Ἑ.Ἑ.Π.Π.Π.Κ., Πολιτισμὸς καὶ Αἰσθητικὴ στὴν Ἐκπαίδευση

Μοιραστείτε το άρθρο:

Συνέδριο : 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικῶν Πολιτιστικῶν Προγραμμάτων

Θεματική : «Πολιτισμὸς καὶ Αἰσθητικὴ στὴν Ἐκπαίδευση»

Διοργάνωση : Ἑλληνικὴ Ἐταιρεία γιὰ τὴν Προστασία τοῦ Πριβάλλοντος καὶ τῆς Πολιτιστικῆς Κληρονομιᾶς – Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν, Τμῆμα Ἐκπαίδευσης καὶ Ἀγωγῆς στὴν Προσχολικὴ Ἡλικία – Ὅμιλος UNESCO Νομοῦ Πειραιῶς καὶ Νήσων, ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων

Τόπος, Χρόνος : Πειραιεύς, 25-26/11/2006 (Πανεπιστήμιο Πειραιῶς)

Ἀ­να­κοί­νω­ση : «Ἡ διδασκαλία τῆς Ἑλληνικῆς Μουσικῆς (Παραδοσιακῆς καὶ Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς) στὴ Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση Ἱστορική Ἀναδρομή. Ἀπόψεις τῆς μαθητικῆς καὶ τῆς ἐκπαιδευτικῆς κοινότητας. Σκέψεις, κρίσεις, προτάσεις. Ἀναγκαιότητα, στόχοι, ὀφέλη»

Πε­ρί­λη­ψη : Τὸ ζήτημα τῆς διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς Μουσικῆς στὸ ἑλληνικὸ ἐκπαιδευτικὸ σύστημα εἶναι τεράστιο στὶς διαστάσεις του καὶ μεγίστου ἐνδιαφέροντος, ἀλλὰ παράλληλα καυτό, γιὰ τὸ ὁποῖο, δυστυχῶς, δὲν ἔχει ἀκόμη ἀνοίξει ἡ ἐπιστημονικὴ ἢ πολιτικὴ συζήτηση. Δὲν ἔχουν δοθεῖ ἐπιστημονικὲς ἢ πολιτικὲς ἀπαντήσεις στὸ ἐρώτημα: Γιατί δὲν ἔχει ἀκόμη εἰσαχθεῖ οὐσιαστικὰ ἡ διδασκαλία τῆς Ἑλληνικῆς Μουσικῆς στὰ σχολεῖα τῆς ἐπικράτειας; Εἶναι παράδοξο, ἀλλὰ τὸ ἑλληνικὸ κράτος ἀπὸ τῆς ἱδρύσεώς του ἀρνεῖται νὰ δεῖ καὶ νὰ ἀναγνωρίσει τὴν Ἑλληνικὴ Μουσικὴ ὡς τέχνη ὕψιστης καλλιτεχνικῆς, παιδαγωγικῆς, ἱστορικῆς καὶ ἐθνικῆς ἀξίας. Στὴν παροῦσα εἰσήγηση γίνεται ἀπόπειρα ἱστορικῆς ἀναδρομῆς στὰ ἐκπαιδευτικὰ προγράμματα διδασκαλίας τῆς Μουσικῆς (ἢ τῆς Αἰσθητικῆς Ἀγωγῆς) στὴ Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση. Παρουσιάζονται τοποθετήσεις καὶ ἀπόψεις ἐκπροσώπων τῆς ἐκπαιδευτικῆς, μαθητικῆς καὶ φοιτητικῆς κοινότητας. Κατατίθενται σκέψεις, κρίσεις καὶ προτάσεις, νὰ ἀνοίξει ἡ συζήτηση γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς Ἑλληνικῆς Μουσικῆς στὴν πραγματικότητα τῆς ἑλληνικῆς ἐκπαίδευσης. Τέλος, ὑποστηρίζεται ἡ ἀναγκαιότητα ἰσοδύναμης διδασκαλίας της στὴ Δευτεροβάθμια ἐκπαίδευση, ὁριοθετοῦνται οἱ στόχοι ἑνὸς τέτοιου ἐγχειρήματος καὶ προσδιορίζονται τὰ ἄμεσα ἢ μακροπρόθεσμα ὀφέλη ἀπὸ τὴν πραγματοποίησή του.

Ἐκδόθηκε : Ἡ ἐργασία ἐκδόθηκε στὰ Πρακτικὰ τοῦ Συνεδρίου. Πρόκειται γιὰ Ἠλεκτρονικὴ Ἔκδοση σὲ δίσκο ἀκτίνας (DVD) δεδομένων, τὸ ὁποῖο διενεμήθη κατὰ τὶς ἡμέ-ρες ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου.

Βιωμ. Ἐργαστήριο : «Ἄσκηση ταχύρρυθμης ἐκπαίδευσης στὴν Ἑλληνικὴ Μουσικὴ Σημειογραφία»

Πε­ρί­λη­ψη : Παρουσίαση τῆς ἀνωτέρω περιγραφείσης ταχύρρυθμης προσωπικῆς μεθόδου διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς Μουσικῆς. Βλ. ἐδῶ τὸ ὑπ’ ἀριθμὸν [14] Συνέδριο.

Tὸ pdf τῆς ανακοινώσεως μπορεῖτε να βρεῖτε καὶ νὰ κατεβάσετε ἀπὸ ΕΔΩ.