Δραπετσῶνα, Ἡμερίδα Αἰσθητικῆς Ἀγωγῆς

Μοιραστείτε το άρθρο:

Συνέδριο : Ἐπιμορφωτικὴ Ἡμερίδα Αἰσθητικῆς Ἀγωγῆς

Θεματική : «Ἡ Μουσικὴ ὡς πρὸς τὰ καθ’ ἡμᾶς: Ἑλληνικὴ Παραδοσιακὴ Μουσικὴ καὶ Ψαλτικὴ Τέχνη»

Διοργάνωση : Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης Πειραιᾶ – Δῆμος Δραπετσώνας

Τόπος, Χρόνος : Δραπετσῶνα Πειραιῶς, 30/03/2007

Ἀ­να­κοί­νω­ση : «Ἱστορικὴ ἐξέλιξη τῆς ἑλληνικῆς μουσικῆς σημειογραφίας»

Πε­ρί­λη­ψη : Ἡ γέ­νε­ση, ἐ­ξέ­λι­ξη καὶ τε­λι­κὴ δι­α­μόρ­φω­ση τῆς ση­μει­ο­γρα­φί­ας τῆς Ψαλ­τι­κῆς Τέ­χνης ἀ­πὸ τὴν Βυ­ζα­ντι­νὴ καὶ Με­τα­βυ­ζα­ντι­νὴ πε­ρί­ο­δο ὡς τὴν ἐ­πο­χὴ τῆς ἐ­πι­νο­ή­σε­ως τῆς Νέ­ας Με­θό­δου Ἀ­να­λυ­τι­κῆς Ση­μει­ο­γρα­φί­ας τὸ 1814, μὲ ἔμφαση στὸ φαι­νό­με­νο τῶν «ἐξηγή­σε­ων» τῆς μνη­μο­τε­χνι­κῆς ση­μει­ο­γρα­φί­ας τῶν με­λι­κῶν “θέ­σε­ων” καὶ στὶς φά­σεις “ἐ­ξη­γη­μα­τι­κῆς” ση­μει­ο­γρα­φί­ας κα­τὰ τὸν Ι­Η΄ αἰ­ῶ­να.

Ἐκδόθηκε : Ἡ ἐργασία δὲν ἐκδόθηκε. Ἡ Ἡμερίδα δὲν ἐξέδωσε Πρακτικά.

Βιωμ. Ἐργαστήριο : «Ταχύρρυθμη ἐκμάθηση τῆς ἑλληνικῆς μουσικῆς σημειογραφίας»

Πε­ρί­λη­ψη : Ἐφαρμογὴ τῆς ἀνωτέρω περιγραφείσης προσωπικῆς μεθόδου διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς Μουσικῆς. Βλ. ἐδῶ τὸ ὑπ’ ἀριθμὸν [14] Συνέδριο.