Ἐ.Ἵ.Π.Ἐ., «Λαϊκὸς Πολιτισμὸς καὶ Ἐκπαίδευση»

Μοιραστείτε το άρθρο:

Συνέδριο : 1ο Διεθνὲς Συνέδριο

Θεματική : «Λαϊκὸς Πολιτισμὸς καὶ Ἐκπαίδευση»

Διοργάνωση : Κέντρο Ἔρευνας τῆς Ἑλληνικῆς Λαογραφίας τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν – Περιφερειακὴ Διεύθυνση Ἐκπαίδευσης Θεσσαλίας – Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και  Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης Μαγνησίας, ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῶν: Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων, I.O.V.N.G.O OF UNESCO καὶ Δι-εθνοῦς Ὀργάνωσης Λαϊκῆς Τέχνης (Δ.Ὀ.Λ.Τ.)

Τόπος, Χρόνος : Βόλος 29/09 01/10/2006 (Συνεδριακὸ Κέντρο Θεσσαλίας)

Ἀ­να­κοί­νω­ση : «Ἡ διδασκαλία τῆς Ἑλληνικῆς Μουσικῆς στὴν Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση. Προτεινόμενο Πρόγραμμα Σπουδῶν. Στόχοι. Ἀποτελέσματα»

Πε­ρί­λη­ψη : Τὸ ζήτημα τῆς διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς Μουσικῆς -τῆς Λαϊκῆς Παραδοσιακῆς – Δημοτικῆς Μουσικῆς καὶ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ψαλτικῆς Τέχνης- στὸ ἑλληνικὸ ἐκπαιδευτικὸ σύστημα εἶναι τεράστιο στὶς διαστάσεις του καὶ μεγίστου ἐνδιαφέροντος, ἀλλὰ παράλληλα πολὺ καυτό, γιὰ τὸ ὁποῖο, δυστυχῶς, δὲν ἔχει ἀκόμη ἀνοίξει συζήτηση, οὔτε ἐπιστημονικὴ οὔτε πολιτική. Δὲν ἔχουν δοθεῖ ἐπιστημονικὲς ἢ πολιτικὲς ἀπαντήσεις στὸ ἐρώτημα: Γιατί δὲν ἔχει ἀκόμη εἰσαχθεῖ οὐσιαστικὰ ἡ διδασκαλία τῆς Ἑλληνικῆς Μουσικῆς στὰ σχολεῖα τῆς ἑλληνικῆς ἐπικράτειας; Εἶναι παράδοξο, ἀλλὰ τὸ ἑλληνικὸ κράτος ἀπὸ τῆς ἱδρύσεώς του ἀρνεῖται νὰ δεῖ καὶ νὰ ἀναγνωρίσει τὴν Ἑλληνικὴ Μουσικὴ ὡς τέχνη ὑψίστης καλλιτεχνικῆς, παιδαγωγικῆς, ἱστορικῆς καὶ ἐθνικῆς ἀξίας. Ἐὰν δὲν εἶχαν συσταθεῖ τὰ Μουσικὰ Σχολεῖα, ὅπου ἡ Ἑλληνικὴ Παραδοσιακὴ καὶ Βυζαντινὴ Μουσικὴ βρῆκε καταφύγιο τὰ τελευταῖα χρόνια, ἡ κατάσταση θὰ ἦταν τραγικότερη, ἴσως δὲ ἀνεπιστρεπτὶ χαμένη ἡ εὐκαιρία τῆς διάσωσης τῆς ἑλληνικῆς μουσικῆς κληρονομιᾶς. Ἡ παροῦσα ἐργασία δὲν φιλοδοξεῖ, βέβαια, νὰ ἀνοίξει συζήτηση καὶ ἐπιχειρηματολογία γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς Ἑλληνικῆς Μουσικῆς στὴν πραγματικότητα καὶ καθημερινότητα τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, τονίζει, ὅμως, τὴν ἀνα- γκαιότητα ἰσοδύναμης διδασκαλίας της στὴν Πρωτοβάθμια καὶ Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση, ἔστω σὲ ἐπιλεγμένες ἀρχικῶς σχολικὲς μονάδες καὶ σὲ πειραματικὸ στάδιο. Ἐδῶ, κατατίθεται μία προσωπικὴ πρόταση ἐπὶ τοῦ προγράμματος διδασκαλίας, τῆς ὕλης σπουδῶν καὶ τῶν μεθόδων ἀναπτύξεως ἑνὸς πιλοτικοῦ μαθήματος γιὰ ὅλες τὶς τάξεις Γυμνασίου καὶ Λυκείου, μὲ τὴν ἐλπίδα πώς, ἐφόσον ἡ πρόταση ἀπευθύνεται στὴν ἐκπαιδευτικὴ κοινότητα, θὰ ἀποτελέσει ἔναυσμα προβληματισμοῦ καὶ ἀφετηρία νέων ἐμπνεύσεων.

Ἐκδόθηκε : Ἡ ἐργασία ἐκδόθηκε στὰ Πρακτικὰ τοῦ Συνεδρίου, ἀρχικῶς σὲ Ἠλεκτρονικὴ Ἔκδοση σὲ δίσκο ἀκτίνας (DVD) δεδομένων. Ἐκ τῶν ὑστέρων, τὸ Συνέδριο ἐξέδωσε καὶ ἔντυπα Πρακτικά, ἐκδόσεις «DOROSELI», Ἀθῆναι, Νοέμβριος 2007, σελ. 156-161. (ISBN: 978-960-8373-10-5)

Βιωμ. Ἐργαστήριο : «Ταχύρρυθμη διδασκαλία τῆς Ἑλληνικῆς Μουσικῆς Σημειογραφίας»

Πε­ρί­λη­ψη : Παρουσίαση μιᾶς προσωπικῆς μεθόδου διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς Μουσικῆς -τῆς σημειογραφίας καὶ τῆς θεωρίας τῆς Ὀκτωηχίας- ἡ ὁποία ἀποδεδειγμένα ὁδηγεῖ πολὺ σύντομα στὴν ἱκανότητα τῶν σπουδαστῶν γιὰ ἐκ πρώτης ὄψεως ἀνάγνωση τῶν βυζαντινῶν μουσικῶν κειμένων. Ἡ μέθοδος ἀποτελεῖ καρπὸ μακροχρόνιας ἐφαρμογῆς παρατηρήσεων καὶ βελτιώσεων σὲ ἐξατομικευμένες καὶ ὁμαδικὲς περιπτώσεις διδασκαλίας τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ προτείνεται ἡ ἐφαρμογή της γιὰ ταχύρρυθμη ἐπιμόρφωση ἐκπαιδευτικῶν, πανεπιστημιακὴ διδασκαλία περιορισμένων διδακτικῶν ὡρῶν καὶ τὰ ὅμοια.

Tὸ pdf τῆς ανακοινώσεως μπορεῖτε να βρεῖτε καὶ νὰ κατεβάσετε ἀπὸ ΕΔΩ .

Tὸ pdf τῆς ανακοινώσεως σε άλλη έκδοση (πιο ευανάγνωστα).