Συνέδιο Ἀ­να­γνώ­ρι­σης Προ­τύ­πων Ἑλ.Ὀ.Τ.

Μοιραστείτε το άρθρο:

Συνέδριο : Συνέδιο Ἀ­να­γνώ­ρι­σης Προ­τύ­πων Ἑλ.Ὀ.Τ.

Θεματική : «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – “Σύστημα τῆς Ἑλ­ληνικῆς Βυ­ζα­ντινῆς Ση­μει­ο­γρα­φί­ας”» /  “PROGRAMME – «System of Greek Byzantine Notation»”

Διοργάνωση : Ἑλ­λη­νι­κὸς Ὀρ­γα­νι­σμὸς Τυ­πο­ποί­η­σης (Ἑλ.Ὀ.Τ.)

Τόπος, Χρόνος : Ἡ­ρά­κλει­ο Κρήτης, 07-08/07/1997 (Ξενοδοχεῖο Candia Maris, Ἀμουδάρα Ἡρακλείου Κρήτης)

Ἀ­να­κοί­νω­ση : «Ἡ Ἑλ­λη­νι­κὴ καὶ δι­ε­θνὴς ἐ­πι­στη­μο­νι­κὴ βι­βλι­ο­γρα­φί­α καὶ ἀρ­θρο­γρα­φί­α γι­ὰ τὴν Ἐκ­κ­λη­σι­α­στι­κὴ Ψαλ­τι­κὴ Τέ­χνη (ΙΖ΄ αἰ­ώ­νας – 1995)»

Προεργασία : Σχε­δι­α­σμὸς σὲ ἡλε­κτρο­νι­κὸ ὑ­πο­λο­γι­στὴ ὅ­λων τῶν ση­μα­δο­φώ­νων τῆς Ἐκ­κ­λη­σι­α­στι­κὴς Μου­σι­κῆς ἀ­πὸ τὸν 6ο μ.Χ. αἰ­ῶ­να μέ­χρι σή­με­ρα. Πρό­κει­ται γι­ὰ μί­α πλη­ρέ­στα­τη μου­σι­κὴ γραμ­μα­το­σει­ρά, ποὺ σχε­δι­ά­στη­κε ὑ­πὸ τὴν ἐ­πι­στη­μο­νι­κὴ ἐ­πί­βλε­ψη καὶ κα­θο­δή­γη­ση τοῦ κα­θη­γη­τοῦ Γρηγορίου Θ. Στά­θη γι­ὰ λο­γα­ρι­α­σμὸ τοῦ Ἑλ­λη­νι­κοῦ Ὀρ­γα­νι­σμοῦ Τυ­πο­ποί­η­σης (Ἑλ. Ὀ.Τ.). Ἔ­πει­τα ἀ­πὸ τὸ ἐν λό­γω πα­γκό­σμι­ο συ­νέ­δρι­ο τοῦ Ἡ­ρα­κλεί­ου, ἡ γραμ­μα­το­σει­ρὰ αὐ­τὴ ἀ­πο­τε­λεῖ -ἐ­πι­σή­μως- τὸ πα­γκό­σμι­ο πρό­τυ­πο γι­ὰ τὴν ἑλ­λη­νι­κὴ μου­σι­κὴ ση­μει­ο­γρα­φί­α.

Πε­ρί­λη­ψη : Πρό­κει­ται γι­ὰ ἀ­να­κα­τα­στρω­μέ­νη καὶ συ­μπλη­ρω­μέ­νη βιβλιογραφικῶς ὡς τὸ ἔ­τος 1995 πα­ρου­σί­α­ση τῆς ἀ­να­κοι­νώ­σε­ως ἡ ὁποία γι­ὰ πρώ­τη φο­ρὰ πα­ρου­σι­ά­στη­κε στὸ Πα­λέρ­μο τῆς Σι­κε­λί­ας τὸν Μάι­ο τοῦ 1992, στὰ πλαί­σι­α τοῦ συ­μπο­σί­ου Conferenza Musicale Mediter­ranea μὲ θέ­μα “La musica in Grecia oggi attivita e ricerca” (βλ. ἐδῶ συνέδριο 1). Τό­τε εἶ­χαν συ­γκε­ντρω­θῆ οἱ ἀ­πὸ τὸν ΙΖ΄ αἰ­ῶ­να καὶ μέ­χρι τὰ τέ­λη τῆς δε­κα­ε­τί­ας τοῦ ’ 80 ἐ­πι­στη­μο­νι­κὲς ἐρ­γα­σί­ες, ὁ ἀ­ρι­θμὸς τῶν ὁ­ποί­ων ἔ­φτα­σε συ­νο­λι­κῶς τοὺς πε­ντα­κο­σί­ους <500> τίτ­λους. Ἡ ἐ­ξέ­λι­ξη τῆς ἔ­ρευ­νας ἀ­να­κοι­νώ­θη­κε στὸ ἐν λόγῳ Συνέδριο στὸ Ἡ­ρά­κλει­ο Κρή­της, τὸ ἔ­τος 1997, με­τὰ μί­α πε­ντα­ε­τί­α, στὰ πλαί­σι­α ἑ­νὸς δι­ε­θνοῦς Συνεδρί­ου τοῦ Ἑλ­λη­νι­κοῦ Ὀρ­γα­νι­σμοῦ Τυ­πο­ποί­η­σης (Ἑλ.Ὀ.Τ.) γι­ὰ τὴν πα­ρου­σί­α­ση τοῦ Ἑλ­λη­νι­κοῦ Προ­τύ­που Μου­σι­κῆς Γραμ­μα­το­σει­ρᾶς -ἤ, ὀρ­θό­τε­ρα, ση­μα­δο­σει­ρᾶς- “Greek Byzantine Musical Notation”, μὲ σκο­πὸ τὴν πα­γκό­σμι­α χρή­ση αὐ­τῆς σὲ ἠ­λε­κτρο­νι­κὸ ὑ­πο­λο­γι­στή. Ἡ ἔ­ρευ­να, κα­λύ­πτο­ντας καὶ τὸ πρῶ­το ἑ­ξά­μη­νο τοῦ 1997, ἐ­μπλού­τι­σε τὴν ἀρ­χι­κὴ συλ­λο­γὴ μὲ τρι­α­κό­σι­ες <300> ἐ­πι­πλέ­ον με­λέ­τες, ἀ­νε­βά­ζο­ντας τὸν ὁ­λι­κὸ ἀ­ρι­θμὸ τίτ­λων στοὺς ὀ­κτα­κοσί­ους <800>.

Ἐκδόθηκε : Ἡ ἐργασία δὲν ἐκδόθηκε τότε. Τὸ Συνέδριο δὲν ἐξέδωσε Πρακτικά. Βλ. σχετικῶς ἐδῶ τὸ συνέδριο: 2004.02.20, Α΄ Δι­ε­θνὲς Συ­νέ­δρι­ο Περιοδικοῦ “Ἀρ­χαι­ο­λο­γί­α”.