Α΄ Δι­η­με­ρί­δα Ἱρύματος Βυζαντινῆς Μουσικολογίας Ἱ.Σ.Ἐ.Ἑ.

Μοιραστείτε το άρθρο:

Συνέδριο : Δι­η­με­ρί­δα Βυζαντινομουσικολογική

Θεματική : «Ἐκ­φω­νη­τι­κὴ Ση­μει­ο­γρα­φί­α καὶ Πρά­ξη»

Διοργάνωση : Ἱ­. Σύ­νο­δος τῆς Ἐκ­κ­λη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος – Ἵ­δρυ­μα Βυ­ζα­ντι­νῆς Μου­σι­κο­λο­γί­ας

Τόπος, Χρόνος : Ἀ­θῆ­ναι, 09-10/11/2001 (Ἐθνικὸν Ἵδρυμα Ἐρευνῶν)

Ἀ­να­κοί­νω­ση : «Ἐκ­φω­νη­τι­κὴ Ἀ­παγ­γε­λί­α ‘χῦ­μα­’ ἀ­νά­γνω­ση τοῦ Προ­φη­το­λο­γί­ου»

Πε­ρί­λη­ψη : Τὸ Προ­φη­το­λό­γι­ο εἶ­ναι λει­τουρ­γι­κὸ βι­βλί­ο ποὺ πε­ρι­έ­χει ἀ­πο­σπά­σμα­τα (πε­ρι­κο­πές) Προ­φη­τει­ῶν τῆς Πα­λαι­ᾶς Δι­α­θή­κης, τὰ ὁ­ποῖ­α χρη­σι­μο­ποι­οῦ­νται στὶς Ἐκ­κ­λη­σι­α­στι­κὲς Ἀ­κο­λου­θί­ες. Στὴν εἰ­σή­γη­ση αὐ­τὴ πα­ρα­κο­λου­θεῖ­ται ἡ ἱ­στο­ρι­κὴ ἐ­ξέ­λι­ξη τῆς ἀ­παγ­γε­λί­ας αὐ­τῶν τῶν ἀ­να­γνω­σμά­των, ἀρ­χι­κῶς μὲ τὴν βο­ή­θει­α τῆς Ἐκ­φω­νη­τι­κῆς Ση­μει­ο­γρα­φί­ας (6ος – 11ος αἰ­ώ­νας) καὶ ἐν συ­νε­χεί­α, βά­σει τῆς προ­φο­ρι­κῆς πα­ρα­δό­σε­ως. Τέ­λος, κα­τα­γρά­φε­ται ἡ σή­με­ρον ἰ­σχύ­ου­σα κα­τά­στα­ση καὶ γί­νο­νται προ­τά­σεις γι­ὰ τὴν σύγ­χρο­νη ἀ­παγ­γελ­τι­κὴ πρά­ξη.

Ἐκδόθηκε : Ἡ ἐργασία δὲν ἐκδόθηκε.