2ο Ἐ.Ἵ.Π.Ἐ., «Λαϊκὸς Πολιτισμὸς καὶ Πολιτιστικοὶ Φορεῖς»

Μοιραστείτε το άρθρο:

Συνέδριο : 2ο Διεθνὲς Συνέδριο

Θεματική : «Λαϊκὸς Πολιτισμὸς καὶ Πολιτιστικοὶ Φορεῖς»

Διοργάνωση : Ἐρευνητικὸ Ἵδρυμα Πολιτισμοῦ καὶ Ἐκπαίδευσης (Ἐ.Ἵ.Π.Ἐ.) Συνεδριακοῦ Κέντρου Θεσσαλίας – Νομαρχιακὴ Αὐτοδιοίκηση Μαγνησίας, μὲ τὴν επίσημη συνεργασία τῆς I.O.V. in operational relations with UNESCO καὶ τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Καλλιτεχνικῶν Ἐκδηλώσεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Τόπος, Χρόνος : Βόλος 11-13/05/2007 (Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας)

Ἀ­να­κοί­νω­ση : «Ὁ Σύλλογος Ἔρευνας, Διάσωσης, Ριζικῆς Ἀποκατάστασης τῆς Μουσικῆς τῶν Ἑλλήνων Ἔ.Δ.Ρ.Ἀ.Μ.Ἑ. – Παναγιώτης Ἀχειλᾶς»

Πε­ρί­λη­ψη : Παρουσίαση τῆς 15ετοῦς καλλιτεχνικῆς, διδακτικῆς, ἐρευνητικῆς καὶ ἐκδοτικῆς δραστηριότητος τοῦ ἐν λόγῳ Συλλόγου.

Ἐκδόθηκε : Ἡ ἐργασία δὲν ἐκδόθηκε. Τὸ Συνέδριο δὲν ἐξέδωσε Πρακτικά.