1ο Διεθνὲς Φεστιβὰλ Ὀρθόδοξης Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς Ἀθηνῶν. Μουσικολογικὴ Ἡμερίδα στὴν Ἀνωτάτη Ἐκκλησιαστικὴ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν

Μοιραστείτε το άρθρο:

Συνέδριο : 1ο Διεθνὲς Φεστιβὰλ Ὀρθόδοξης Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς Ἀθηνῶν. Μουσικολογικὴ Ἡμερίδα στὴν Ἀνωτάτη Ἐκκλησιαστικὴ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν

Θεματική : «Ἱεροψαλτικὲς Παραδόσεις τοῦ Ψάλλειν»

Διοργάνωση : Σύνδεσμος Ἱεροψαλτῶν Περιφερείας Ἀττικῆς «Ρωμανὸς ὁ Μελωδὸς καὶ Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνὸς» – Ἀνωτάτη Ἐκκλησιαστικὴ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν

Τόπος, Χρόνος : Ἀθῆναι, 24.11.2021 (Αἴθουσα Ἐκδηλώσεων τῆς Ἀ.Ἐ.Ἀ.Ἀ.)

Ἀ­να­κοί­νω­ση : «Χαιρετισμὸς Ἡμερίδος»

Πε­ρί­λη­ψη : Ὑπὸ τὴν ἰδιότητα τοῦ Διευθυντοῦ Σπουδῶν τοῦ Προγράμματος Ἱερατικῶν Σπουδῶν τῆς Ἀ.Ἐ.Ἀ.Ἀ. καὶ ὑπὸ τὴν ἰδιότητά μου τοῦ καθηγητοῦ Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς τῆς Ἀκαδημίας, ἐξεφώνη-σα ἕνα ἐπίσημο καὶ ἐκτενῆ Χαιρετισμό πρὸς τὸν Πρόεδρο καὶ τὰ Μέλη τοῦ Δ.Σ, τοῦ Συνδέσμου Ἱερο-ψαλτῶν Περιφερείας Ἀττικῆς «Ρωμανὸς ὁ Μελωδὸς καὶ Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνὸς». Ἀρχικῶς, εὐχαρί-στησα γιὰ τὴν ὅλως τιμητικὴ πρὸς τὴν οὐδενία μου ἀπόφασή τους νὰ μὲ συμπεριλάβουν στὴν Ἐπιστη-μονικὴ Ἐπιτροπὴ τῶν ἐκδηλώσεων τοῦ Συνδέσμου καὶ συνεχάρην τοὺς διοργανωτὲς τῆς Ἡμερίδος καὶ τῶν λοιπῶν συναφῶν δράσεων, ἐπικεντρώνοντας τὸν λόγο στὸ γεγονός, ὅτι ἕνας Ἱεροψαλτικὸς Σύνδε-σμος στρέφεται σὲ ἐπιστημονικὰ ἐνδιαφέροντα καὶ ἐγχειρήματα. Ἐν συνεχείᾳ, ἐξέθεσα ἐν ὀλίγοις τὴν πορεία τῆς Βυζαντινῆς Μουσικολογίας στὴν Ἑλλάδα, μνημονεύοντας τῆς Τριανδρίας τῶν σπουδαίων Ἑλλήνων Βυζαντινομουσικολόγων, τοῦ Κων/νου Ἀλ. Ψάχου, τοῦ Σίμωνος Ἰ. Καρᾶ καὶ τοῦ καθηγητοῦ Γρηγορίου Θ. Στάθη, εἰς τοὺς ὁποίους ὀφείλουμε τὴν θεμελίωση καὶ ἀνάπτυξη τῆς ἐν λόγῳ Ἐπιστήμης. Ἀνεφέρθην στὴν ἄρνηση τοῦ Ἱεροψαλτικοῦ Κόσμου νὰ ἀποδεχθῆ τὰ σπουδαία ἐπιστημονικά δεδομένα, τὰ ὁποῖα ἔφερε στὸ φῶς ἡ βυζαντινομουσικολογικὴ ἔρευνα, καὶ στὶς καταστροφικὲς συνέπειες αὐτῆς τῆς ἀρνήσεως (ἡ ὁποία ἔχει πνευματικὲς διαστάσεις) καὶ ἐπαίνεσα τὶς προσπάθειες -πανταχόθεν προ-ερχόμενες- προκειμένου νὰ γεφυρωθῆ τὸ χάσμα μεταξὺ τῶν ὅποιων ἀντιμαχομένων μερίδων.

Ἐξεδόθη : Τὸ κείμενο τοῦ Χαιρετισμοῦ δὲν ἐξεδόθη. Ἡ Ἡμερίδα δὲν ἐξέδωσε Πρακτικά.