Γ΄ Ἐπιστημονικὴ Ἡμερίδα Ἱστορικοῦ Ἀρχείου Ἱ. Μητροπόλεως Δημητριάδος

Μοιραστείτε το άρθρο:

Συνέδριο : Γ΄ Ἐπιστημονικὴ Ἡμερίδα Ἱστορικοῦ Ἀρχείου Ἱ. Μητροπόλεως Δημητριάδος

Θεματική : «Ἅγιον Ὄρος – Πήλιο – Μαγνησία, 15ος – 20ος αἰώνας. Μία ἀμφίδρομη σχέση»

Διοργάνωση : Ἱερὰ Μητρόπολις Δημητριάδος καὶ Ἁλμυροῦ – Ἱστορικὸν Ἀρχεῖον

Τόπος, Χρόνος : Βόλος, 03-05/12/2004 (Πνευματικὸ Κέντρο Ἱ. Μητροπόλεως Δημητριάδος)

Ἀ­να­κοί­νω­ση : «Μά­γνη­τες ἐκ­πρό­σω­ποι τῆς Ψαλ­τι­κῆς Τέ­χνης στὸ Ἅ­γι­ον Ὄ­ρος καὶ ἁγι­ο­ρει­τι­κὲς ἐπι­δρά­σεις στὴν Ψαλ­τι­κὴ Πα­ρά­δο­ση τῆς Μα­γνη­σί­ας»

Πε­ρί­λη­ψη : Ἡ Μαγνησία, τὸ Πήλιο, καὶ οἱ Βόρειες Σποράδες ἔχουν νὰ καυχῶνται γιὰ μεγάλο ἀριθμὸ ἐκπροσώπων τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης στὸ Ἅγιον Ὄρος. Σὲ ὅλες σχεδὸν τὶς Μονὲς ἔζησαν καὶ διηκόνησαν ἱεροψάλται, μουσικοδιδάσκαλοι, μελουργοί, ἀντιγραφεῖς κωδικογράφοι καὶ ἄλλα σχετικὰ μὲ τὴν Ἐκκλησιαστικὴ Μουσικὴ πρόσωπα, τὰ ὁποῖα κατάγονται ἀπὸ τὴν Θεσσαλικὴ Μαγνησία. Τὸ ἔργο τοῦ καθενὸς ἐξ αὐτῶν περιγράφεται ἐδῶ ἀναλυτικῶς καὶ ἐκτιμᾶται ὑπὸ τὸ πρῖσμα τῆς ­ἀπ’ αἰώνων διαρκοῦς καὶ ἀδιασπάστου Ψαλτικῆς Παραδόσεως.

Ἐκδόθηκε : Ἡ ἐργασία δὲν ἐκδόθηκε τότε. Τὸ Συνέδριο δὲν ἐξέδωσε Πρακτικά. Ἡ ἐν λόγω ἀνακοίνωση δημοσιεύθηκε μὲ προσωπική μου μέριμνα στὸ ἐπιστημονικὸ περιοδικὸ “ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ”, τόμος 52, Λάρισα 2007, σελ. 337-350 καὶ σὲ Ἀνάτυπο.

Tὸ pdf τῆς ανακοινώσεως μπορεῖτε να βρεῖτε καὶ νὰ κατεβάσετε ἀπὸ ΕΔΩ