Ἁγία Πετρούπολη Ρωσίας, Συνέδριο: «Traditional Arts and Peacemaking»

Μοιραστείτε το άρθρο:

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ σὲ Συνεργασία μὲ τὴν ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ καὶ τὰ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ – ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ.

«ΙΙΙ Διεθνὲς Ἐπιστημονικὸ Φόρουμ γιὰ τὸν Πολιτισμό, Ἁγία Πετρούπολη Ρωσίας»

[Τὸ Φόρουμ εἶναι ἀφιερωμένο στὴν 250η ἐπέτειο τοῦ Ἐρμιτάζ, θὰ ἀνοίξει τὴν 7η Δεκεμβρίου 2014, ἡμέρα γενεθλίων τοῦ Μουσείου. Μὲ τὸ ΙΙΙ Διεθνὲς Φόρουμ γιὰ τὸν Πολιτισμὸ τῆς Ἁγ.Πετρούπολης καταλήγει τὸ Ἔτος Πολιτισμοῦ στὴ Ρωσία. Στὸ πρόγραμμα τῶν ἐκδηλώσεων διαμορφώνονται καὶ ἐφαρμόζονται οἱ βασικὲς ἰδέες γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τοῦ πολιτισμοῦ στὸ σύγχρονο κόσμο.]

Συνέδριο μὲ θέμα: «Traditional Arts and Peacemaking»

Ἁγία Πετρούπολη Ρωσίας, 8-9 Δεκεμβρίου 2014

Στο συνέδριο συμμετείχαν τρία μέλη του Τομέα Ψαλτικής, ο Διευθυντής του Τομέα, ο π. Γρηγόριος Έντουαρντς και η κα Ξανθούλα Παπαπαναγιώτου

Την εισήγηση του Διευθυντού του Τομέα: «Ἡ Ὀρθόδοξος Ψαλμωδία ὡς εἰρηνοποιὸς δύναμις» μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε από ΕΔΩ.


ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΡΩΣΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Санкт-Петербургский Международный культурный форум – 2014 Секция “Традиционная культура и народное творчество” РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ИСТОРИИ ИСКУССТВ Исаакиевская пл., д. 5 Зеленый и Белый залы 8-9 декабря 2014 года Презентация научно-исследовательского медиа-ресурса «ГИМН А.Ф.ЛЬВОВА «БОЖЕ, ЦАРЯ ХРАНИ!» в культурной и политической жизни Императорской России» (hymn.artcenter.ru) Круглый стол «ФОЛЬКЛОР И ТВОРЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ» Научная конференция, выставка, мастер-классы мультиинструменталистов «ТРАДИЦИОННОЕ ИСКУССТВО КАК МИРОТВОРЧЕСКАЯ СИЛА» 8-9 декабря в рамках Санкт-Петербургского Международного культурного форума (секция «Традиционная культура и народное творчество») Российский институт истории искусств впервые представляет серию научных и творческих мероприятий. Научная и творческая программа РИИИ включает в себя круглый стол «Фольклор и творческая личность» и конференцию «Традиционное искусство как миротворческая сила». Научную программу дополняют концерты и мастер-классы: концерт фольклорной студии «Санкт-Петербург» под руководством Александра Ромодина; концерты – мастер-классы крупнейших российских этноинструменталистов Сергея Старостина, Ольги Гайдамак и Александра Леонова. В рамках программы состоится презентация выставки “Святой Георгий Победоносец в русском искусстве”. Серию мероприятий открывает презентация научно-исследовательского медиа-ресурса «Гимн А.Ф.Львова «Боже, царя храни!» в культурной и политической жизни Императорской России» (hymn.artcenter.ru). На следующий день будет представлен научный мультимедийный проект «Голоса древних храмов. Русский Север». Российский институт истории искусств – старейший в России центр искусствоведения, признанный лидер изучения фольклора, традиционной культуры и музыкального инструментария. Работа в области традиционной культуры в Институте начиналась в 1920-е годы со спецкурсов и семинаров, проводимых Б. В. Асафьевым, В. М. Жирмунским и другими великими учеными. Идея комплексного изучения традиционной народной и церковной культуры Русского Севера реализовывалась в ежегодных экспедициях в Заонежье, на Мезень, Пинегу и Печору. С Институтом сотрудничал В. Я. Пропп, именно здесь издавший «Морфологию сказки» (1928). В Институте была заложена методология отечественной фольклористики. Сектор фольклора в разные годы возглавляли такие известные ученые, как В.Е.Гусев, И.И.Земцовский, отстаивавших идею комплексного изучения всех основных видов народного художественного творчества – песенного и вербального, инструментального, хореографического и зрелищно-игрового. Этнический кругозор сектора охватывал фольклорные культуры больших и малых народов нашей страны. В недрах сектора фольклора зародились принципиально новое научное направление – этнотеатроведение, а также этноинструментоведение, впоследствии ставшее признанным в стране лидером в области изучения музыкальных инструментов и инструментальной музыки народов Евразии.

ПРОГРАММА 8 декабря 2014 г. 11.00-13.00 Презентация научно-исследовательского медиа-ресурса «Гимн А.Ф.Львова «Боже, царя храни!» в культурной и политической жизни Императорской России» (hymn.artcenter.ru) Ресурс выполнен в комплексном формате, сочетающем различные виды передачи информации – вербальный текст, графические изображения, аудио и видео. В основе проекта лежит научное исследование, осуществленное ведущими отечественными учеными. В рамках мероприятия предполагается краткий рассказ о специфике данного ресурса и перспективах создания Российским институтом истории искусств новых продуктов в комплексных электронных форматах репрезентации научного исследования.

13.00 – 14.00 Кофе-брейк 14.00 – 18.00 Зеленый и Белый залы Круглый стол «Фольклор и творческая личность» Организатор – сектор фольклора РИИИ, руководитель программы – зав. сектором фольклора А.В.Ромодин Проблема соотношения культуры и личности была и остается центральной для мировой этнологической науки. Круглый стол предлагает рассмотреть комплекс вопросов, связанных с разнообразными проявлениями индивидуальности, как в самой фольклорной традиции, так и в ее изучении, и в практическом художественном ее воплощении в современных условиях вторичными ансамблями. Предполагается обращение к процессу создания искусства, с выявлением внутренних, субъективных художественно-психологических аспектов и свойств. Рассматривается значение контактов людей друг с другом, обнаруживается смысл диалога – порождающего творческого феномена и внутри самой традиции, и в общении исследователя с аутентичными исполнителями, а с помощью этого общения – и в целостном изучении культуры. Затрагиваются, наконец, вопросы о роли личности в новых, современных фольклорных ансамблях, о значимости творческой индивидуальности руководителя группы. Изучение личностного начала в фольклоре объединяет всех, кто соприкасается с ним – и носителя традиции, и исследователя, и городского исполнителя. Нередко творческие аспекты, существующие в самой культуре, оказываются сходными найденным научным методам. Во вторичном же исполнительстве все способы сочетаются, перемешиваются. Используются и аутентичный опыт самих фольклорных музыкантов, и исследовательский анализ, применяются самые различные – как рациональные, так и интуитивные методики. В круглом столе примут участие ученые-фольклористы из Словакии, Венгрии, Австрии, России.

14.00 – 16.00 Направление 1. «Личность носителя традиции» Участники: Ромодин А.В., кандидат искусствоведения, зав. сектором фольклора (Санкт-Петербург). Фельфёльди Л., этнохореолог, профессор; Институт музыкологии Венгерской академии наук, Сегедский университет (Будапешт, Сегед, Венгрия) Гарай Б., этномузыколог, доктор; Университет философа Константина, Словацкая академия наук (Братислава, Нитра, Словакия). Моргенштерн У., этномузыколог, профессор; Венский университет искусств, Институт народной музыки (Вена, Австрия.) Альмеева Н.Ю., кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник сектора фольклора РИИИ (Санкт-Петербург). Тавлай Г.В., кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник сектора фольклора РИИИ (Санкт-Петербург). Лобанов М.А., доктор искусствоведения, профессор, ведущий научный сотрудник сектора фольклора РИИИ (Санкт-Петербург). Глазунова Н.Н., кандидат искусствоведения, профессор, старший научный сотрудник сектора фольклора РИИИ (Санкт-Петербург). Никаноров А.Б., кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник сектора инструментоведения РИИИ (Санкт-Петербург). Лапин В.А., доктор искусствоведения, ведущий научный сотрудник сектора фольклора РИИИ (Санкт-Петербург).

16.00 – 16.30 Кофе-брейк 16.30 – 17.15 Направление 2. «Личность исследователя-фольклориста» Участники: Мациевский И.В., доктор искусствоведения, профессор, заслуженный деятель искусств Украины и Польши, зав. сектором инструментоведения (Санкт-Петербург). Челеби Ф., доктор искусствоведения, профессор Российского государственного педагогического университета (Санкт-Петербург). Власова М.Н., кандидат филологических наук, старший научный сотрудник отдела русского фольклора Института русской литературы (Пушкинский дом) РАН (Санкт-Петербург). Горшков М.М., фольклорист-исследователь, преподаватель Детского фольклорного центра (Москва.)

17.15 – 18.00 Направление 3. «Личность современного исполнителя фольклора» Бойко Ю.Е., кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник сектора инструментоведения РИИИ (Санкт-Петербург), Асанов В.В., ведущий научный сотрудник Республиканского государственного центра русского фольклора (Москва), Кучепатова С.В., научный сотрудник сектора фольклора РИИИ (Санкт-Петербург). В дискуссиях примут участие: Васильева Е.Е., кандидат искусствоведения, доцент кафедры русского народно-песенного искусства Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусства (Санкт-Петербург). Власов А.Н., доктор филологических наук, зав. отделом русского фольклора Института русской литературы (Пушкинский дом) РАН (Санкт-Петербург). Гаджиева А.А., ведущий научный сотрудник, хранитель коллекции музыкальных инструментов Российского этнографического музея (Санкт-Петербург). Молчанова Т.Н., кандидат искусствоведения, ст. преподаватель кафедры русского народно-песенного искусства Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусства (Санкт-Петербург). Попова И.С., кандидат искусствоведения, доцент кафедры этномузыкологии Санкт-Петербургской государственной консерватории (Санкт-Петербург).

19.00 Зеленый зал Концерт Фольклорной студии “Санкт-Петербург” (художественный руководитель А.В.Ромодин) 9 декабря 2014 г. 11.00 – 18.00 Зеленый зал «Традиционное искусство как миротворческая сила»: научная конференция, выставка, мастер-классы мультиинструменталистов Организатор – сектор инструментоведения РИИИ, руководители программы – И.А.Чудинова, Д.А.Булатова, М.А.Сень Комплекс научно-практических мероприятий, посвященных проблемам пограничья культур, межконфессиональных и межэтнических контактов. Цикл мероприятий вносит существенный вклад в освоение культурного наследия многонациональной России в деле достижения межконфессионального и межэтнического согласия. Центральная тема конференции весьма дискуссионна. Может ли искусство обладать миротворческой силой? Был ли миротворческий потенциал искусства реализован в прошлом и настоящем? Искусство в полиэтнических сообществах, в культурах пограничья – соединяет людей или разобщает? И еще одна важная тема: «Блаженны миротворцы…», традиции церковной культуры и проблемы полиэтнических сообществ – как они соотносятся сегодня? Обсудить эти весьма насущные сегодня вопросы и поделиться своими мыслями соберутся люди разных, порой диаметрально противоположных взглядов – деятели науки, искусства, мастера музыкального и художественного творчества. Будет прочитана серия докладов, круг тематики которых включает следующие направления: «Искусство в зоне конфликта», «Искусство казачества», «Церковь, этнос и искусство», «Искусство в полиэтническом сообществе». В конференции примут участие российские и зарубежные ученые. Впервые в Петербурге выступят выдающийся исследователь и мастер византийской музыки, профессор Афинской духовной академии Константинос Карагунис, преподаватель Владимирской духовной семинарии Нью-Йорка доктор теологии Грегори Эдвардс и сотрудник Министерства образования доктор музыкологии Ксанфула Папапанайоту. Греческие ученые представят как традиционную народную и византийскую музыку, так и современную церковную традицию Греции. Прозвучит доклад палестинского ученого о традиционной музыке и поэзии Палестины (доктор Одех Ришмави). Выступят выдающиеся этномузыковеды И.В. Мациевский и Г.В. Лобкова. Тема славяно-тюркского пограничья и искусства казачества будет представлена с разных точек зрения такими блестящими учеными и знатоками казачьей традиции, как Н.Г. Денисов, Б.А. Алмазов, А.Г.Кабанов и Ю.Е. Чирков. Научную часть конференции завершит доклад, касающийся проблемы воссоздания традиционной церковной культуры Русского Севера и презентация мультимедийного проекта по этой теме (И.А.Чудинова, Б.Ю.Алексеев, Г.В.Ковалевский). В 19.00 состоятся мастер-классы выдающихся мультиинструменталистов, которые дадут новый творческий поворот теме конференции. В первом отделении выступит Сергей Старостин («Пограничные типы музыкальных инструментов тверских пастухов: Скрытые конфликты и их разрешение»), во втором — Ольга Гайдамак и Александр Леонов («Музыка военных действий и рекрутские песни»).

11.00-14.30 Зеленый зал Мациевский И.В. д-р искусствоведения, профессор, зав. сектором инструментоведения РИИИ, академик РАЕН, Засл. деятель искусств Украины и Польши (Санкт-Петербург) Искусство в зоне конфликта Денисов Н.Г. д-р искусствоведения, заместитель начальника управления «филологические науки, искусствоведение» РГНФ (Москва)Казаки-некрасовцы – хранители древнерусской культуры в мусульманской Турции Dr Konstantinos Karagkounis. Doctor of Byzantine Musicology, Supreme Ecclesiastical Academy of Athens (Athens, Greece).Orthodox Psalmody as a Force for Peacemaking The Rev. Dr. Gregory Edwards. Th.D. Sess. Asst. Professor of Missiology, St. Vladimir’s Orthodox Theological Seminary; Rector, Church of the Holy Unmercenary Healers (Volos, Greece). Orthodox Mission, Ecclesiastical Music, and Peace among Peoples Ришмави О.Х. кандидат искусствоведения, преподаватель Восточно-Иерусалимского университета Аль-Куд (Вифлеем, Палестина-Израиль) Музыка, поэзия и мир в Палестине Алмазов Б.А. член Союза писателей и Союза журналистов РФ, преподаватель Университета им. П.Ф.Лесгафта (Санкт-Петербург)Казачье искусство в культуре славяно-тюркского пограничья Кабанов А.С. Государственный центр русского фольклора (Москва) Исполнительские принципы живого функционирования казачьей песенной традиции Чирков Ю.Е. Президент Фонда казачьей культуры, руководитель мужского фольклорного ансамбля «Братина» (Санкт-Петербург) Календарная традиция казаков Северного Кавказа Лобкова Г.В. кандидат искусствоведения, зав. кафедрой этномузыкологии Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова. К вопросу о балто-славянских отношениях: псковские музыкальные инструменты и наигрыши Dr Xanthoula Papapanagiotou. Regional Directorate of Education (Larissa, Greece). Teaching Traditional Music and the Development of Cultural Tolerance and Peace 14.30 – 15.30 Обед 15.30 – 16.30 Зеленый зал Чудинова И.А., кандидат искусствоведения, ученый секретарь сектора инструментоведения Российского института истории искусств (Санкт-Петербург) Голос храма – голос церкви – миротворчество: Русский Север Презентация проекта «Голоса древнерусских храмов» (И.А.Чудинова, Б.Ю.Алексеев, Г.В.Ковалевский)

17.00-18.30 Белый зал Презентация выставки “Святой Георгий Победоносец в русском искусстве” Воин Георгий, великомученик, тяжко пострадавший в начале IV века, стал Победоносцем и святым, почитаемым и любимым не только восточными и западными христианами, но и мусульманскими народами – всем миром, которому он уже много веков возвещает мир и добро. Его образ был многократно запечатлен в искусстве. В русской иконописи и живописи он стал одним из излюбленных. Выставка посвящена образу Святого Георгия Победоносца в современном искусстве и приурочена 245-й годовщине Орденского праздника Святого Георгия, учрежденного Екатериной II в 1769 году. Докладчики: Чечот И.Д., кандидат искусствоведения, зав.сектором изобразительных искусств и архитектуры (Санкт-Петербург) Регинская Н.В., кандидат искусствоведения, доцент кафедры искусствознания Санкт-Петербургского Государственного университета кино и телевидения (Санкт-Петербург).

19.00 Зеленый зал Мастер-классы мультиинструменталистов Сергей Старостин (Москва). Пограничные типы музыкальных инструментов тверских пастухов: Скрытые конфликты и их разрешение Искусство по сути своей и является миротворчеством в широком понимании этого слова. Для христианского сознания Изгнание из Рая это потеря Мира, прежде всего Мира душевного. Искусство, корнями уходящее в историю человечества, это и есть попытка художественным способом вернуть человеку Мир – обрести внутреннюю гармонию, увидеть Бога и познать Любовь. Не касаясь современных форм искусства, обратимся к традиционным формам искусства – народной музыкально-поэтической культуре, являющейся неотъемлемой частью жизни любого народа и носящей, прежде всего устный характер сохранения, передачи и восприятия. При всей, кажущейся на первый взгляд, простоте и приземленности народного искусства, оно для современного человека является малопонятным, экзотическим, а часто просто неактуальным и примитивным. Эти категории оценок противоречивы, поскольку говорят о действительном непонимании сути народного искусства. Если все же завладеть ключом от этого “сундука”, то можно открыть для себя много интересного, полезного и актуального. К тому же еще и красивого. Если сделать небольшой шаг от размышлений о высоком искусстве в сторону повседневного быта, то мы вдруг обнаружим, что простые житейские, бытовые ситуации могут являться той мотивацией, что лежит в основе художественного акта – будь то сказка, притча, песня, наигрыш. Надо ли говорить, что такая жизненно важная понятийная пара как МИР – ВОЙНА легко проецируется народным сознанием в Здоровье – Болезнь. В традиционном мире установка “нельзя болеть” носит негласный характер, она и не требует огласки, также как и “худой мир лучше доброй ссоры”. Это всем понятно и очевидно из тех посланий, которые наследует уходящее поколение своим последователям в виде богатейшего собрания народной мудрости, выраженной в самых разнообразных устных формах. Ольга Гайдамак (Петрозаводск), Александр Леонов (Петрозаводск) Музыка военных действий и рекрутские песни