Σεμινάριο Ὀρθόδοξης Ψαλτικῆς στὴν Ἁγία Πετρούπολη τῆς Ρωσίας

Μοιραστείτε το άρθρο:

Συμμετοχὴ τοῦ Δ/ντοῦ τοῦ Τομέα Ψ.Τ.Μ τῆς Ἀ.Θ.Σ.Β. σὲ Διεθνὲς Μουσικολογικὸ Σεμινάριο στὴν Ἁγία Πετρούπολη της Ρωσίας

01 – 08 Ὀκτωβρίου 2018

Ὀκταήμερο Σεμινάριο στὴν Ἁγία Πετρούπολη τῆς Ρωσίας. Πλῆθος ἐπιστημονικῶν, λατρευτικῶν καὶ καλλιτεχνικῶν ἐκδηλώσεων

μὲ συμμετοχὴ τοῦ δ/ντοῦ τοῦ Τ.Ψ.Τ.Μ. καὶ μικροῦ Χοροῦ Ψαλτῶν σὲ συνεργασία καὶ μὲ τὴν Ἀνωτάτη Ἐκκλησιαστικὴ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν

Μπορεῖτε να δεῖτε καὶ νὰ κατεβάσετε τὰ Προγράμματα τοῦ Σεμιναρίου καὶ τῶν Ἐκδηλώσεων ποὺ πραγματοποιήθηκαν στὸ πλαίσιο τοῦ Σεμιναρίου .

Κατὰ τὸ ὀκταήμερο ἀπὸ 1 – 8 Ὀκτωβρίου 2018, ὁ Τ.Ψ.Τ.Μ. τῆς Ἀ.Θ.Σ.Β. εἶχε τὴν μεγάλη εὐλογία νὰ συμμετέχει μὲ ἕνα μικρὸ κλιμάκιο τοῦ Χοροῦ Ψαλτῶν, σὲ συνεργασία καὶ μὲ τὴν Ἀνωτάτη Ἐκκλησιαστικὴ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν (Ἀ.Ἐ.Ἀ.Ἀ.) σὲ ἕνα ὀκταήμερο Διεθνὲς Σεμινάριο στὴν Ἁγία Πετρούπολη (Ρωσία). Ἦταν μία πραγματικὰ μεγάλη διοργάνωση, στὴν ὁποία συμμετεῖχαν πολλὲς Ὀρθόδοξες χῶρες, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ἡ Ἑλλάδα, ἐκπροσωπούμενη ἀπὸ τὴν Ἀ.Ἐ.Ἀ.Ἀ. καὶ ἀπὸ τὸν Τομέα Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ Μουσικολογίας τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου, ἡ ὁποία καὶ ἐνίσχυσε οἰκονομικῶς τὴν ἀποστολή.

Στὸ πλαίσιο τοῦ Σεμιναρίου πραγματοποιήθηκαν οἱ ἑξῆς ἐπιστημονικές, λατρευτικὲς καὶ καλλιτεχνικὲς δράσεις:

 1. Συμμετοχὴ τοῦ Δ/ντοῦ τοῦ Τομέα ὡς ὁμιλητοῦ μὲ δίωρη Διάλεξη [Lecture] στὴν ἀγγλικὴ γλῶσσα , μὲ θέμα τὴν ἱστορία καὶ ἐξέλιξη τῆς Βυζαντινῆς καὶ Μεταβυζαντινῆς Μουσικῆς ὡς τὶς ἡμέρες μας.

  Μπορεῖτε να δεῖτε καὶ νὰ κατεβάσετε τὴν Διάλεξη τοῦ Δ/ντοῦ τοῦ Τομέα ἀπὸ ΕΔΩ.
  [Ὀφείλω πολλὲς εὐχαριστίες στὴν Γραμματέα τοῦ ΤΨΤΜ τῆς Ἀ.Θ.Σ.Β. κα Ζωὴ Ναούμ, γιὰ τὴν διόρθωση τοῦ ἀγγλικοῦ κειμένου τῆς διάλεξης] 
 2. ὠς ἐκπαιδευτοῦ μὲ δίωρο Βιωματικὸ Ἐργαστήριο [Workshop], ἐπίσης στὴν ἀγγλική, στὸ 1ο Διεθνὲς Ἐκπαιδευτικὸ Σεμινάριο Νέων, μὲ τίτλο, «Τέχνη ποὺ ἔχει κατακτήσει τὸ χρόνο – μελέτη τῶν ἐθνικῶν πνευματικῶν καὶ μουσικῶν παραδόσεων», τὸ ὁποῖο πραγματοποιήθηκε ἀπὸ 1 – 8 Ὀκτωβρίου 2018, στὴν Ἁγία Πετρούπολη (Ρωσία), ἀπὸ τὸ Κρατικὸ Ὠδεῖο Ρίμσκι – Κορσάκοφ τῆς Ἁγίας Πετρούπολης.

Περίληψη :      Στὸ Σεμινάριο, τὸ ὁποῖο ὑλοποιήθηκε μὲ τὴν ὑποστήριξη τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Ὑπηρεσίας Νεολαίας τῆς Ρωσίας, συμμετεῖχαν ἐπισήμως ἐκπρόσωποι ἀπὸ τὴν Ρωσία, τὴν Ρουμανία, τὴν Γεωργία, τὴν Ἀρμενία καὶ τὴν Ἑλλάδα, ἡ ὁποία ἐκπροσωπήθηκε ἀπὸ τὴν Ἀ.Ἐ.Ἀ.Ἀ. καὶ τὸν Τ.Ψ.Τ.Μ. τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου, ἐνῶ τὸ παρακολούθησαν καὶ πολλοὶ ἐνδιαφερόμενοι ἀπὸ ἄλλες χῶρες.

Στὸ ἐπιστημονικὸ μέρος τοῦ Σεμιναρίου πραγματοποιήθηκε μία σειρὰ δίωρων ἱστορικο-μουσικολογικῶν Διαλέξεων [Lectures] ἀπὸ τοὺς ἐκπροσώπους κάθε συμμετέχουσας χώρας, καὶ μία δεύτερη σειρά, ἐπίσης δίωρων, Βιωματικῶν Ἐργαστηρίων [Workshops], μὲ στοιχειώδη πρακτικὰ μαθήματα γιὰ τὴν θεωρία καὶ σημειογραφία τῆς λατρευτικῆς μουσικῆς τῶν ἐν λόγῳ χωρῶν. Ὡς παραδοτέο τῶν Ἐργαστηρίων αὐτῶν πραγματοποιήθηκε στὴν λήξη τοῦ Σεμιναρίου κοινὴ παρουσίαση ἐκκλησιαστικῶν μελῶν ἀπὸ τὴν παράδοση κάθε συμμετέχουσας χώρας, ἀπὸ ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα διδάχθηκαν στὰ Work- shops. Τὰ ἀποτελέσματα ὑπῆρξαν ἰδιαιτέρως ἐντυπωσιακά, μάλιστα ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία κέρδισε τὶς περισσότερες ἐντυπώσεις. Ἀποδείχθηκε, δηλαδή, μία ἀκόμη φορά, ἡ ἐκτίμηση καὶ ὁ σεβασμὸς ποὺ τρέφουν οἱ ἀδελφὲς ὀρθόδοξες χῶρες γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ψαλτική.

Στὸ πλαίσο τοῦ Σεμιναρίου πραγματοποιήθηκε καὶ μία μεγάλη Στρογγυλὴ Τράπεζα ὅπου παρουσιάστηκαν ποικίλες μουσικολογικὲς ἔρευνες, ποὺ πραγματοποιοῦνται ἀπὸ τοὺς νέους ἐπιστήμονες τοῦ σεμιναρίου ὡς Διπλωματικὲς ἢ Μεταπτυχιακὲς ἐργασίες καὶ Διδακτορικὲς διατριβές. Ἐδῶ, ὁ τελειόφοιτος φοιτητὴς τῆς Ἀ.Ἐ.Ἀ.Ἀ. Ἄγγελος Σίμος παρουσίασε τὴν Πτυχιακή του ἐργασία «Συντμητικὲς παρεμβάσεις τοῦ Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Μ.Χ.Ἐ. Κωνσταντίνου Πρίγγου στὶς μελοποιήσεις τῶν Ἀντιφώνων τοῦ Ὄρθρου τῆς Μ. Παρασκευῆς τοῦ Πρωτοψάλτου τῆς Μ.Χ.Ἐ. Γεωργίου Ραιδεστινοῦ» τοῦ Β΄», τὴν ὁποία ἐκπονεῖ ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψή μου.

Τὸ Σεμινάριο πλαισιώθηκε ἀπὸ πολλὲς καὶ σημαντικὲς ἐκδηλώσεις, συναυλίες, ἐπισκέψεις σὲ μουσεῖα μὲ συλλογὲς βυζαντινῶν καὶ λοιπῶν μουσικῶν χειρογράφων (στὴ Ρωσικὴ Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη τῆς Ἁγίας Πετρούπολης) καὶ ξεναγήσεις στὴν πόλη, μὲ εὐκαιρίες προβολῆς τοῦ ρωσικοῦ πολιτισμοῦ καὶ εἰδικότερα τῆς ἐκκλησιαστικῆς καὶ λαϊκῆς μουσικῆς του παραδόσεως.

 1. Συμμετοχὴ τοῦ δ/ντοῦ τοῦ Τ.Ψ.Τ.Μ. ὡς διδασκάλου καὶ Χοράρχου τοῦ Χοροῦ Ψαλτῶν τῆς Ἀ.Ἐ.Ἀ.Ἀ. καὶ τοῦ Τ.Ψ.Τ.Μ. τῆς Ἀ.Θ.Σ.Β., μὲ ἕνα 8μελές κλιμάκιο αὐτῶν στὶς ἑξῆς λατρευτικὲς καὶ καλλιτεχνικὲς ἐκδηλώσεις, οἱ ὁποῖες πραγματοποιήθηκαν στὸ πλαίσιο τοῦ προμνημονευθέντος ὀκταήμερου Διεθνοῦς Σεμιναρίου στὴν Ἁγία Πετρούπολη (Ρωσία):
  1. Δευτέρα, 1η Ὀκτωβρίου 2018 (ἀπόγευμα). Ἐπίσημο Κονσέρτο “The Origins of Musical Art: Ancient Chants and Folk Instruments” (Παρὰ τὸ ἀναγραφόμενο Πρόγραμμα τῆς Ἐκδηλώσεως, ἡ Ἑλλάδα ἄνοιξε τὸ Κονσέρτο καὶ ἡ συμμετοχή της καταχειροκροτήθηκε θερμότατα ἀπὸ ὅλους.)
  2. Τρίτη, 2α Ὀκτωβρίου 2018 (πρωί). Σύντομη Ψαλτικὴ Παρουσίαση κατὰ τὴν Ἐπίσημη Ἔναρξη τοῦ Σεμιναρίου, ἐνώπιον τῶν ἐκπροσώπων τῶν ἀρχῶν καὶ τῆς Διευθύνσεως τοῦ Κρατικοῦ Ὠδείου τῆς Ἁγίας Πετρούπολης.
  3. Τρίτη, 2α Ὀκτωβρίου 2018 (πρωί). Πλαισίωση τῆς Διαλέξεως τοῦ δ/τοῦ τοῦ Τ..Ψ.Τ.Μ. μὲ ψαλτικὰ παραδείγματα ἐπὶ τῶν Γενῶν καὶ τῶν Εἰδῶν τῆς Βυζαντινῆς καὶ μετα-Βυζαντινῆς Μελοποιίας καὶ τῶν ποικίλων σημειογραφικῶν φάσεων αὐτῆς.
  4. Τρίτη, 2α Ὀκτωβρίου 2018 (ἀπόγευμα). Πλαισίωση τοῦ Βιωματικοῦ Ἐργαστηρίου τοῦ δ/τοῦ τοῦ Τ..Ψ.Τ.Μ. μὲ ψαλτικὰ παραδείγματα ἐπὶ τῶν Κλιμάκων τῶν Ἤχων καὶ βοηθητικὴ ὑποστήριξη τῶν συμμετεχόντων στὸ Workshop ἐπὶ τῶν ἀσκήσεων καὶ τῶν τροπαρίων.
  5. Τετάρτη, 3η Ὀκτωβρίου 2018 (πρωί). Ἐκτὸς Προγράμματος, συμμετοχὴ ὡς Δεξὺς Χορὸς σὲ Θεία Λειτουργία στὴν πρωτοχριστιανικοῦ τύπου Κατακόμβη τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς Εἰκόνος τῆς Θεοτόκου τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου, κατόπιν θερμῆς προσκλήσεως τῶν μελῶν τοῦ Βυζαντινοῦ Χοροῦ Ψαλτῶν τῆς Ἐνορίας. Ὁ ἐν λόγῳ Χορὸς εἶναι καὶ ὁ μεγαλύτερος καὶ σημαντικότερος τῆς Ἁγίας Πετρούπολης.
  6. Παρασκευή, 5η Ὀκτωβρίου 2018 (βράδυ). Ἐκτὸς Προγράμματος, συμμετοχὴ σὲ πρόβα τῶν μελῶν τοῦ Βυζαντινοῦ Χοροῦ Ψαλτῶν τῆς Ἐνορίας τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς Εἰκόνος τῆς Θεοτόκου τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου. Τὴν σχεδὸν τρίωρη πρόβα ὁ δ/τὴς τοῦ Τ..Ψ.Τ.Μ. δίδαξε καὶ Χοράρχησε ὁ ἴδιος, κατόπιν φιλοφρόνου προσκλήσεως τῶν μελῶν τῆς Χορωδίας.
  7. Σάββατο, 6η Ὀκτωβρίου 2018 (βράδυ). Κεντρικὴ Συναυλία μὲ τίτλο, “Sacred Music of Greece, Russia, Georgia, Armenia and Romania”, στὸ περίφημο ἐσωτερικὸ Αἴθριο (Large Exhibition Hall) τῆς L. Stieglitz Κρατικῆς Ἀκαδημίας Τεχνῶν καὶ Βιομηχανίας τῆς Ἁγίας Πετρούπολης. (Παρὰ τὸ ἀναγραφόμενο Πρόγραμμα τῆς Ἐκδηλώσεως, ἡ Ἑλλάδα -τιμῆς ἕνεκεν- ἄνοιξε, πάλι, πρώτη τὴν Συναυλία, μὲ ἕνα 25λεπτο Πρόγραμμα ἀπαιτήσεων, μὲ σύντομα, ἀργοσύντομα καὶ ἀργὰ μέλη τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ρεπερτορίου ἡ συμμετοχή της καὶ ἐδῶ καταχειροκροτήθηκε θερμότατα ἀπὸ ὅλους, ἡ δὲ ὑποδοχή της ἀπὸ τὸ κοινὸ ὑπῆρξε συγκινητικότατη.) Στὴν ἐκδήλωση αὐτὴ βραβεύθηκε ἀπὸ τὸν δ/ντὴ τοῦ Τομέα Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ Μουσικολογίας τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου ὁ ὑπερήλιξ Ρῶσος Ἐθνομουσικολόγος καὶ Βυζαντινομουσικολόγος Καθηγητὴς Εὐγένιος Γκέρτσμαν, γιὰ τὸ συγγραφικὸ ἔργο του καὶ τὴν συμβολή του στὴν μελέτη τοῦ Βυζαντινοῦ Μουσικοῦ Πολιτισμοῦ στὴν Ἁγία Πετρούπολη.
  8. Κυριακή, 7η Ὀκτωβρίου 2010 (πρωί). Συμμετοχὴ στὴν πολύγλωσση καὶ ποικιλόμουση Θεία Λειτουργία στὸν Κεντρικὸ Καθεδρικὸ Ναὸ τῆς Εἰκόνος τῆς Θεοτόκου τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου, στὴν ὁποία ἔψαλαν ἐκ περιτροπῆς ὁ ἑλληνικὸς Χορὸς Ψαλτῶν (Τρισάγιον, Δύναμις, Χερουβικό, Κοινωνικό, καὶ ἄλλα), τὸ Σύνολο Παλαιορωσικῆς Μουσικῆς τοῦ Ὠδείου, τὸ Σύνολο Ἀρμενικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς καὶ ὁ Μικτὸς Πολυφωνικὸς Χορὸς τοῦ Ναοῦ.

Τέλος, τὰ μέλη τῆς ἀποστολῆς συμμετεῖχαν καὶ σὲ ἄλλα, περιστασιακῶς ἢ ἐκτάκτως στὸ πλαίσιο τοῦ Σεμιναρίου προκύπτοντα, δρώμενα λαϊκῆς καὶ παραδοσιακῆς μουσικῆς, ἐκπροσωπώντας τὴν Ἑλλάδα καὶ προβάλλοντας ἐπαξίως καὶ ἀξιοπρεπῶς τὸ σύνολο σχεδὸν τοῦ ἑλληνικοῦ μουσικοῦ πολιτισμοῦ.

Ὁ Ψαλτικὸς Χορὸς Φοιτητών τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν (Ψ.Χ.Φ. τῆς Α.Ε.Α.Α.) στὴν Ἀγία Πετρούπολη Ρωσίας, 01 – 08 Ὀκτωβρίου 2018

01. Εἷς Ἅγιος…, ἦχος πλάγιος τοῦ α΄, ΚΧΚ

02. Εἱρμοὶ Ἀναστασίμων Κανόνων, Ἰωάννου Πρωτοψάλτου 

03. Πασαπνοάρια, Στιχολογία καὶ τὸ α΄ Ιδιόμελον τῶν Αἴνων, ἦχος γ΄ https://youtu.be/oPIBKGw7rm0

04. Ποτήριον σωτηρίου, Κοινωνικὸν τῆς Τετάρτης, ἦχος δ΄, Πέτρου Λαμπαδαρίου τοῦ Πελοποννησίου

05. Τρισάγιον καὶ Κράτημα, ἦχος πλάγιος τοῦ α΄, τὸ λεγόμενον τοῦ Καλογήρου

06. Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς…, ἦχος πλάγιος τοῦ β΄, Ἀθανασίου Καραμάνη