πρ. Δῆμος Ἰωλκοῦ Μαγνησίας, Συμπόσιο Βυζαντινῆς Μουσικῆς

Μοιραστείτε το άρθρο:

Συνέδριο : Α΄ Συμπόσιο Βυζαντινῆς καὶ Παραδοσιακῆς Μουσικῆς

Θεματική : «Ἡ Ψαλτικὴ Τέχνη στὴ Σύγχρονη Ἐποχή»

Διοργάνωση : Δῆμος Ἰωλκοῦ Μαγνησίας, στὸ πλαίσιο τοῦ «1ου Διεθνοῦς Φεστιβὰλ “Ἰωλκὸς 2009”, τὸ ὁποῖο διοργανώθηκε τὸ διάστημα 22/07 – 10/08/2009, σὲ συνεργασία μὲ τοὺς φορεῖς «Παγκόσμιο Φεστιβὰλ Interartia», “International Art Society” καὶ τὴν Πολωνικὴ Πρεσβεία

Τόπος, Χρόνος : Ἰωλκὸς Μαγνησίας, 07-08/08/2009 (Συνεδριακὸ Κέντρο Δήμου Ἰωλκοῦ)

Εἰσηγήσεις : «“Νεώτερες” τελετουργικὲς μεταρρυθμίσεις στὴ Θεία Λειτουργία: Τὰ Ἀλλη-λουϊάρια τοῦ Εὐαγγελίου Εὐχαριστιακὸς Ὕμνος “Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν αἰνέσεώς σου, Κύριε…”»

                        «Ἦχος Τρίτος: Διατονικὸς ἢ Ἐναρμόνιος;»

«Περὶ χρήσεως ἢ μὴ τοῦ σημαδίου τῆς Ὀξείας στὴ Νέα Μέθοδο Σημειογρα-φίας τῶν Τριῶν Διδασκάλων»

Πε­ρί­λη­ψη : Τὸ Συμπόσιο εἶχε σεμιναριακὸ χαρακτῆρα καὶ ἀπευθυνόταν σὲ Καθηγητὲς Βυζαντινῆς καὶ Παραδοσιακῆς Μουσικῆς, Ἱεροψάλτες, Μουσικούς, Σπουδαστὲς Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ λοιποὺς φιλομούσους.

Ἐκδόθηκε : Οἱ ἐργασίες δὲν ἐκδόθηκαν. Τὸ Συμπόσιο δὲν ἐξέδωσε Πρακτικά.