Β΄ Συ­νέ­δρι­ο Ἱδρύματος Βυζαντινῆς Μουσικολογίας

Μοιραστείτε το άρθρο:

Συνέδριο : Β΄ Διεθνὲς Συνέδριο Μουσικολογικὸ καὶ Ψαλτικό

Θεματική : «Τὰ Γέ­νη καὶ Εἴ­δη τῆς Βυ­ζα­ντι­νῆς Ψαλ­τι­κῆς Με­λο­ποι­ίας»

Διοργάνωση : Ἱ­. Σύ­νο­δος τῆς Ἐκ­κ­λη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος – Ἵ­δρυ­μα Βυ­ζα­ντι­νῆς Μου­σι­κο­λο­γί­ας

Τόπος, Χρόνος : Ἀ­θῆ­ναι, 15-19/10/2003.

Ἀ­να­κοί­νω­ση : «Ἡ δι­α­χρο­νι­κὴ πα­ρά­δο­ση τῶν πα­πα­δι­κῶν ‘θέ­σε­ω­ν’ τῶν Χε­ρου­βι­κῶν της βυ­ζα­ντι­νῆς καὶ με­τα­βυ­ζα­ντι­νῆς πε­ρι­ό­δου στὰ Χε­ρου­βι­κὰ τοῦ Πέ­τρου Λα­μπα­δα­ρί­ου τοῦ Πε­λο­πον­νη­σί­ου»

Πε­ρί­λη­ψη : Ἡ πε­ρί­πτω­ση τοῦ Πέ­τρου Πε­λο­πον­νη­σί­ου, Λα­μπα­δα­ρί­ου τῆς Μ.Χ.Ε., ὁ ὁ­ποῖ­ος ἔ­χει με­λο­ποι­ή­σει τέσ­σα­ρες στά­σεις Χε­ρου­βι­κῶν (δύ­ο τῆς ἑ­βδο­μά­δος καὶ δύ­ο πλή­ρεις κα­τ’ ἦ­χον σει­ρές), εἶ­ναι χα­ρα­κτη­ρι­στι­κὴ καὶ ἀ­ντι­προ­σω­πευ­τι­κὴ ἀ­πό­δει­ξη, ὅ­τι οἱ νε­ώ­τε­ροι με­λουρ­γοὶ δι­ὰ τῆς “μι­μή­σε­ως” δι­α­τη­ροῦν στὰ Χε­ρου­βι­κά τους τὶς ἔκ­πα­λαι πα­ρα­δο­θεῖ­σες πα­πα­δι­κὲς “θέ­σεις” καὶ τὸ μέ­λος αὐ­τῶν, θέ­το­ντας τὸν ἑ­αυ­τό τους συν­δε­τι­κὸ κρί­κο στὴν ἁ­λυ­σί­δα τῆς πα­ρα­δό­σε­ως. Μὲ τὴν ἐ­πι­νό­η­ση καὶ ἐ­πι­κρά­τη­ση τῆς Νέ­ας Με­θό­δου Ἀ­να­λυ­τι­κῆς Ση­μει­ο­γρα­φί­ας τὸ ση­μα­ντι­κώ­τε­ρο μέ­ρος τῶν Χε­ρου­βι­κῶν τῆς βυ­ζα­ντι­νῆς καὶ με­τα­βυ­ζα­ντι­νῆς με­λο­ποι­ίας με­τα­γρά­φε­ται στὴ νέ­α ση­μει­ο­γρα­φί­α ἀ­πὸ τοὺς Τρεῖς Δι­δα­σκά­λους καὶ πα­ρα­δί­δε­ται στὶς νε­ώ­τε­ρες γε­νε­ὲς ἐ­ξη­γη­μέ­νο τὸ μέ­λος αὐ­τῶν. Ἡ χρή­ση τῶν Χε­ρου­βι­κῶν τοῦ Πέ­τρου Πε­λο­πον­νη­σί­ου στὴν σύγ­χρο­νη λα­τρευ­τι­κὴ πρά­ξη κα­θι­στᾶ τοὺς ση­με­ρι­νοὺς ἱεροψάλτες συ­νε­χι­στὲς τῆς μα­κραί­ω­νης ψαλ­τι­κῆς πα­ρα­δό­σε­ως τοῦ Χε­ρου­βι­κοῦ ὕ­μνου. Γί­νο­νται αὐ­τοὶ οἱ σύγχρονοι ἑρ­μη­νευ­τὲς καὶ προ­σω­ρι­νοὶ διαχειριστὲς τῶν με­λι­κῶν ‘θέ­σε­ων’ τῶν βυζαντινῶν καὶ μεταβυζαντινῶν μελουργῶν τῆς Ψαλ­τι­κῆς Τέ­χνης.

Ἐκδόθηκε : Ἡ ἐργασία ἐκδόθηκε στὰ Πρακτικὰ τοῦ Συ­νεδρίου, ἔκδοση τοῦ Ἱδρύματος Βυζαντινῆς Μουσικολογίας τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀθῆναι 2006, σελ. 111-152.

Tο pdf τῆς ανακοίνωσης μπορεῖτε να βρεῖτε καὶ νὰ κατεβάσετε ἀπὸ ΕΔΩ.