀ.Ἀ.).

Ἀθῆνα 2021

Ἐπιμέλεια Ἐκδόσεως : Κωνσταντῖνος Χαριλ. Καραγκούνης – π. Δημήτριος Κουτσούρης – Σπυριδοῦλα Γρηγ. Κωσταρᾶ – Μιχαὴλ Κ. Μαντζανᾶς, ἔκδοση Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, ἐκδόσεις ΠΑΠΑΖΗΣΗ Ἀ.Ἑ.Β.Ἐ., Ἀθήνα, Νοέμβριος 2021, Σελίδες 360 (ISBN: 978-960-02-3724-5).

Εκδόσεις ΠΑΠΑΖΗΣΗ Ἀ.Ἑ.Β.Ἐ.
ISBN 978-960-02-3724-5
Σελίδες 360
Χαρακτηριστικά

Περισσότερα Βιβλία


2020, «…ὅπως ἂν δυνηθῶμεν, ἀπερισπάστως ᾄδειν τε καὶ ψάλλειν, καὶ ἐξομολογεῖσθαί Σοι…»

Περισσότερα

2018, “Ἄνοιξον ἡμῶν τὸ στόμα καὶ πλήρωσον αὐτὸ τῆς Σῆς αἰνέσεως…”

Περισσότερα

2005, Παραλειπόμενα περὶ τοῦ Χερουβικοῦ Ὕμνου

Περισσότερα

2018, Μουσικές Εκφάνσεις στο έργο του Ζωγράφου Θεόφιλου

Περισσότερα

Επικοινωνία

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου, στείλτε μου το μήνυμά σας

intro pic