Ἱ.Μ.Δ. – Σ.Ἱ.Β. – Β΄ Συμπόσιο Ψαλτικῆς Τέχνης, Γρ.Θ.Στάθης

Μοιραστείτε το άρθρο:

Συνέδριο : Β΄ Συμπόσιο Ψαλτικῆς Τέχνης

Θεματική : «Ἐπιτεύγματα καὶ Προοπτικὲς στὴν Ἔρευνα καὶ Μελέτη τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ψαλτικῆς Τέχνης»

Διοργάνωση : Ἱερὰ Μητρόπολις Δημητριάδος καὶ Ἁλμυροῦ – Σύνδεσμος Ἱεροψαλτῶν Βόλου «Ἰωάννης ὁ Κουκουζέλης»

Τόπος, Χρόνος : Βόλος, 18/02/2012 (Συνεδριακὸ Κέντρο «ΘΕΣΣΑΛΙΑ»)

Ἀ­να­κοί­νω­ση : «Εἰσαγωγὴ στὴν Ἐπιστήμη τῆς Μουσικολογίας τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης. Γένεση, Ἀνάπτυξη, Ἀντικείμενο, Τομεῖς»

Πε­ρί­λη­ψη : Ἡ Μουσικὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας, ἡ Βυζαντινὴ καὶ Μεταβυζαντινὴ Ψαλτικὴ Τέχνη, ἀποτελεῖ ἀντικείμενο τῆς ἐπιστήμης τῆς Βυζαντινῆς Μουσικολογίας ἢ ὀρθότερον -κατὰ τὴν προσωπική μας ἄποψη- τῆς Μουσικολογίας τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης. Ὡς ἐπιστήμη ἔχει ἀπὸ πολὺ νωρὶς προκαλέσει τὸ εἰδικὸ ἐνδιαφέρον τῶν ἐπιστημόνων τῆς Δύσεως, ἐνῶ εἶναι πολὺ πρόσφατη καὶ νεαρὰ ὡς ἐπιστήμη στὸν ἑλλαδικὸ χῶρο.

Ἐκδόθηκε : Ἡ ἐργασία ἐκδόθηκε στὰ Πρακτικὰ τοῦ Συ­νεδρίου, μὲ τίτλο, Ἐπιτεύγματα καὶ Προοπτικὲς στὴν Ἔρευνα καὶ Μελέτη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης – Τόμος Ἀφιερωμένος στὸν καθηγητὴ Γρηγόριο Θ. Στάθη, ἔκδοση τοῦ Τομέα Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ Μουσικολογίας τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου, ἐπιμέλεια ἐκδόσεως Κ.Χ.Καραγκούνης – Κωστὴς Δρυγιανάκης, ἐκδόσεις «ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Δ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ», Ἀθῆναι 2014, σελ. 59- 69.

Tὸ pdf τῆς ανακοινώσεως μπορεῖτε να βρεῖτε καὶ νὰ κατεβάσετε ἀπὸ ΕΔΩ.