2016, Ὁ ρόλος τοῦ Ἰωάννου Κουκουζέλη στὴν ἀνάπτυξη καὶ ἐξέλιξη τοῦ Χερουβικοῦ ὕμνου

Νοέμβρίος 1993

Εἰσήγηση στὸ Συνέδριο: “Byzantine Music in the Middle Ages. Tradition and Reform” ποὺ διοργάνωσε τὸ “Ἰνστιτοῦτο τῆς Δανίας στὴν Ἀθήνα” Ἀθήνα, 11-14 Νοεμβρίου 1993

Συγγραφέας : Κωνσταντῖνος Χαριλ. Καραγκούνης
Κατηγορία : τψτμ – κχκ «ἔκπαλαι» α΄


Εἰσήγηση στὸ Συνέδριο:
“Byzantine Music in the Middle Ages. Tradition and Reform”
ποὺ διοργάνωσε τὸ “Ἰνστιτοῦτο τῆς Δανίας στὴν Ἀθήνα”
Ἀθήνα, 11-14 Νοεμβρίου 1993

Εκδόσεις Ἐκδοτικὴ Δημητριάδος
ISBN 978-618-82128-6-2
Σελίδες 38
Χαρακτηριστικά Ηλεκτρονική Έκδοση

Περισσότερα Βιβλία


2020, «…ὅπως ἂν δυνηθῶμεν, ἀπερισπάστως ᾄδειν τε καὶ ψάλλειν, καὶ ἐξομολογεῖσθαί Σοι…»

Περισσότερα

2018, “Ἄνοιξον ἡμῶν τὸ στόμα καὶ πλήρωσον αὐτὸ τῆς Σῆς αἰνέσεως…”

Περισσότερα

2005, Παραλειπόμενα περὶ τοῦ Χερουβικοῦ Ὕμνου

Περισσότερα

2018, Μουσικές Εκφάνσεις στο έργο του Ζωγράφου Θεόφιλου

Περισσότερα

Επικοινωνία

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου, στείλτε μου το μήνυμά σας

intro pic