Ἕνωση Προασπιστῶν τῆς Ἐθνικῆς Μουσικῆς «Οἱ Υπέρμαχοι»

Μοιραστείτε το άρθρο:

Συνέδριο : Διημερίδα Ἐπετειακῶν Εκδηλώσεων

Θεματική : «“Μνήμη καὶ τιμὴ” τῶν Τριῶν Μεγάλων Διδασκάλων καὶ Εὐεργετῶν τοῦ Ἔθνους: Χρυσάνθου ἐκ Μαδύτων, Γρηγορίου Πρωτοψάλτου καὶ Χουρμουζίου Χαρτοφύλακα»

Διοργάνωση : Πανελλήνια Ἕνωση Προασπιστῶν τῆς Ἐθνικῆς Μουσικῆς «Οἱ Ὑπέρμαχοι»

Τόπος, Χρόνος : Ἀθήνα, 04-05/10/2014, (Συνεδριακὴ Αἴθουσα Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ καὶ Ἀθλητισμοῦ)

Ἀ­να­κοί­νω­ση : «Ψαλμωδία καὶ ἐλευθερία στὴν ὀρθόδοξη λατρευτικὴ παράδοση. Συνέπειες ἀπὸ τὴν καθιέρωση τῆς Νέας Μεθόδου Ἀναλυτικῆς Σημειογραφίας»

Πε­ρί­λη­ψη : Σὲ μία σύναξη ἀφιερωμένη στὴ Νέα Μέθοδο ἀναλυτικῆς σημειογραφίας, ὅπου πολὺς λόγος περὶ τὴν θεωρία καὶ τὴν πράξη τῆς Ψαλτικῆς, εἶναι ἀναγκαῖο, νὰ συζητήσουμε καὶ γιὰ τὴν φιλοσοφία -ἢ γιὰ νὰ ἀκριβολογήσουμε-, γιὰ τὴν θεολογία αὐτοῦ τοῦ κορυφαίου μουσικοῦ θεωρητικοῦ συστήματος. Ἀπὸ τὶς πολλὲς καὶ ποικίλες φιλοσοφήσεις ἢ θεολογήσεις ποὺ μποροῦν νὰ γίνουν περὶ τὴν Ψαλτική, γενικῶς, καὶ περὶ τὴν Νέα Μέθοδο εἰδικότερα, στὴν παροῦσα εἰσήγηση γίνεται ἀναφορὰ στὸ πολὺ σπουδαῖο ζήτημα τῆς ἐλευθερίας στὴν Ψαλμω- δία, ὅπως αὐτὴ προκύπτει ἀπὸ τὴν ὀρθόδοξη πίστη καὶ παράδοση. Διότι, δὲν μποροῦμε νὰ θεωροῦμε τὴν Ἐκκλησιαστικὴ Μουσικὴ τῆς Ὀρθόδοξης Ἀνατολῆς χωριστὰ ἀπὸ τὸν ζωτικό της χῶρο, τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν ὀρθόδοξη θεολογία, ποὺ τὴν γέννησε καὶ τὴν διεμόρφωσε διὰ μέσου τῶν αἰώνων. Πρόκειται γιὰ ἔνα θέμα, τὸ ὁποῖο ἔχει πολλὲς πτυχές˙ ἐδῶ ἀναφέρονται ὅσες ἐπιτρέπει ὁ χρόνος μιᾶς εἰσηγήσεως.

Ἐκδόθηκε : Ἡ ἐργασία δὲν ἐκδόθηκε. Ἔχει κατατεθῆ πρὸς ἔκδοση στὰ Πρακτικὰ τῆς Διημερίδος, ἡ ὁποία, πρὸς τὸ παρόν, δὲν ἐξέδωσε Πρακτικά.

Τὸ pdf τῆς ανακοινώσεως μπορεῖτε να βρεῖτε καὶ νὰ κατεβάσετε ἀπὸ ΕΔΩ.