Σ.Ἱ.Β. – Α΄ Κύκλος Μουσικολογικῶν Διαλέξεων – Μάρτιος / Ἀπρίλιος 2011

Μοιραστείτε το άρθρο:

Συνέδριο : Μουσικολογικὲς Διαλέξεις

Θεματική : «Α΄ Κύκλος Μουσικολογικῶν Διαλέξεων – Μάρτιος / Ἀπρίλιος 2011» Διοργάνωση Σύνδεσμος Ἱεροψαλτῶν Βόλου «Ἰωάννης ὁ Κουκουζέλης», Γραφεῖο Πολιτιστικῶν Θεμάτων Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης Ν. Μαγνησίας

Τόπος, Χρόνος : Βόλος, 20 καὶ 27/03/2011 (Πολυχῶρος Τέχνης Ὠδείου Γ. Φουντούλη, Βόλος)

Εἰσήγηση Α΄ : «Ἡ Χειρόγραφη Παράδοση τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης. Εἴδη καὶ περιεχόμενο τῶν Βυζαντινῶν καὶ Μεταβυζαντινῶν Μουσικῶν Κωδίκων»

Πε­ρί­λη­ψη : Ἡ Διάλεξη ἀποσκοποῦσε στὴν παρουσίαση τῆς διαμορφώσεως, ἐξελίξεως καὶ χρηστικότη-τος τῶν Βυζαντινῶν – Μεταβυζαντινῶν χειρογράφων πηγῶν Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς μὲ ἔμφαση στὸ περιεχόμενό τους. Εἰδικὴ μνεία ἔγινε στὶς μουσικὲς πηγές, ποὺ διασώζονται σήμερα σὲ δημόσιες, ἐκκλησιαστικὲς καὶ ἰδιωτικὲς συλλογὲς στὴν Μαγνησία.

Εἰσήγηση Β΄ : «Γένεση καὶ ἐξέλιξη τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς Σημειογραφίας»

Πε­ρί­λη­ψη : Διάλεξη μὲ παράλληλη προβολὴ εἰκόνων καὶ φωτογραφιῶν πλήθους Βυζαντινῶν καὶ Μετα- βυζαντινῶν χειρογράφων πηγῶν Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς, διὰ τῶν ὁποίων παρακολουθεῖ-ται ἡ γένεση καὶ ἐξέλιξη τῆς μουσικῆς σημειογραφίας τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ τὸ πέρασμα αὐτῆς -μέσω ποικίλων ἐξηγητικῶν καὶ ἐξηγηματικῶν φάσεων- στὴ Νέα Μέθοδο Ἀναλυτικῆς Σημειογραφίας (1814). Ἔγινε ἰδαιτέρα προσπάθεια νὰ φανοῦν τὰ θετικὰ καὶ ἀρνητικὰ στοιχεῖα τῶν δύο γραφικῶν συστημάτων (παλαιοῦ καὶ νέου), ἐνῶ ζωηρὸ καὶ ἐποικοδομητικὸ διάλογο μεταξὺ τῶν ἀκροατῶν καὶ τοῦ ὁμιλητοῦ προκάλεσαν οἱ προβληματισμοὶ γιὰ τὶς δυνατότητες τῆς ἐν χρήσει σήμερα Παρασημαντικῆς στὴν καταγραφὴ τῶν ἐκφραστικῶν μέσων τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης, ἀλλὰ καὶ τὶς «κερκόπορτες», τὶς ὁποῖες ἡ τελευταία ἀφήνει ἀνοικτές, ἐπιτρέποντας τὴν εἴσοδο ἐξωτερικῶν – κοσμικῶν μελικῶν σχημάτων στὸ σῶμα τῆς παραδοθείσης Βυζαντινῆς μελοποιίας τῶν «θέσεων».

Ἐκδόθηκε : Οἱ ἐργασίες ἐκδόθηκαν στὸν Τόμο: Σύνδεσμος Ἱεροψαλτῶν Βόλου «Ἰωάννης ὁ Κουκουζέλης», Α΄ Κύκλος Μουσικολογικῶν Διαλέξεων, Μάρτιος – Ἀπρίλιος 2011. Πρακτικά, ἐκδόσεις «ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ», Βόλος 2011, μὲ τίτλους:

i. «Τὰ Εἴδη τῶν Χειρογράφων Κωδίκων Βυζαντινῆς Μουσικῆς – Μικρὰ Συμβολὴ στὴν Μουσικὴ Κωδικολογία» (σελ. 59 – 68),

ii. «ΤΡΙΛΟΓΙΑ: – Α. Χαρακτηριστικὰ τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης κατὰ τὴν Βυζαντινὴ καὶ Μεταβυζαντινὴ Περίοδο – Β. Νέες τάσεις στὴν Σημειογραφία καὶ τὸ Μέλος τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης κατὰ τὸν ΙΗ΄ καὶ ΙΘ΄ αἰῶνα – Γ. Οἱ ἀπὸ τὸν ΙΗ΄ – ΙΘ΄ αἰῶνα ἀλλοιώσεις τῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς καὶ οἱ ἐπιπτώσεις τους στὴν Θεία Λατρεία – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Περίοδοι Ἐξελίξεως τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ οἱ κατὰ περιόδους ἀκμάσαντες Μελουργοὶ καὶ Διδάσκαλοι, ποὺ τὴν διαμόρφωσαν.» (σελ. 69 – 109).