Π.Ἕ.Θ. – Πα­ράρ­τη­μα Ν. Μα­γνη­σί­ας, Θε­ο­λο­γι­κή – Παιδαγωγικὴ Ἡ­με­ρί­δα

Μοιραστείτε το άρθρο:

Συνέδριο : Θε­ο­λο­γι­κή – Παιδαγωγικὴ Ἡ­με­ρί­δα

Θεματική : «Ἡ διδακτικὴ ἀξία τῆς Ὀρθόδοξης Λατρείας στὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν»

Διοργάνωση : Πα­νελ­λή­νι­ος Ἕ­νω­σις Θε­ο­λό­γων – Πα­ράρ­τη­μα Ν. Μα­γνη­σί­ας

Τόπος, Χρόνος : Βό­λος, 04/04/2011 (Πνευματικὸ Κέντρο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Βασιλείου Βόλου)

Ἀ­να­κοί­νω­ση : «Ἡ ψαλτικὴ κατάρτιση τῶν Θεολόγων Ἐκπαιδευτικῶν ὡς ἐφόδιο ἁγιογρα-φικῆς καὶ δογματικῆς ἐμπειρίας κατὰ τὴ διδασκαλία τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν»

Πε­ρί­λη­ψη : Μιλῶντας γιὰ «ψαλτικὴ κατάρτιση» δὲν ἐννοοῦμε ἀπαραιτήτως τὴν πλήρη καὶ τέλεια γνώση τοῦ Βυζαντινοῦ Μουσικοῦ συστήματος (τὴ θεωρία καὶ τὴ σημειογραφία του) ἐκ μέρους τοῦ Θεολόγου Ἐκπαιδευτικοῦ. Βέβαια, ἡ καλὴ γνώση αὐτοῦ καὶ ἡ πειθαρχία σὲ αὐτὸ εἶναι μία πράξη «ὑπακοῆς» στὴν ἀπὸ αἰώνων μουσικὴ καὶ λατρευτικὴ παράδοση τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ἀλλὰ κάτι τέτοιο δὲν τὸ θεωροῦμε ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιὰ ὅσα διατυπώνονται στὴν παροῦσα εἰσήγηση. Ὡς «ψαλτικὴ κατάρτιση» ἐννοοῦμε ἐδῶ: α) τὴν ἔστω καὶ ἐμπειρικὴ γνώση τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης, β) τὴν ἀπὸ τὸ Ἱεροψαλτικὸ Ἀναλόγιο βιωματικὴ ἐμπειρία τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τοῦ Ὀρθοδόξου Τελετουργικοῦ καὶ τὴ γνώση τῶν προσευχητικῶν καὶ ἑορτολογικῶν κύκλων, (τῆς ἡμέρας, τῆς ἑβδομάδος, τοῦ ἔτους) καὶ γ) τὴν ἐπίσης ἀπὸ τὸ Ἱεροψαλτικὸ Ἀναλόγιο μουσικὴ ἀπόδοση τῶν ὑμνογραφικῶν καὶ ἁγιογραφικῶν κειμένων τῆς Ὀρθοδόξου λατρείας καὶ τὴ συνειδητὴ παρακολούθηση τῶν εὐχολογικῶν καὶ λοιπῶν μυσταγωγικῶν στοιχείων αὐτῆς.

Ἐκδόθηκε : Ἡ ἐργασία δὲν ἐκδόθηκε. Τὸ Συνέδριο δὲν ἐξέδωσε Πρακτικά.