Ἱ.Μ.Δημητριάδος, 1η Ἡμερίδα Ψαλτικῆς Τέχνης

Μοιραστείτε το άρθρο:

Συνέδριο : 1η Ἡμερίδα Ψαλτικῆς Τέχνης Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος

Θεματική : «Ψαλτικὴ Τέχνη καὶ Θεία Λατρεία»

Διοργάνωση : Ἱερὰ Μητρόπολις Δημητριάδος καὶ Ἁλμυροῦ – Σύνδεσμος Ἱεροψαλτῶν Βόλου «Ἰωάννης ὁ Κουκουζέλης»

Τόπος, Χρόνος : Βόλος 01/10/2007 (Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας) Ἀ­να­κοί­νω­ση    «Οἱ ἀπὸ τὸν ΙΗ΄ καὶ ΙΘ΄ αἰῶνα ἀλλοιώσεις τῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς καὶ οἱ ἐπιπτώσεις τους στὴν σύγχρονη λατρεία»

Πε­ρί­λη­ψη : Μελετῶντας κανεὶς τὰ -κατὰ κοινὴν ὁμολογίαν- προβλήματα τῆς Ψαλτικῆς στὴν ὀρθόδοξο λα-τρεία, διαπιστώνει, ὅτι αὐτὰ εἶναι ἀποτέλεσμα μουσικῶν ἐξελίξεων, ποὺ ἀνάγονται στὸν ΙΗ΄ καὶ ΙΘ΄ αἰῶνα, ἀλλὰ συνεχίζουν νὰ ταλανίζουν τὴν Ἐκκλησία. Ἐμβαθύνοντας περισσότερο, ἀνακαλύπτει, ὅτι ὀφείλονται σὲ δυό, κυρίως, παράγοντες, τὴν ἔλλειψη γνώσεως καὶ τὴν ἀπου-σία πνευματικότητος. Ἡ ἀπουσία τῆς τελευταίας γεννᾶ ἀδιαφορία καὶ ἀμέλεια, δηλαδή, τὸν πειρασμὸ «μὴ θίγετε τὰ κακῶς κείμενα». Γεννᾶ, πάλι, ἐγωισμὸ καὶ ἀπατηλὴ αὐτάρκεια, δη-λαδή, αἴσθηση κεκτημένου «υἱοθεσίας», ἄρα σατανικὴ ἀσφάλεια πὼς «ὅλα βαίνουν καλῶς». Γεννᾶ, τέλος, ἑωσφορικὴ ἀπελπισία, «ὅλα εἶναι χαμένα, δὲν ὑπάρχει ἐλπίδα ἀλλαγῆς». Τὸ πρόβλημα τῆς Ψαλτικῆς εἶναι ἡ ἄγνοια (ἱεροψαλτῶν καὶ κλήρου) α) γιὰ τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς κατὰ τὴν βυζαντινὴ καὶ μεταβυζαντινὴ περίοδο καὶ β) τὶς ἀπὸ τὸν ΙΗ΄ καὶ ΙΘ΄ αἰῶνα ἀλλοιώσεις αὐτῶν τῶν χαρακτηριστικῶν. Ἡ ἔλλειψη ἱστορικῆς γνώσεως ἀποτελεῖ ἐμπόδιο στὴν κατανόηση τῶν ἀποκλίσεων, ἀλλοιώσεων καὶ προσμίξεων, οἱ ὁποῖες ἔχουν ὑπεισέλθει στὴν Ψαλτικὴ κατὰ τοὺς δυὸ τελευταίους αἰῶνες καὶ ταλανίζουν τὴν λατρευτικὴ πράξη καὶ τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ ἐν ὤρᾳ λατρείας. Τὸ πρόβλημα εἶναι βαθύ.

Ἐκδόθηκε : Ἡ Ἡμερίδα δὲν ἐξέδωσε Πρακτικά. Ἡ ἀνακοίνωση συμπεριελήφθη στὸν Τόμο: Σύνδεσμος Ἱεροψαλτῶν Βόλου «Ἰωάννης ὁ Κουκουζέλης», Α΄ Κύκλος Μουσικολογικῶν Διαλέξεων, Μάρτιος-Ἀπρίλιος 2011. Πρακτικά, ἐκδόσεις «ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ», Βόλος 2011, σελ. 69-108, μὲ τίτλο:  «ΤΡΙΛΟΓΙΑ:  – Α. Χαρακτηριστικὰ τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης κατὰ τὴν Βυζαντινὴ καὶ Μεταβυζαντινὴ Περίοδο  – Β. Νέες τάσεις στὴν Σημειογραφία καὶ τὸ Μέλος τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης κατὰ τὸν ΙΗ΄ καὶ ΙΘ΄ αἰῶνα  – Γ. Οἱ ἀπὸ τὸν ΙΗ΄ – ΙΘ΄ αἰῶνα ἀλλοιώσεις τῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς καὶ οἱ ἐπιπτώσεις τους στὴν Θεία Λατρεία – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Περίοδοι Ἐξελίξεως τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ οἱ κατὰ περιόδους ἀκμά-σαντες Μελουργοὶ καὶ Διδάσκαλοι, ποὺ τὴν διαμόρφωσαν.» 

Tὸ pdf τῆς ανακοινώσεως μπορεῖτε να βρεῖτε καὶ νὰ κατεβάσετε ἀπὸ ΕΔΩ.