2003, Ἡ Παράδοση καὶ Ἐξήγηση τοῦ Μέλους τῶν Χερουβικῶν (Διδ.Διατριβή)

2003

Συγγραφέας : Κωνσταντῖνος Χαριλ. Καραγκούνης
Κατηγορία : Μελέται 7


Ή έκπόνησις τής παρούσης διατριβής έγένετο υπό τήν έπίβλεψη,τριμελούς συμβουλευτικής έπιτροπής, τήν οποία άπετέλεσαν ό έπιβλέπων καθηγητής Γρηγόριος Θ. Στάθης, ό καθηγητής Π. Β. Πάσχος καί ό καθηγητής Μάρκος ’Ορφανός, τον όποιο άφυπηρετήσαντα αντικατέστησε ό έπίκουρος καθηγητής Γεώργιος Φίλιας.


Ένεκρίθη όμοφώνως —άξιολογηθεϊσα μέ τον βαθμό «άριστα»— κατά τήν 6η ’Ιουλίου 2000 υπό έπταμελοΰς εξεταστικής έπιτροπής, τήν οποία άπετέλεσαν οί καθηγητές του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας του Πανεπιστημίου ’Αθηνών, οΐ τής τριμελούς συμβουλευτικής έπιτροπής Γρηγόριος Θ. Στάθης, Π. Β. Πάσχος, Γεώργιος Ν. Φίλιας, καί οί Παναγιώτης Χριστινάκης, ’Αθανάσιος Βουρλής καί ό Άχιλλεύς Χαλδαιάκης – λέκτορας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών.

Εκδόσεις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ
ISBN 96-86798-5-0
Σελίδες 880
Χαρακτηριστικά Διατίθεται οnline σε ψηφιακή μορφή

Περισσότερα Βιβλία


2020, «…ὅπως ἂν δυνηθῶμεν, ἀπερισπάστως ᾄδειν τε καὶ ψάλλειν, καὶ ἐξομολογεῖσθαί Σοι…»

Περισσότερα

2018, “Ἄνοιξον ἡμῶν τὸ στόμα καὶ πλήρωσον αὐτὸ τῆς Σῆς αἰνέσεως…”

Περισσότερα

2005, Παραλειπόμενα περὶ τοῦ Χερουβικοῦ Ὕμνου

Περισσότερα

2018, Μουσικές Εκφάνσεις στο έργο του Ζωγράφου Θεόφιλου

Περισσότερα

Επικοινωνία

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου, στείλτε μου το μήνυμά σας

intro pic