Εξώφυλλο Αρχαία_Ελληνική_Μουσική

1995, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα και τεχνική θεώρηση αυτής

1995

Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα και τεχνική θεώρηση αυτής

Συγγραφέας : Κωνσταντῖνος Χαριλ. Καραγκούνης
Κατηγορία : Ψαλτική


H ἀρχαία ἑλληνική μουσική εἶναι ἕνα μνημειῶδες ἐπίτευγμα τοῦ φιλοσόφου νοῦ τῶν Ἑλλήνων, στό ὁποῖο ἤ ἀνθρωπότητα ὀφείλει τό μουσικό της πολιτισμό. Ἡ περί τή μουσική ἀρχαία ἑλληνική φιλοσοφία εἶναι ἐκείνη πού διαμόρφωσε σέ μέγιστο βαθμό τή μουσική σκέψη τῆς ἄνθρωπότητος σέ Ἀνατολή καί Δύση!

Ἄν καί ἤ καλλιέργεια τῆς μουσικῆς στήν ἀρχαία Ἑλλάδα μαρτυρεῖται σαφῶς ἀπό τούς Ὁμηρικούς χρόνους, ἀδιάσειστα ἀρχαιολογικά εὑρήματα -ὅπως τά Κυκλαδίτικα ἄγαλμάτια μουσικῶν μέ ἅρπα καί δίαυλο ἄποδεικνύουν, πώς ἤ τέχνη αὐτή ἀνθεῖ στόν  Ἐλλάδικό χῶρο δυόμισυ ἤδη χιλιετίες πρό Χρίστου. Γρήγορα ἐξελίχθηκε σέ τέλειο ὀϊκοδόμημα μέ πλῆρες θεωρητικό ὑπόβαθρο, δικό της σύστημα γραφῆς καί πληθώρα συνθετῶν, μουσικῶν, δεξιοτεχνῶν, ὀργάνων, ὕμνων κά’ἰ χορῶν γιά κάθε περίσταση, γιά τά ὅποια σήμερα διασώζονται σαφέστατες πληροφορίες.

Αὐτή ἤ ‘ὑψηλή τέχνη δέν ἄφησε ἀδιάφορους τούς φιλοσόφους καί ἐπιστήμονες τῆς κλασσικῆς ἄρχαιότητος, ὁ ἰ ὅποιοι μέ ἰδιαίτερη όμολογουμένως εὐαισθησία καλλιέργησαν τή μουσική ὡς τέχνη, ἀλλά κυρίως τήν ἀντιμετώπισαν ὡς ἐπιστήμη, ἤ ὁποία δέεται διερευνήσεως. Τῆς προσέδωσαν θεολογικές, φιλοσοφικές κά’ἰ ἐπιστημονικές διαστάσεις, σεβόμενοι αὐτή ώς δῶρο θεοῦ, οἱ ἀρχές τῆς ὁποίας διέπουν ὁλόκληρη τή δημιουργία.

Ό ἑλληνισμός ἄνέθρεψε τή μητέρα τών τεχνῶν καί στή συνέχεια γονυπετής τῆς παραδόθηκε ἄνευ ὅρων, ἔχοντας μοναδικό σκοπό τήν ἤθική του τελείωση. Καϊ ἤ μουσική “ἐργάστηκε διπλά. Καί ώς τέχνη, πού ὑπηρετεῖ τήν τέρψη καί ώς παιδαγωγός, ἤ ὁποία γέννα πόνους μά ἀπεργάζεται τήν ἄγαθοποίηση τό ὑ ἀνθρώπου. Ἡ ἔλληνική ἀρχαιότητα ἀξιώθηκε τῆς μεγάλης τιμῆς νά γίνη συνδημιουργος τῆς μουσικῆς τοῦ Θεοῦ. Αὐτός τῆς δώρησε τό σπέρμα καί ἐκείνη τό ἔσπειρε καί τό καλλιέργησε. Ἐργάστηκε μέ ζῆλο την κάθε λεπτομέρεια καί τῆς προσέδωσε τά χαρακτηριστικά τῆς πολυδιάστατης Ἰδιοσυγκρασίας της.την κέντησε, ὅπως ἤ φιλόπονη κόρη τό ἐργόχειρό της. Τή σμίλεψε, ὅπως “ὁ ἀκάματος τεχνίτης τήν πέτρα καί ἔγινε ἕνα ἀξιοθαύμαστο ἕως σήμερα δημιούργημα, μέ κύρια γνωρίσματάτης τή λεπτότητα καί τή λεπτομέρεια. Αὐτά τήν ἄνέδειξαν σέ κορωνίδα τῆς παγκόσμιας μουσικῆς καί τήν κατέστησαν μήτρα γενέσεως ὅλων τῶν μετέπειτα μουσικῶν ἐκφάνσεων.

Εκδόσεις
ISBN
Σελίδες 44
Χαρακτηριστικά Διατίθεται οnline σε ψηφιακή μορφή

Κωνσταντῖνος Χαριλ. Καραγκούνης

Περισσότερα Βιβλία


2020, «…ὅπως ἂν δυνηθῶμεν, ἀπερισπάστως ᾄδειν τε καὶ ψάλλειν, καὶ ἐξομολογεῖσθαί Σοι…»

Περισσότερα

2018, “Ἄνοιξον ἡμῶν τὸ στόμα καὶ πλήρωσον αὐτὸ τῆς Σῆς αἰνέσεως…”

Περισσότερα

2005, Παραλειπόμενα περὶ τοῦ Χερουβικοῦ Ὕμνου

Περισσότερα

2018, Μουσικές Εκφάνσεις στο έργο του Ζωγράφου Θεόφιλου

Περισσότερα

Επικοινωνία

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου, στείλτε μου το μήνυμά σας

intro pic