2019 Νοέμβριος, Ἔντυπο Πρόγραμμα καὶ Φυλλάδιο Βιογραφικῶν καὶ Περιλήψεων τοῦ 1ου Διεπιστημονικοῦ Συνεδρίου «Χριστιανισμὸς καὶ Ἀνθρωπισμός»

2019

Συγγραφέας : Κων/νος Χ. Καραγκούνης
Κατηγορία : Περιλήψεις -Βιογραφικά


Ἔντυπο Πρόγραμμα καὶ Φυλλάδιο Βιογραφικῶν καὶ Περιλήψεων τοῦ 1ου Διεπιστημονικοῦ Συνεδρίου «Χριστιανισμὸς καὶ Ἀνθρωπισμός», μὲ τίτλο, Χριστιανισμὸς καὶ Ἀνθρωπισμός, 1 ο Διεπιστημονικὸ Συνέδριο. 6 – 8 Νοεμβρίου 2019. Πρόγραμμα, Περιλήψεις. Τὸ Συνέδριο διοργά-νωσε ἡ Ἀνωτάτη Ἐκκλησιαστικὴ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν (Ἀθῆναι, 06 – 08.11.2019, Αἴθουσα Ἐκδηλώσεων τῆς Ἀ.Ἐ.Ἀ.Ἀ.).


Ἀθῆνα 2019

Ἐπιμελητὲς Ἐκδόσεως : Κων/νος Χ. Καραγκούνης – Σπυριδοῦλα Γρ. Κωσταρᾶ, ἔκδοση Ἀ.Ἐ.Ἀ.Ἀ., ἐκδόσεις ΠΑΠΑ-ΖΗΣΗ Ἀ.Ἑ.Β.Ἐ., Ἀθήνα, Νοέμβριος 2019, σελίδες 58 (ISBN:978-960-02-3561-6).

Εκδόσεις ΠΑΠΑ-ΖΗΣΗ Ἀ.Ἑ.Β.Ἐ.
ISBN 978-960-02-3561-6
Σελίδες 58
Χαρακτηριστικά

Περισσότερα Βιβλία


2020, «…ὅπως ἂν δυνηθῶμεν, ἀπερισπάστως ᾄδειν τε καὶ ψάλλειν, καὶ ἐξομολογεῖσθαί Σοι…»

Περισσότερα

2018, “Ἄνοιξον ἡμῶν τὸ στόμα καὶ πλήρωσον αὐτὸ τῆς Σῆς αἰνέσεως…”

Περισσότερα

2005, Παραλειπόμενα περὶ τοῦ Χερουβικοῦ Ὕμνου

Περισσότερα

2018, Μουσικές Εκφάνσεις στο έργο του Ζωγράφου Θεόφιλου

Περισσότερα

Επικοινωνία

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου, στείλτε μου το μήνυμά σας

intro pic