Δ΄ Συ­νέ­δρι­ο Ἁλ­μυ­ρι­ω­τι­κῶν Σπου­δῶν

Μοιραστείτε το άρθρο:

Συνέδριο : Δ΄ Συ­νέ­δρι­ο Ἁλ­μυ­ρι­ω­τι­κῶν Σπου­δῶν

Θεματική : «Ἱστορία – Ἀρχαιολογία – Λαογραφία Ἀχαΐας Φθιώτιδας»

Διοργάνωση : Φι­λάρ­χαι­ος Ἑ­ται­ρεί­α Ἁλ­μυ­ροῦ «Ἡ Ὄ­θρυς»

Τόπος, Χρόνος : Ἁλ­μυ­ρὸς Μαγνησίας, 17-19/10/2008

Ἀ­να­κοί­νω­ση : «Συμβολὴ στὴν καταγραφὴ τῶν τοπικῶν ψαλτικῶν παραδόσεων Καταγραφὴ τῆς Ψαλτικῆς Παράδοσης τῆς Ἐπαρχίας Ἁλμυροῦ Μαγνησίας Μεθοδο-λογία. Πρώτη ἀπόπειρα συλλογῆς τοῦ ὑλικοῦ»

Πε­ρί­λη­ψη : Ἤδη ἀπὸ τὴν μεταβυζαντινὴ ἐποχὴ ὁ Ἁλμυρὸς ἔχει νὰ ἐπιδείξει πλούσια ψαλτικὴ παρά-δοση, ὅπως μαρτυρεῖται τόσο σὲ ἔμμεσες ἱστορικὲς πληροφορίες ὅσο καὶ στὶς ἄμεσες μαρ-τυρίες τῶν χειρογράφων μουσικῶν πηγῶν, οἱ ὁποῖες σώζονται στὴν περιοχὴ καὶ εἶναι ἰδιαιτέ-ρως πολύτιμες. Αὐτὴ ἡ ἄνθιση τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης τοὺς περασμένους αἰῶνες ἄφησε σοβαρὴ παρακαταθήκη στὶς νεώτερες γενεὲς ἁλμυριωτῶν ἱεροψαλτῶν, διὰ τῶν ὁποίων διακονεῖται ἡ σύγχρονη ὀρθόδοξη λατρεία καὶ συνεχίζεται ζωντανὴ ἡ ἐκκλησιαστικὴ μουσικὴ παράδοση.  Στὴν παροῦσα ἐργασία γίνεται μία πρώτη ἐπίσημη προσπάθεια καταγραφῆς τῆς σύγχρονης ψαλτικῆς παραδόσεως τοῦ Ἁλμυροῦ, ξεκινώντας ἀπὸ τοὺς σημερινοὺς Πρωτοψάλτες καὶ Λαμπαδαρίους τῶν ἐνοριακῶν, προσκυνηματικῶν ἢ καὶ μοναστικῶν ναῶν καὶ προχωρώντας χρονικῶς πρὸς τὰ πίσω, ὅσο τὸ ἐπιτρέπουν οἱ ζῶσες μνῆμες τῶν πληροφοριοδοτῶν – πηγῶν, ἀπὸ προφορικὲς μαρτυρίες τῶν ὁποίων συγκεντρώθηκαν τὰ στοιχεῖα τῆς παρούσης ἔρευνας.

Ἐκδόθηκε : Ἡ ἐργασία ἐκδόθηκε στὰ Πρακτικὰ τοῦ Συνεδρίου, ἔκδοση Φιλαρχαίου Ἑταιρεί-ας Ἁλμυροῦ «Ἡ Ὄθρυς», Ἁλμυρὸς 2015, σελ. 367-424 καὶ σὲ Ἀνάτυπο μὲ τίτλο «Συμβολὴ στὴν Καταγραφὴ τῶν Τοπικῶν Ψαλτικῶν Παραδόσεων – Ἡ Καταγραφὴ τῆς Ψαλτικῆς Παράδοσης τῆς Ἐπαρχίας Ἁλμυροῦ Μαγνησίας».

Tὸ pdf τῆς ανακοινώσεως μπορεῖτε να βρεῖτε καὶ νὰ κατεβάσετε ἀπὸ ΕΔΩ.