Ἡμερίδα Ἐπιμόρφωσης Φιλολόγων Ν. Μαγνησίας

Μοιραστείτε το άρθρο:

Συνέδριο : Ἡμερίδα – Συνάντηση Φιλολόγων

Θεματική : Ἐπιμόρφωση Φιλολόγων Ν. Μαγνησίας

Διοργάνωση : Γραφεῖο Σχολικῶν Συμβούλων Δ/νσης Β/βάθμιας Ἐκπαίδευσης Ν. Μαγνησίας

Τόπος, Χρόνος : Ἁλμυρὸς Μαγνησίας, 03/03/2011 (Κτηριακὸ Συγκρότημα Ἐκπαιδευτηρίων Δευτεροβάθμιας Ἐκπαιδεύσης Ἁλμυροῦ)

Ἀ­να­κοί­νω­ση : «Ἱστορικὲς ἐνθυμήσεις σὲ Ἁλμυριώτικα ἐκκλησιαστικὰ μουσικὰ χειρόγραφα»

Πε­ρί­λη­ψη : Ἡ χειρόγραφη παράδοση τῶν κωδίκων Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς δὲν εἶναι ἀποκλειστικῶς ἀντικείμενο μουσικολογικῆς μελέτης. Οἱ ποικίλες ἱστορικὲς σημειώσεις, οἱ ἐνθυμίσεις καὶ οἱ πάσης φύσεως ἀναγραφὲς (μὴ μουσικές), οἱ ὁποῖες ἀπαντοῦν στὰ ἄγραφα ἐσώφυλλα ἢ στὶς ὦες τῶν φύλλων τῶν κωδίκων, μπορεῖ νὰ ἀποτελέσουν καὶ πεδίο ἔρευνας ἄλλων ἐπιστημῶν, ὅπως ἡ Ἱστορία καὶ ἡ Κοινωνικὴ Ἀνθρωπολογία, ἐνῶ, ἐπίσης, εἶναι δυνατὸν νὰ γίνουν στόχος διερεύνησης καὶ μελέτης στὰ πλαίσια ὑλοποιήσεως Ἐκπαιδευτικῶν Προγραμμάτων στὰ σχολεῖα τῆς Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης τῆς Μουσικῆς ἢ καὶ Γενικῆς Παιδείας.

Ἐκδόθηκε : Ἡ ἐργασία δὲν ἐκδόθηκε. Ἡ Ἡμερίδα δὲν ἐξέδωσε Πρακτικά.