Ὁ Δ/ντὴς τοῦ Τομέα σὲ Στρογγυλὴ Τράπεζα τῶν μελῶν τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ Βυζαντινομουσικολογικοῦ Δικτύου Ἑλλάδος

Μοιραστείτε το άρθρο:

Ὁ Δ/ντὴς τοῦ Τομέα σὲ Στρογγυλὴ Τράπεζα τῶν μελῶν τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ Βυζαντινομουσικολογικοῦ Δικτύου Ἑλλάδος (Ἀ.Β.Δ.Ἑ) 

Ἀπὸ τὰ πλέον σημαντικὰ γιὰ τὸν Τ.Ψ.Τ.Μ. τῆς Ἀ.Θ.Σ.Β. γεγονότα τοῦ τρέχοντος ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους ὑπῆρξε ἡ συμμετοχὴ τοῦ δ/ντοῦ τοῦ Τομέα ὡς συνομιλητοῦ στὴν Συζήτηση Στρογγυλῆς Τραπέζης τῶν μελῶν τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ Βυζαντινομουσικολογικοῦ Δικτύου Ἑλλάδος (Ἀ.Β.Δ.Ἑ), μὲ θέμα, «Ἀναδρομικὸς Παραλληλισμὸς Προγραμμάτων Βυζαντινομουσικολογικῶν Σπουδῶν: ἀπὸ τὴν Τριτοβάθμια Ἐκπαίδευση πρὸς τὶς Δευτεροβάθμια καὶ Πρωτοβάθμια», ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε στὸ πλαίσιο τοῦ ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἑλληνικῆς Μουσικολογικῆς Ἑταιρείας, 10ου Διατμηματικοῦ Μουσικολογικοῦ Συνεδρίου (Κέρκυρα, Τμῆμα Μουσικῶν Σπουδῶν τοῦ Ἰονίου Πανεπιστημίου, 26 – 28 Ὀκτωβρίου 2018).

Περίληψη:

[Ἀντὶ ἄλλης περιλήψεως, μεταφέρεται ἐδῶ ἡ ἀνακοίνωση τοῦ Περιγράμματος τῆς θεματικῆς τῆς Στρογγυλῆς Τραπέζης]

«Ἡ διδασκαλία τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς στὴν τριτοβάθμια ἐκπαίδευση καὶ ἡ σύνδεση τοῦ εἰδικοῦ περιεχομένου ἀλλὰ καὶ τῆς γενικότερης φιλοσοφίας τῶν νῦν ἰσχυόντων προγραμμάτων βυζαντινομουσικολογικῶν σπουδῶν μὲ τὰ ἀνάλογα τῆς δευτεροβάθμιας καὶ πρωτοβάθμιας ἐκπαίδευσης ἀποτελεῖ, ἀναμφίβολα, καίριο ζήτημα, μὲ καθοριστικὴ σημασία γιὰ ὅλα τὰ μέλη τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ Βυζαντιννολογικοῦ Δικτύου. Συνεχίζοντας τὶς διεργασίες ποὺ ξεκίνησαν ἤδη ἀπὸ τὸ 8ο Διατμηματικὸ Μουσικολογικὸ Συνέδριο, διοργανώνουμε τὴν παροῦσα συζήτηση στρογγυλῆς τράπεζας, γιὰ διεξοδικὸ στοχασμὸ πάνω στὰ βυζαντινομουσικολογικὰ προγράμματα σπουδῶν, ἐκκινώντας ἀναδρομικὰ ἀπὸ τὸ (προπτυχιακὸ ἢ καὶ μεταπτυχιακὸ) ἐπίπεδο τῆς τριτοβάθμιας ἐκπαίδευσης καὶ στοχεύοντας, μὲ καταγραφὴ τῆς τρέχουσας πραγματικότητας καὶ κατάθεση νέων, ἐπικαιροποιημένων καὶ εὐκταίων, προτάσεων, στὶς δευτεροβάθμια (εἰδικὰ στὰ μουσικὰ σχολεῖα) καὶ πρωτοβάθμια.

Ἀναμένεται νὰ ἀναπτυχθεῖ ἕνας γόνιμος διάλογος, μὲ κατάθεση σχετικῶν ἀπόψεων, παρατηρήσεων, προβληματισμῶν καί, κυρίως, προτάσεων, γιὰ μιὰ ὁλιστικὴ προσέγγιση τοῦ ζητήματος τῆς διδακτικῆς της βυζαντινῆς μουσικῆς, μέσα ἀπὸ ἀντίστοιχες ἀκαδημαϊκὲς συζητήσεις, ποὺ θὰ ὁδηγήσουν σὲ ἐποικοδομητικά, καὶ πρακτικὰ ἐφαρμόσιμα, συμπεράσματα. Στὴ στρογγυλὴ τράπεζα θὰ παρακαθίσουν τὰ μέλη τοῦ Α.Β. Δικτύου (καθὼς καὶ μέλη ΔΕΠ τῆς Ἐρευνητικῆς Ὁμάδας Βυζαντινῶν Μουσικῶν Σπουδῶν), ἀλλὰ ἡ παρουσία καὶ συμμετοχὴ συναδέλφων καὶ ἄλλων γνωστικῶν ἀντικειμένων εἶναι ἐπίσης εὐκταία, γιὰ μιὰ διεπιστημονικὴ προσέγγιση τοῦ ζητήματος. Πρὸς τὸν ἴδιο σκοπὸ ἔχει ἐπιπροσθέτως διερευνηθεῖ ἡ δυνατότητα συμμετοχῆς καὶ θεσμικῶν ἐκπροσώπων, ἐκ μέρους τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καὶ τῆς Καλλιτεχνικῆς Ἐπιτροπῆς. 

ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

Ἰσχύοντα προγράμματα βυζαντινομουσικολογικῶν σπουδῶν:

α.  Στὰ προπτυχιακὰ προγράμματα σπουδῶν τῶν τριτοβάθμιων ἑλληνικῶν Ἱδρυμάτων (περιεχόμενο, φιλοσοφία, τίτλοι, στόχοι, μεθοδολογία, προβληματισμοί).

β.  Στὰ μεταπτυχιακὰ προγράμματα σπουδῶν τῶν τριτοβάθμιων ἑλληνικῶν Ἱδρυμάτων (περιεχόμενο, φιλοσοφία, τίτλοι, στόχοι, μεθοδολογία, προβληματισμοί).

γ.  Στὴ δευτεροβάθμια ἐκπαίδευση καὶ κυρίως στὰ Μουσικὰ Σχολεῖα (περιεχόμενο, φιλοσοφία καὶ προοπτικὲς τοῦ προγράμματος, ἀνταπόκριση διδασκόντων καὶ μαθητῶν, ἐλλείμματα καὶ προβληματισμοί, νέες προτάσεις, δυνατότητες καὶ προκλήσεις).

δ.  Στὴν πρωτοβάθμια ἐκπαίδευση (περιεχόμενο, φιλοσοφία καὶ προοπτικὲς τοῦ προγράμματος, ἀνταπόκριση διδασκόντων καὶ μαθητῶν, ἐλλείμματα καὶ προβληματισμοί, νέες προτάσεις, δυνατότητες καὶ προκλήσεις).

Καταγραφὴ καὶ σχολιασμὸς στοιχείων Βυζαντινῆς Μουσικῆς Προπαιδείας: προτάσεις γιὰ γόνιμες σύγχρονες προσεγγίσεις τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς ἀπὸ παιδιὰ μικρότερων (σχολικῶν ἢ καὶ προσχολικῶν) ἡλικιῶν.

Στρατηγικὲς διάχυσης καὶ κοινολόγησης τῶν καταγραφησομένων προτάσεων: ἀναγκαιότητα μιᾶς ἀμεσότερης καὶ συνεκτικότερης ἐπικοινωνίας μεταξύ των φορέων ὅλων των βαθμίδων βυζαντινομουσικολογικῆς ἐκπαίδευσης (πιθανὴ θεσμοθέτηση σεμιναρίων διαλέξεων, ἐργαστηρίων καὶ παραγωγὴ σχετικοῦ ὀπτικοακουστικοῦ διδακτικοῦ ὑλικοῦ).»

10ου Διατμηματικοῦ Μουσικολογικοῦ Συνεδρίου Πρόγραμμα 1
10ου Διατμηματικοῦ Μουσικολογικοῦ Συνεδρίου Πρόγραμμα 2
10ου Διατμηματικοῦ Μουσικολογικοῦ Συνεδρίου Πρόγραμμα 3