Ἐ­πι­στη­μο­νι­κὸ Συ­νέ­δρι­ο «Μου­σι­κὲς Πα­ρα­δό­σεις»

Μοιραστείτε το άρθρο:

Συνέδριο : Ἐ­πι­στη­μο­νι­κὸ Συ­νέ­δρι­ο «Μου­σι­κὲς Πα­ρα­δό­σεις»

Θεματική : «Μου­σι­κὲς Πα­ρα­δό­σεις: Ἡ ἱ­στο­ρι­κή τους δι­ά­στα­ση στὴν ψη­φι­α­κὴ ἐ­πο­χή»

Διοργάνωση : Δη­μο­τι­κὸ Κέ­ντρο Ἱ­στο­ρί­ας καὶ Τε­κμη­ρί­ω­σης Δή­μου Βό­λου

Τόπος, Χρόνος : Βό­λος, 19-21/10/2001

Ἀ­να­κοί­νω­ση : «Ὕ­φος: Ἑ­νι­αί­α πα­ρά­δο­ση καὶ ἐ­πι­μέ­ρους πα­ρα­δό­σεις τῆς Ὀρ­θο­δό­ξου Ψαλ­τι­κῆς Τέ­χνης στὴν τε­χνο­λο­γι­κὴ ἐ­πο­χή»

Πε­ρί­λη­ψη : Ἀ­νί­χνευ­ση τῆς ἱ­στο­ρι­κῆς δι­α­δρο­μῆς τῆς ἔν­νοι­ας “ὕ­φος” στὴν Βυ­ζα­ντι­νὴ καὶ με­τα­βυ­ζα­ντι­νὴ πε­ρί­ο­δο καὶ δι­ευ­κρί­νι­ση τῆς χρή­σε­ως τοῦ ὅ­ρου μὲ διτ­τὴ ση­μα­σί­α: α) Ψαλ­τι­κὸν ὕ­φος, ὁ χα­ρα­κτή­ρας τοῦ βυ­ζα­ντι­νοῦ μέ­λους μὲ τὰ ἰ­δι­αί­τε­ρα γνω­ρι­στι­κά του στοι­χεῖ­α, ποὺ τὸ δι­α­φο­ρο­ποι­οῦν ἀ­πὸ τὶς λοι­πὲς μου­σι­κὲς πα­ρα­δό­σεις. β) Το­πι­κὸ ὕ­φος, τὰ χα­ρα­κτη­ρι­στι­κὰ γνω­ρί­σμα­τα τῶν το­πι­κῶν ψαλ­τι­κῶν πα­ρα­δό­σε­ων (κων­στα­ντι­νου­πο­λί­τι­κη, ἁ­γι­ο­ρεί­τι­κη, θεσ­σα­λο­νι­καί­α κ.λ­π.), δη­λα­δή, με­λι­κὲς καὶ με­λο­ποι­η­τι­κὲς δι­α­φο­ρο­ποι­ή­σεις τῆς ἐκ­κ­λη­σι­α­στι­κῆς μου­σι­κῆς ἀ­πὸ πε­ρι­ο­χὴ σὲ πε­ρι­ο­χή. (Ἡ μία συνεχὴς καὶ ἀδιάσπαστη παράδοση τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης διακρίνεται σὲ κατὰ ἐποχὲς καὶ κατὰ τόπους ἐπιμέρους παραδόσεις, οἱ ὁποῖες, πάντως, δὲν διασποῦν τὴν συνοχὴ καὶ ὁμοιογένειά της. Ἀντίθετα, ἐκφράζουν καὶ ἀποτυπώνουν τὸ πνεῦμα ἐλευθερίας, ποὺ διακρίνει τὴν Ὀρθοδοξία.) Ἀ­κό­μη, δι­ε­ρεύ­νη­ση τῆς ση­με­ρι­νῆς ση­μα­σί­ας τοῦ ὅ­ρου, ὡς ἐν­δει­κτι­κοῦ τῆς μου­σι­κῆς ἐκ­φο­ρᾶς τῆς ψαλ­τι­κῆς τέ­χνης ἀ­πὸ δά­σκα­λο σὲ δά­σκα­λο (φω­νη­τι­κὴ το­πο­θέ­τη­ση, ἄρ­θρω­ση κ.τ.ὅ.) ἢ καὶ τῆς ἐκ­φρα­στι­κῆς δι­α­φο­ρο­ποι­ή­σε­ως ἀ­πὸ σχο­λὴ σὲ σχο­λή (ποι­ο­τι­κὴ ἀ­νά­λυ­ση, ἕλ­ξεις τῶν μου­σι­κῶν φθόγ­γων, ρυ­θμός, χρο­νι­κὴ ἀ­γω­γή κ.ἄ.). Τέ­λος, ἀ­να­ζή­τη­ση τρό­πων με­τα­χει­ρί­σε­ως τῶν νέ­ων τε­χνο­λο­γι­κῶν δε­δο­μέ­νων γι­ὰ ὑ­πο­στή­ρι­ξη καὶ δι­ευ­κό­λυν­ση τῆς ψαλ­τι­κῆς πρά­ξε­ως ἢ κα­τα­γρα­φὴ καὶ δι­άσω­ση τῆς πα­ρα­δό­σε­ως. Ἐμπλούτισε ἢ ἀπεγύμνωσε ἡ τεχνολογία τὴν Ψαλτικὴ Τέχνη;.

Ἐκδόθηκε : Ἡ ἐργασία δὲν ἐκδόθηκε. Τὸ Συνέδριο δὲν ἐξέδωσε Πρακτικά.