Π.Ἕ.Θ. – Παράρτημα Μαγνησίας, Θε­ο­λο­γι­κὴ Ἡ­με­ρί­δα

Μοιραστείτε το άρθρο:

Συνέδριο : Θε­ο­λο­γι­κὴ Ἡ­με­ρί­δα

Θεματική : «Ὑπο­δει­γμα­τι­κὴ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α γι­ὰ μα­θη­τὲς Γυ­μνα­σί­ου, Λυ­κεί­ου καὶ Τ.Ε.Ε.»

Διοργάνωση : Πα­νελ­λή­νι­ος Ἕ­νω­σις Θε­ο­λό­γων. Πα­ράρ­τη­μα Ν. Μα­γνη­σί­ας

Τόπος, Χρόνος : Βό­λος, 28/04/2004 (Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας)

Ἀ­να­κοί­νω­ση : «Ὁ Παι­δα­γω­γι­κὸς καὶ Κα­τη­χη­τι­κὸς ρό­λος τῆς Ψαλ­τι­κῆς Τέ­χνης στὴ Θεί­α Λατρεία καὶ στὴν Θεία Λει­τουρ­γί­α είδικότερα»

Πε­ρί­λη­ψη : Σκο­πὸς τῆς Θεί­ας Λα­τρεί­ας εἶ­ναι ἡ σω­τη­ρί­α τῶν πι­στῶν, γι­’ αὐ­τὸ καὶ συμ­με­τέ­χου­με ὅ­λοι, κλῆ­ρος καὶ λα­ός, ἱ­ε­ρεῖς, ψάλ­τες καὶ ἐκ­κ­λη­σί­α­σμα. Ἡ σω­τη­ρί­α ἐ­πιτυγ­χά­νε­ται μὲ τὴν κα­θη­με­ρι­νή, τὴν αἰ­ώ­νι­ο ἐ­πα­νά­λη­ψη τῆς Σταυ­ρι­κῆς Θυ­σί­ας τοῦ Κυ­ρί­ου ἡ­μῶν Ἰ­η­σοῦ Χρι­στοῦ, μέ­σω τοῦ αἰ­ω­νί­ως ἐ­πα­να­λαμ­βα­νο­μέ­νου Μυ­στη­ρί­ου τῆς Θεί­ας Εὐ­χα­ρι­στί­ας. Ἡ Ψαλ­τι­κὴ Τέ­χνη χει­ρα­γω­γεῖ, ψυ­χα­γω­γεῖ, κα­τη­χεῖ και παι­δα­γω­γεῖ μὲ τὸν καλ­λί­τε­ρο δυ­να­τὸ τρό­πο. Γι­’ αὐ­τὸ θὰ πρέ­πει νὰ ἀ­πο­τε­λέ­σει θε­με­λι­ῶ­δες στοι­χεῖ­ο κα­τη­χή­σε­ως στὶς χρι­στι­α­νι­κὲς ὁ­μά­δες (κα­τη­χη­τι­κὰ σχο­λεῖ­α), ὥ­στε ἀ­πὸ αὐ­τὲς νὰ τρο­φο­δο­τη­θοῦν τὰ ἱ­ε­ρο­ψαλ­τι­κὰ ἀ­να­λό­γι­α μὲ παι­δι­ὰ καὶ νὰ γε­μί­σουν μὲ πο­λυ­με­λεῖς Χο­ροὺς ψαλ­τῶν.

Ἐκδόθηκε : Ἡ Ἡμερίδα δὲν ἐξέδωσε Πρακτικά. Τὸ κείμενο τῆς εἰσηγήσεως συμπεριελή-φθη στὴν προσωπικὴ ἔκδοση «Ζητήματα Θεολογίας τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης», «ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΟΥΡΑΦΑΣ», Βόλος 2005, σελ. 31-52.