Ἱ.Σ.Ἐ.Ἑ, Ἐπιτροπὴ Ἀγωγῆς Νεότητος, 6ο Θερινὸ Σχολεῖο

Μοιραστείτε το άρθρο:

Συνέδριο : 6ο Θερινὸ Σχολεῖο

Θεματική : «Ἐργάζεσθαι καὶ φυλάσσειν»

Διοργάνωση : Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος – Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς τῆς Νεότητος – Ὑποεπιτροπὴ Καλλιτεχνικῶν Ἐκδηλώσεων

Τόπος, Χρόνος : Βόλος 01-06/07/2008 (Συνεδριακὸ Κέντρο Θεσσαλίας)

Βιωμ. Ἐργαστήριο :    «Ταχύρρυθμη ἄσκηση ἐκμάθησης τῆς ἑλληνικῆς μουσικῆς σημειογραφίας»

Πε­ρί­λη­ψη : Ἐφαρμογὴ τῆς ἀνωτέρω περιγραφείσης προσωπικῆς μεθόδου διδασκαλίας τῆς Ἑκκλησιαστικῆς Μουσικῆς (σημειογραφίας καὶ θεωρίας). Βλ. ἐδῶ τὸ ὑπ’ ἀριθμὸν [14] Συνέδριο.