Συ­νέ­δρι­ο Ἱ. Μητροπόλεως Σύρου

Μοιραστείτε το άρθρο:

Συνέδριο : Ὀρ­θό­δο­ξη Ἐκ­κ­λη­σί­α φο­ρέ­ας πο­λι­τι­σμοῦ καὶ πα­ρα­δό­σε­ως στὸ Αἰ­γαῖ­ο

Θεματική : «Ἡ Ψαλ­τι­κὴ Τέ­χνη ὡς φω­νὴ ‘ὑ­δά­των πολ­λῶν’»

Διοργάνωση : Ἱερὰ Μητρόπο­λις Σύ­ρου

Τόπος, Χρόνος : Ἑρ­μού­πο­λις Σύρου, 30/09/1999       

Ἀ­να­κοί­νω­ση : «Ἡ ψαλ­τι­κὴ πα­ρά­δο­ση τῶν νήσων τῆς Σκι­ά­θου καὶ τῆς Σκο­πέ­λου»         

Πε­ρί­λη­ψη : Προ­σφο­ρὰ ἱ­στο­ρι­κῶν καὶ μου­σι­κο­λο­γι­κῶν στοι­χεί­ων ἀπὸ τὴν χει­ρό­γρα­φο πα­ρά­δο­ση γι­ὰ ἱ­κα­νὸ ἀ­ρι­θμὸ ἐκ­προ­σώ­πων τῆς ἐκ­κ­λη­σι­α­στι­κῆς Ψαλ­τι­κῆς Τέ­χνης ἀ­πὸ τὰ δύ­ο με­γά­λα νη­σι­ὰ τῶν Βο­ρεί­ων Σπο­ρά­δων, τῆς Σκι­ά­θου καὶ τῆς Σκο­πέ­λου, κα­τὰ τοὺς 18ο καὶ 19ο, κυ­ρί­ως, αἰ­ῶ­νες.          

Ἐκδόθηκε : Ἡ ἐργασία δὲν ἐκδόθηκε τότε. Τὸ Συνέδριο δὲν ἐξέδωσε Πρακτικά. Ἡ ἀνακοίνωση, επαυξημένη καὶ βελτιωμένη, δημοσιεύθηκε μὲ προσωπική μου μέριμνα στὸ ἐπιστημονικὸ περιοδικὸ «ΘΕΣ­ΣΑ­ΛΙ­ΚΟ Η­ΜΕ­ΡΟ­ΛΟ­ΓΙ­Ο», τό­μος 43 («Ἡ Ψαλ­τι­κὴ Πα­ρά­δο­ση τῆς Σκο­πέ­λου – Μί­α Πρώ­τη Προ­σέγ­γι­ση», Λάρισα 2003, σελ. 129-144) καὶ τόμος 44 («Συμ­βο­λὴ στὴν Ψαλ­τι­κὴ Πα­ρά­δο­ση τῆς Σκι­ά­θου», Λάρισα 2003, σελ. 227-240), καὶ σὲ Ἀνάτυπα.

Tὰ δύο pdf τῶν δημοσιευμένων στο “ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ” ἄρθρων μπορεῖτε να βρεῖτε καὶ νὰ κατεβάσετε ἀπὸ ΕΔΩ (περὶ τῆς Σκοπέλου) καὶ ΕΔΩ (περὶ τῆς Σκιάθου).