Ἐπιστημονικὴ Διημερίδα : «Σπυρίδων Περιστέρης. Ὁ Διδάσκαλος, ὁ Ἐρευνητής, ὁ Πρωτοψάλτης»

Μοιραστείτε το άρθρο:

Συνέδριο : Ἐπιστημονικὴ Διημερίδα

Θεματική : «Σπυρίδων Περιστέρης.Ὁ Διδάσκαλος, ὁ Ἐρευνητής,ὁ Πρωτοψάλτης»

Τόπος, Χρόνος : Ἀθῆναι, 07 – 08.12.2018 (Αἴθουσα Συνεδριάσεων τῆς Παλαιᾶς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων – Ἐθνι-κὸ Ἱστορικὸ Μουσεῖο)Ἀ­να­κοί­νω­ση : «Σύγχρονες ἀνάγκες ψηφιοποίησης τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Μουσικοῦ Πολιτισμοῦ»

Πε­ρί­λη­ψη : Ἐπειδὴ οἱ τεχνολογικὲς ἐξελίξεις εἶναι ραγδαῖες, οἱ δὲ παρεχόμενες ἀπὸ τὸν ψηφιακό – τεχνολογικὸ πο-λιτισμὸ δυνατότητες ὅλο διευρύνονται, εἶναι σήμερα ἐπιτακτικὴ ἡ ἀνάγκη ψηφιακῆς καταγραφῆς, τεκ-μηρίωσης, διάσωσης καὶ διά-θεσης τῶν στοιχείων τοῦ Βυζαντινοῦ, μετα-Βυζαντινοῦ καὶ σύγχρονου ἐκ-κλησιαστικοῦ μουσικοῦ πολιτισμοῦ. Ἕως τώρα ἔχουν γίνει ἀρκετὰ καὶ σημαντικὰ βήματα, ἀπαιτοῦνται ὅμως πολλὰ ἀκόμη καί, κυρίως, πρέπει νὰ γίνουν συντονισμένα, συλλογικὰ καὶ μὲ τακτικὸ σχεδιασμὸ μὲ στόχο τὸ μακρινὸ μέλλον.

Ἐξεδόθη : Πρόκειται γιὰ ἐπιτομὴ καὶ προσαρμογὴ στὴν Θεματικὴ τῆς Διημερίδος τῆς ἐργασίας ἡ ὁ-ποία ἐξεδόθη στὰ Πρακτικά, «1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο. Ψηφιοποίηση Πολιτιστικῆς Κλη-ρονομιᾶς – 2015. Πολιτισμός, Ψηφιακὲς Τεχνολογίες, Παιδεία, Ἔρευνα, Τουρισμός», ἔκδο-ση: Τεχνολογικὸ Πανεπιστήμιο Κύπρου – Ἀ.Ἐ.Ἱ. Πειραιᾶ Τεχνολογικοῦ Τομέα – Δευτερο-βάθμιος Ἐθελοντικὸς Ὀργανισμός, «Δίκτυο ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ», Βόλος 2015, σελ. 322 – 328.