Α΄ Πανελλαδικὴ Συνάντηση Παραδοσιακῶν Χορωδιῶν Ἑλλάδος Πρέβεζας

Μοιραστείτε το άρθρο:

Συνέδριο : Α΄ Πανελλαδικὴ Συνάντηση Παραδοσιακῶν Χορωδιῶν Ἑλλάδος Πρέβεζας

Θεματική : «Συ­νά­ντη­ση δι­ευ­θυ­ντῶν καὶ ἐκ­προ­σώ­πων Πα­ρα­δο­σι­α­κῶν Χο­ρω­δι­ῶν Ἑλ­λά­δος»

Διοργάνωση : Δῆ­μος Πρε­βέ­ζης – Δη­μο­τι­κὸ Ὠ­δεῖ­ο Πρεβέζης

Τόπος, Χρόνος : Πρέ­βε­ζα, 22-24/11/1997

Ἀ­να­κοί­νω­ση : «Δε­ο­ντο­λο­γι­κοὶ καὶ με­θο­δο­λο­γι­κοὶ προ­βλη­μα­τι­σμοὶ γι­ὰ τὶς χο­ρω­δι­α­κὲς καὶ συμ­φω­νι­κὲς ἑρ­μη­νεῖ­ες τῆς Ἑλ­λη­νι­κῆς Πα­ρα­δο­σι­α­κῆς Μου­σι­κῆς»

Πε­ρί­λη­ψη : Ἡ χο­ρω­δι­α­κὴ καὶ ὀρ­χη­στρι­κὴ πα­ρου­σί­α­ση τῆς Ἑλ­λη­νι­κῆς Πα­ρα­δο­σι­α­κῆς Μου­σι­κῆς γεν­νᾶ σή­με­ρα πλῆ­θος δε­ο­ντο­λο­γι­κῶν καὶ με­θο­δο­λο­γι­κῶν προ­βλη­μα­τι­σμῶν, προ­κει­μέ­νου νὰ δι­α­τη­ρη­θεῖ ἀ­ναλ­λοί­ω­τος ὁ χα­ρα­κτή­ρας ­της, ἀ­πο­φεύ­γο­ντας τὴν ἔκπτωση σὲ “φολ­κλόρ” καὶ συμ­βάλ­λο­ντας κα­θο­ρι­στι­κὰ στὴ δι­α­τή­ρη­ση καὶ ἀ­να­νέ­ω­σή της.

Ἐκδόθηκε : Ἡ ἐργασία δὲν ἐκδόθηκε τότε. Τὸ Συνέδριο δὲν ἐξέδωσε Πρακτικά. Ἡ ἐν λόγω ἀνακοίνωση δημοσιεύθηκε μὲ προσωπική μου μέριμνα στὸ περιοδικὸ «ΜΑ-ΓΝΗΣΙΑ – ΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΤΕΧΝΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ», ἑξαμηνιαία ἔκδοση τῆς Ἐταιρείας Κοινωνικῆς Παρέμβασης καὶ Πολιτισμοῦ τῆς Νομαρχιακῆς Αὐτοδιοίκησης Μαγνησίας (Ἐ.Κ.Π.ΠΟΛ. – Ν.Α.Μ.), Βόλος, Μάϊος 2006, σελ. 140-144. Βλ. σχετικώς εδώ: 2006/05ος, Γύρω ἀπὸ τὶς Χορωδιακὲς καὶ Συμφωνικὲς Ἑρμηνεῖες Παραδοσιακῆς Μουσικῆς