Γ΄ Συ­νέ­δρι­ο Ἁλ­μυ­ρι­ω­τι­κῶν Σπου­δῶν

Μοιραστείτε το άρθρο:

Συνέδριο : Γ΄ Συ­νέ­δρι­ο Ἁλ­μυ­ρι­ω­τι­κῶν Σπου­δῶν

Θεματική : «Ἱστορία – Ἀρχαιολογία – Λαογραφία Ἀχαΐας Φθιώτιδος»

Διοργάνωση : Φι­λάρ­χαι­ος Ἑ­ται­ρεί­α Ἁλ­μυ­ροῦ «Ἡ Ὄ­θρυς»

Τόπος, Χρόνος : Ἁλ­μυ­ρὸς Μαγνησίας, 13-15/10/2000

Ἀ­να­κοί­νω­ση : «Ἕ­να Μου­σι­κὸ Στι­χη­ρά­ρι τοῦ Ι­Η΄ αἰ­ῶ­νος ἀ­πὸ τὴν Ἱ­ε­ρὰ Μό­νη Πα­να­γί­ας Ξε­νι­ᾶς Ἁλ­μυ­ροῦ»

Πε­ρί­λη­ψη : Πρό­κει­ται γι­ὰ ἀ­να­λυ­τι­κὴ καὶ λε­πτο­με­ρέ­στα­τη πε­ρι­γρα­φὴ ἑ­νὸς σπου­δαί­ου μου­σι­κοῦ κώ­δι­κος, ὁ ὁ­ποῖ­ος φυ­λάσ­σε­ται στὴν συλ­λο­γὴ τῆς Κά­τω Ἱ­ε­ρᾶς Μο­νῆς Πα­να­γί­ας Ξε­νι­ᾶς Ἁλ­μυ­ροῦ. Ὁ μο­να­δι­κὸς σω­ζό­με­νος μου­σι­κὸς κώ­δι­κας τῆς συλ­λο­γῆς αὐ­τῆς εἶ­ναι τὸ ὑπ΄ ἀ­ρι­θμὸν 21 σπου­δαῖ­ο Στι­χη­ρά­ρι­ον τοῦ Ι­Η΄ αἰ­ῶ­νος. Ἡ ἀ­ξί­α τοῦ κώ­δι­κος εἶ­ναι με­γά­λη δι­ό­τι: Εἶ­ναι ὀ­γκω­δέ­στα­τος καὶ ἐ­ξαι­ρε­τι­κὰ κα­λαί­σθη­τος. Εἶ­ναι πλού­σι­ος ὡς πρὸς τὶς ἐ­μπε­ρι­ε­χό­με­νες με­λο­ποι­ή­σεις, οἱ ὁ­ποῖ­ες, ἂν καὶ ἀ­πα­ντοῦν συ­χνὰ σὲ συλ­λο­γὲς χει­ρο­γρά­φων, ἀ­πο­τε­λοῦν ἀ­θά­να­τα ἔρ­γα τοῦ σπου­δαι­ό­τα­του με­λουρ­γοῦ, μου­σι­κο­δι­δα­σκά­λου καὶ ἐ­ξη­γη­τοῦ τοῦ Ι­Η΄ αἰ­ῶ­νος Γερ­μα­νοῦ ἐ­πι­σκό­που Νέ­ων Πα­τρῶν. Οἱ με­λο­ποι­ή­σεις κα­λύ­πτουν τὶς σχε­τι­κὲς ἱ­ε­ρο­ψαλ­τι­κὲς ἀ­νά­γκες ὅ­λου τοῦ ἐ­νι­αυ­τοῦ, συ­μπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων τῶν πε­ρι­ό­δων τοῦ Τρι­ω­δί­ου καὶ τοῦ Πε­ντη­κο­στα­ρί­ου. Εἶ­ναι χρο­νο­λο­γη­μέ­νος. Ἔ­χει ὁ­λο­κλη­ρω­θῆ τὸ ἔ­τος 1777. Ὁ γρα­φεύς του εἶ­ναι γνω­στός, ἐ­φό­σον αὐ­το­α­πο­κα­λύ­πτε­ται στὸν κο­λο­φῶ­να τοῦ βι­βλί­ου. Πρό­κει­ται γι­ὰ ἕ­ναν Τρι­κε­ρι­ώ­τη μου­σι­κὸ ἢ ἀ­ντι­γρα­φέ­α, ὁ ὁ­ποῖ­ος ὑ­πο­γρά­φει ὡς Ἀ­να­γνώ­στης ἐκ Τρί­κε­ρι. Ὁ κω­δι­κο­γρά­φος δη­λώ­νει μα­θη­τὴς τοῦ γνω­στοῦ με­λουρ­γοῦ καὶ ἐ­πί­σης κω­δι­κο­γρά­φου Στέρ­γι­ου Τυρ­να­βί­του. Τὸ ἔρ­γο συ­ντί­θε­ται στὸ χω­ρι­ὸ Πλά­τα­νο τοῦ Ἁλ­μυ­ροῦ, γε­γο­νὸς τὸ ὁ­ποῖ­ο ἀ­πο­κα­λύ­πτει τὴν ἄν­θι­ση τῆς Ψαλ­τι­κῆς Τέ­χνης ἀλ­λὰ καὶ τῆς βι­βλι­ο­γρα­φι­κῆς πα­ρα­γω­γῆς στὴν πε­ρι­ο­χὴ κα­τὰ τὸν Ι­Η΄ αἰ­ῶ­να. Εἶ­ναι ἄ­ρι­στα δι­α­τη­ρη­μέ­νος. Γι­ὰ ὅ­λους τους ἀ­νω­τέ­ρω λό­γους κρί­θη­κε χρή­σι­μη καὶ ἀ­να­γκαί­α ἡ ἀ­να­λυ­τι­κὴ πε­ρι­γρα­φὴ καὶ ἡ ἀ­νά­δει­ξη τοῦ σπου­δαί­ου αὐ­τοῦ μου­σι­κοῦ χει­ρο­γρά­φου.

Ἐκδόθηκε : Στὰ Πρα­κτι­κὰ τοῦ Συνεδρίου, ἔκδοση Φιλαρχαίου Ἑταιρείας Ἁλμυροῦ «Ἡ Ὄθρυς», Ἁλμυρὸς 2007, σελ. 313-327, καὶ σὲ Ἀνάτυπo.

Tὸ pdf τῆς ανακοίνωσης μπορεῖτε να βρεῖτε καὶ νὰ κατεβάσετε ἀπὸ ΕΔΩ