Δ΄ ΔΜΙΣ τοῦ ΤΨΤΜ

Μοιραστείτε το άρθρο:

Δ’ Διεθνὲς Μουσικολογικὸ καὶ Ἱεροψαλτικὸ Συνέδριο τοῦ Τ.Ψ.Τ.Μ.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Ἐν παντὶ τόπῳ τῆς δεσποτείας αὐτοῦ
εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον (Ψαλμ. ΡΒ΄)
Κατὰ Τόπους Ψαλτικὲς Παραδόσεις

Δευτέρα 20 Ἰουλίου – Πέμπτη 23 Ἰουλίου 2020
Ξενοδοχεῖο Ξενία Πορταριᾶς – Πορταριὰ Πηλίου (Βόλος)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Ὁ Τομέας Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ Μουσικολογίας τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου μὲ χαρὰ ἀνακοινώνει τὴν διοργάνωση στὸ Βόλο τοῦ Δ΄ Διεθνοῦς Μουσικολογικοῦ καὶ Ἱεροψαλτικοῦ Συνεδρίου μὲ τίτλο, «“Ἐν παντὶ τόπῳ τῆς δεσποτείας αὐτοῦ εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον” – Κατὰ Τόπους Ψαλτικὲς Παραδόσεις».
Ἡ Ψαλτικὴ Τέχνη, μιὰ μουσικὴ ἡ ὁποία σήμερα εἶναι γνωστὴ σὲ πολλὰ μέρη τῆς οἰκουμένης, κεντρίζει ὁλοένα καὶ περισσότερο τὴν προσοχὴ μουσικῶν, μουσικολόγων, λειτουργιολόγων, ἱστορικῶν της τέχνης, βυζαντινολόγων καὶ ἐρευνητῶν ἄλλων πεδίων.
Τὰ φαινόμενα τῆς διάδοσης τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης σὲ διάφορα μέρη τοῦ κόσμου καὶ οἱ πολλαπλὲς προσαρμογές της σὲ ἄλλες γλῶσσες, ποὺ ξεκίνησαν ἤδη κατὰ τὴν πρώτη χριστιανικὴ χιλιετία καὶ συνεχίζουν μέχρι τὶς μέρες μας, καθὼς καὶ οἱ μετέπειτα ἐξελίξεις καὶ ἐπεξεργασίες τῶν ψαλτικῶν ρεπερτορίων, δημιούργησαν μέσα στὸ διάβα τῶν αἰώνων ἕναν τεράστιο πολιτισμικὸ πλοῦτο ποὺ χρήζει ἀνανεωμένης ἔρευνας καὶ συστηματοποίησης.

Οἱ προτάσεις γιὰ τὸ παρὸν συνέδριο μποροῦν νὰ ἐνταχθοῦν σὲ ἕναν ἀπὸ τοὺς παρακάτω θεματικοὺς κύκλους, πάντα μὲ ἀναφορὰ σὲ μία ἢ καὶ σὲ περισσότερες τοπικὲς παραδόσεις τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης στὸν ἑλληνικὸ χῶρο καὶ σὲ ἄλλα μέρη τῆς οἰκουμένης:

– Πρὸς μιὰ «γεωγραφία» τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης τοῦ χθὲς καὶ σήμερα
– Μεθοδολογικὰ καὶ δεοντολογικὰ ζητήματα στὴν ἔρευνα τοπικῶν παραδόσεων
– Ἱστορικὰ καὶ ἱστοριογραφικὰ θέματα
– Ζητήματα κωδικολογίας καὶ παλαιογραφίας ὑπὸ τὸ πρίσμα τοπικῶν παραδόσεων
– Ζητήματα ὕφους στὴν Ψαλτικὴ Τέχνη – τοπικὰ ὕφη
– Μουσικολογικὲς ἀναλύσεις ἐπιλεγμένων ρεπερτορίων
– Μουσικὴ Θεωρία καὶ τοπικὲς παραδόσεις
– Μορφολογία τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ τοπικὲς παραδόσεις
– Ζητήματα προσαρμογῆς τοῦ βυζαντινοῦ μέλους σὲ ἄλλες γλῶσσες
– Θέματα ἑρμηνείας – ἐπιτέλεσης σὲ τοπικὲς παραδόσεις
– Θέματα δισκογραφίας τοπικῶν παραδόσεων
– Τοπικὲς πολυφωνικὲς ψαλτικὲς παραδόσεις, ὅπως τῆς Κέρκυρας, Ζακύνθου κ.ἄ.

Τὸ Συνέδριο θὰ πραγματοποιηθεῖ στὸ πολυτελὲς ξενοδοχεῖο Ξενία Πορταριᾶς, στὸ πανέμορφο καὶ γραφικὸ χωριὸ τῆς Πορταριᾶς τοῦ Πηλίου, τὸ τετραήμερο ἀπὸ Δευτέρα 20 Ἰουλίου (ἐπίσημη ἔναρξη) ἕως Πέμπτη 23 Ἰουλίου (ἐπίσημη λήξη) 2020 (οἱ ἀκριβεῖς ὧρες θὰ ἀνακοινωθοῦν μετὰ τὴν τελικὴ ἐπιλογὴ τῶν εἰσηγήσεων).
Τὸ φετεινὸ Συνέδριο θὰ εἶναι ἀφιερωμένο στὸν Πρωτοψάλτη, μουσικοδιδάσκαλο, ἐρευνητὴ καὶ συγγραφέα Γεώργιο Ἰ. Χατζηθεοδώρου, ὁ ὁποῖος ἔχει τιμηθεῖ ἀπὸ τὴν Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία μὲ τὸ Ὀφφίκιο τοῦ Ἄρχοντος Μαΐστορος.
Οἱ προτάσεις γιὰ ἀνακοινώσεις, μαζὶ μὲ τὶς περιλήψεις τους καὶ τὸ σύντομο βιογραφικὸ σημείωμα τοῦ εἰσηγητῆ (δὲν θὰ πρέπει νὰ ὑπερβαίνουν συνολικά τὶς 500 λέξεις), θὰ πρέπει νὰ ὑποβληθοῦν τὸ ἀργότερο μέχρι τὴν Δευτέρα, 6 Ἀπριλίου 2020 στὴν Ὀργανωτικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ Συνεδρίου μέσω τῆς ἠλεκτρονικῆς φόρμας ποὺ εὑρίσκεται στὸν ἑξῆς σύνδεσμο:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpuAsbPUINy1Av_1TDiIWHTArWdCec0cjWnbq777HQ86bfcA/viewform
Ἡ ἐπιλογὴ τῶν εἰσηγήσεων θὰ ἀνακοινωθεῖ ἀπὸ τὴν Ἐπιστημονικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ Συνεδρίου τὸ ἀργότερο μέχρι τὴν Κυριακὴ τῶν Βαΐων, 12 Ἀπριλίου 2020.

Τὴν Ἐπιστημονικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ Συνεδρίου ἀποτελοῦν οἱ κ.κ. Καθηγητές:

Μαρία Ἀλεξάνδρου (Α.Π.Θ.), Πρόεδρος
Θωμᾶς Ἀποστολόπουλος (Ε.Κ.Π.Α.)
Ἐμμανουήλ Γιαννόπουλος (Α.Π.Θ.)
Κωστῆς Δρυγιανάκης (Τ.Ψ.Τ.Μ. τῆς Α.Θ.Σ.Β.)
Κωνσταντῖνος Καραγκούνης (Α.Ε.Α.Α. καὶ Τ.Ψ.Τ.Μ. τῆς Α.Θ.Σ.Β.)
Ἰωάννης Λιάκος (Α.Ε.Α.Β.Ι.)
Μιχαὴλ Στρουμπάκης (Π.Α.Ε.Α.Η.Κ.)

Ἡ ἐπικύρωση τῆς συμμετοχῆς, μὲ παράλληλη καταβολὴ τοῦ οἰκονομικοῦ ἀντιτίμου συμμετοχῆς, θὰ πρέπει νὰ πραγματοποιηθεῖ μέχρι τὴν Παρασκευή, 8 Μαΐου 2020.

Οἱ εἰσηγήσεις δὲν πρέπει νὰ ξεπερνοῦν σὲ χρόνο τὰ 20 λεπτὰ τῆς ὥρας καὶ θὰ ἀκολουθοῦνται ἀπὸ σύντομη συζήτηση 10 λεπτῶν, ἐνταγμένη ὀργανικὰ στὸ Πρόγραμμα τοῦ Συνεδρίου.
Ἐπίσημες γλῶσσες τοῦ Συνεδρίου εἶναι ἡ Ἑλληνικὴ καὶ ἡ Ἀγγλική. ΔΕΝ θὰ ὑπάρχει μετάφραση. Ὅσοι εἰσηγητὲς ἐπιθυμοῦν, μποροῦν νὰ ὑποβάλλουν ἀγγλικὴ ἢ ἑλληνικὴ μετάφραση τῆς εἰσηγήσεώς τους ἢ ἁπλῶς ἀγγλικὴ ἢ ἑλληνικὴ περίληψή της, τὸ ἀργότερο ἕως τὴν 10η Ἰουλίου 2020 σὲ μορφὴ ἀρχείου .pdf, ὥστε νὰ διανεμηθεῖ στοὺς ἐνδιαφερόμενους Συνέδρους.
Τὰ Πρακτικὰ θὰ δημοσιευθοῦν στὸ διαδίκτυο (στὸν ἱστότοπο www.tomeaspsaltikis.gr τοῦ Τομέα) σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφή. Γιὰ τὴ μορφοποίηση αὐτῶν θὰ ἀποσταλοῦν ἐγκαίρως συγκεκριμένες ὁδηγίες πρὸς τοὺς εἰσηγητές.
Τὸ δικαίωμα συμμετοχῆς στὸ Συνέδριο ὁρίζεται σὲ 30,00 € ἀνὰ ἄτομο καὶ περιλαμβάνει τὸν φάκελο τοῦ Συνεδρίου, τοὺς καφέδες τῶν διαλειμμάτων, καθὼς καὶ τὴν δημοσίευση Πρακτικῶν σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφή. ΔΕΝ περιλαμβάνει ἔξοδα γιὰ τὴν πιθανὴ δημοσίευση ἔντυπων Πρακτικῶν, οὔτε ἔξοδα λεωφορείου γιὰ τὶς ἐπισκέψεις – ἐξορμήσεις, ποὺ τυχὸν θὰ συνοδεύουν τὸ Συνέδριο.
Γιὰ τὴ φετινὴ χρονιά, ἐπιλέχθηκε ὡς συνεδριακὸς χῶρος τὸ Ξενοδοχεῖο Ξενία Πορταριᾶς, τὸ ὁποῖο προσφέρει συνεδριακὲς εὐκολίες, ἀνέσεις διαμονῆς καὶ ἕνα ὑπέροχο φυσικὸ περιβάλλον μὲ ἐξαιρετικὸ τρόπο. Ὁ χῶρος αὐτός, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν ἰδιαιτέρως εὐχάριστη τὴν συγκεκριμένη περίοδο περιοχὴ τῆς Πορταριᾶς τοῦ Πηλίου, ἡ ὁποία προσφέρει πλούσιες εὐκαιρίες θρησκευτικοῦ, πολιτιστικοῦ, γαστρονομικοῦ καὶ ψαλτικοῦ/μουσικολογικοῦ τουρισμοῦ, ἐλπίζουμε ὅτι θὰ χαρίσουν ἀλησμόνητες ἐπιστημονικὲς καὶ τουριστικὲς ἐμπειρίες στοὺς κ.κ. Συνέδρους ποὺ θὰ συμμετάσχουν.

Παρακάτω
θὰ βρεῖτε τὴν προσφορὰ τοῦ Ξενοδοχείου Ξενία Πορταριᾶς, γιὰ μονόκλινα, δίκλινα και (λίγα) τρίκλινα δωμάτια, μὲ πρωινὸ ἢ πλήρη διατροφὴ ἢ ἡμιδιατροφή (προτείνεται· ἡ Πορταριὰ ἔχει ἐξαιρετικὲς προτάσεις γιὰ τὸ βράδυ). Οἱ τιμὲς εἶναι κατ’ ἄτομο/ἡμέρα.

Μονόκλινο, μὲ πρωινό : 53,00 Εὐρὼ
Μονόκλινο, μὲ ἡμιδιατροφή : 63,00 Εὐρὼ
Μονόκλινο, μὲ πλήρη διατροφή : 73,00 Εὐρὼ
Δίκλινο, μὲ πρωινό : 31,50 Εὐρὼ
Δίκλινο, μὲ ἡμιδιατροφή : 41,50 Εὐρὼ
Δίκλινο, μὲ πλήρη διατροφή : 51,50 Εὐρὼ
Τρίκλινο, μὲ πρωινό : 31,00 Εὐρὼ
Τρίκλινο, μὲ ἡμιδιατροφή : 41,00 Εὐρὼ
Τρίκλινο, μὲ πλήρη διατροφή : 51,00 Εὐρὼ

Οἱ παραπάνω εἰδικὲς τιμὲς περιλαμβάνουν:

– Ἑλληνικὸ Παραδοσιακὸ πρωινὸ τύπου Buffet μὲ προϊόντα τοπικῶν παραγωγῶν
– Γεῦμα ἢ/καὶ Δεῖπνο ἡμιδιατροφῆς μὲ τὴν ἐπιμέλεια τοῦ Chef (γιὰ τὶς τιμὲς μὲ ἡμιδιατροφὴ καὶ πλήρη διατροφή)
– ΔΩΡΕΑΝ χῶρο στάθμευσης 80 θέσεων (ἄμεσης πρόσβασης ἀπὸ τὸν ἐθνικὸ δρόμο)
– ΔΩΡΕΑΝ wi fi ἀσύρματο internet
– ΔΩΡΕΑΝ εἴσοδο καὶ χρήση τοῦ γυμναστηρίου
– Ὅλους τοὺς φόρους, τὶς νόμιμες ἐπιβαρύνσεις καὶ τὸ νέο φόρο διαμονῆς (ἀπὸ 01.01.2018 ἰσχύει ὁ φόρος διαμονῆς γιὰ ξενοδοχεῖα 4 ἀστέρων: 3,00 € / δωμάτιο / διανυκτέρευση).

Σημειωτέον, ὅτι κάθε σύνεδρος θὰ πληρώσει κατευθείαν στὸ ξενοδοχεῖο τὸ πακέτο τῆς ἐπιλογῆς του. Σὲ περίπτωση ποὺ κάποιος ἐπιθυμεῖ νὰ ἐπιλέξει ἄλλη λύση διανυκτέρευσης, θὰ ὑπάρχουν, σὲ συνεννόηση μὲ τὸ Ξενοδοχεῖο Ξενία Πορταριᾶς, εἰδικὲς κάρτες-πακέτα γιὰ πρωινό, διαλείμματα τοῦ Συνεδρίου ἢ γεύματα.

Πληροφορίες:
Xenia Palace Portaria – Πορταριά ΤΚ.37011
Τηλ. +30 24280 99980 | Fax +30 24280 99526
E: info@xeniaportarias.gr | www.xeniaportarias.gr
www.facebook.com/XeniaPalacePortaria

Από : Apostolos Pelagiadis

Τμήμα κρατήσεων

Στὴ σκέψη μας εἶναι, στὰ πλαίσια τοῦ Συνεδρίου, νὰ διοργανώσουμε καὶ μία ἢ δύο (προ-αιρετικές) ἐξορμήσεις ἀναψυχῆς σὲ περιοχὲς τῆς Μαγνησίας, μὲ παράλληλο προσκυνηματικὸ καὶ ἐπιστημονικὸ ἐνδιαφέρον, μὲ ἕνα ἐλάχιστο κόστος συμμετοχῆς γιὰ τὸ πούλμαν. Λεπτομέρειες θὰ ἀνακοινωθοῦν.

Σᾶς περιμένουμε στὸ Βόλο, στὴν ἀρχοντικὴ Πορταριὰ καὶ τὸ μαγευτικὸ Πήλιο. Χαρά μας θὰ εἶναι, νὰ περάσουμε ὅλες τὶς ἡμέρες τοῦ Συνεδρίου ὅλοι μαζί.

Παρακαλοῦμε γιὰ τὴ διάδοση αὐτοῦ τοῦ μηνύματος σὲ κάθε πιθανὸ ἐνδιαφερόμενο.

Περισσότερες λεπτομέρειες γιὰ τὸ Συνέδριο, τὴν Ὀργανωτικὴ Ἐπιτροπὴ καὶ τὶς λοιπὲς δράσεις, στὴν ἱστοσελίδα τοῦ Τομέα www.tomeaspsaltikis.gr στὸ μενοὺ ΣΥΝΕΔΡΙΑ / ΗΜΕΡΙΔΕΣ, ὑπομενού, Διοργανώσεις τοῦ ΤΨΤΜ / 2020.07.20, Δ΄ ΔΜΙΣ τοῦ ΤΨΤΜ.

Ἡ Ἐπιστημονικὴ Ἐπιτροπή
Ἡ Ὀργανωτικὴ Ἐπιτροπή


Ἀφίσα Δ΄ Διεθνοῦς Μουσικολογικοῦ καὶ Ἱεροψαλτικοῦ Συνεδρίου τοῦ Τ.Ψ.Τ.Μ.


Ανακοίνωση

Ανακοινώνεται στους κ.κ. Εισηγητές του 4ου ΔΜΙΣ του Τομέα ΨΤΜ της ΑΘΣΒ, ότι το Συνέδριό μας του προσεχούς Φεβρουαρίου, λόγω της ενεστώσης ανάγκης και της ιδιαίτερης υγειονομικής καταστάσεως, πρόκειται να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, Θεού θέλοντος και επιτρέποντος, φυσικά.
Επειδή, θέλουμε να “προϋπολογίσουμε” τις ηλεκτρονικές συμμετοχές και παρακολουθήσεις του Συνεδρίου και να υπολογίσουμε το εύρος της πλατφόρμας που θα χρειαστεί το Συνέδριο, παρακαλούμε, όσοι προτίθεστε να συμμετέχετε στο e-Συνέδριό μας, συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο
https://forms.gle/W5ARw8qnRUaYi9CH6, καταβάλλοντας, συγχρόνως και το συμβολικό τέλος συμμετοχής των 05.00 Ευρώ, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες, που θα βρείτε στην Φόρμα Συμμετοχής.
Παρακαλούμε, φροντίστε να μοιράστε το λίνκ σε όσους φοιτητές σας, συναδέλφους ή συνεργάτες σας θα μπορούσαν να ενδιαφέρονται για το Συνέδριό μας. Μετά τη συμπλήρωση της δήλωσής σας, θα σας αποσταλεί ο σύνδεσμος εισόδου στο Συνέδριο.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Φόρμα Συμμετοχής στο συνέδριο, θα παραμείνει ανοιχτή έως την 31η Ιανουαρίου 2021. Όσοι δεν δηλώσουν εγκαίρως συμμετοχή, θα κινδυνεύσουν να μην μπορούν να εισέλθουν στο Συνέδριο εάν η πλατφόρμα κορεστεί.
Καλή μας διαδικτυακή αντάμωση.


Ἀναβολὴ τοῦ 4ου Δ.Μ.Ἱ. Συνεδρίου τοῦ Τομέα γιὰ τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2021

Παράταση Προθεσμίας Ὑποβολῆς Προτάσεων

Ἀπὸ τὴν Ὀργανωτικὴ καὶ τὴν Ἐπιστημονικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ 4ου Δ.Μ.Ἱ.Σ. τοῦ Τ.Ψ.Τ.Μ. ἀνακοινώνεται ὅτι, λόγῳ τῶν εἰδικῶν συνθηκῶν τῆς πρόσφατης καὶ τῆς τρέχουσας περιόδου, θεωρήθηκε σκόπιμο νὰ ἀναβληθεῖ ἡ πραγματοποίηση τοῦ Συνεδρίου. Γιὰ τὸν Τομέα, τὴν Ἀ.Θ.Σ.Β. καὶ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Δημητριάδος ἀποτελεῖ χαρὰ καὶ εὐλογία ἡ διὰ ζώσης ἐπικοινωνία καὶ συνεργασία τῆς ἐλληνικῆς καὶ διεθνοῦς βυζαντινομουσικολογικῆς κοινότητας στὸν Βόλο. Ὅμως, ἡ ἀσφάλεια πάντων πρέπει νὰ εἶναι -καὶ ὄντως εἶναι- πρωταρχικό ζητούμενο. Ὡς ἐκ τούτου, ἀποφασίστηκε ἡ πραγματοποίηση τοῦ 4ου Δ.Μ.Ἱ.Σ. τοῦ Τ.Ψ.Τ.Μ. κατὰ τὸ διάστημα 7 – 10 Φεβρουαρίου 2021, τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπιτρέποντος καὶ συνεργοῦντος.
Ἡ προθεσμία ὑποβολῆς προτάσεων γιὰ ἀνακοινώσεις ἢ ἀναρτήσεις posters παρατίνεται, βεβαίως, ἕως τὴν Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2020, ἡ δὲ ἐπιλογὴ τῶν προτάσεων ἀπὸ τὴν Ἐπιστημονικὴ Ἐπιτροπὴ θὰ ὁλοκληρωθεῖ ἕως τὴν Παρασκευὴ 11 Δεκεμβρίου 2020. Οἱ ἐνδιαφερόμενοι παρακαλοῦνται να συμπληρώσουν τὴν εἰδικὴ φόρμα, τὴν ὁποία θὰ βροῦν στὸν ἑξῆς σύνδεσμο:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpuAsbPUINy1Av_1TDiIWHTArWdCec0cjWnbq777HQ86bfcA/viewform
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ἐπειδὴ ὁ άριθμὸς τῶν ἕως τώρα ὑποβλειθησῶν προτάσεων εἶναι ἤδη μεγάλος, σὲ περίπτωση ὑπέρβασης τῶν χρονικῶν δυνατοτήτων τοῦ Συνεδρίου ἡ Ὀργανωτικὴ Ἐπιτροπὴ ἐπιφυλάσσεται εἴτε νὰ τηρήσει σειρὰ προτεραιότητας εἴτε νὰ παρατείνει τὶς ἡμέρες ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου.
Ὅλες οἱ λοιπὲς λεπτομέρειες ἰσχύουν ὅπως ἀκριβῶς εἶχαν ἀνακοινωθεῖ ἀρχικῶς.
Βλ. https://tomeaspsaltikis.gr/el/δ-διεθνὲς-μουσικολογικὸ-καὶ-ἱεροψα/

Καλό καλοκαίρι σὲ ὅλους καὶ καλὴ άντάμωση στὴν πανέμορφη Πορταριά τὸν Φεβρουάριο.


Ανακοίνωση για το 4ο ΔΜΙΣ του Τομέα ΨΤΜ της ΑΘΣΒ

Ανακοινώνεται στους κ.κ. Εισηγητές του 4ου ΔΜΙΣ του Τομέα ΨΤΜ της ΑΘΣΒ, ότι το Συνέδριό μας του προσεχούς Φεβρουαρίου, λόγω της ενεστώσης ανάγκης και της ιδιαίτερης υγειονομικής καταστάσεως, πρόκειται να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, Θεού θέλοντος και επιτρέποντος, φυσικά.Επειδή, θέλουμε να “προϋπολογίσουμε” τις ηλεκτρονικές συμμετοχές και παρακολουθήσεις του Συνεδρίου και να υπολογίσουμε το εύρος της πλατφόρμας που θα χρειαστεί το Συνέδριο, παρακαλούμε, όσοι προτίθεστε να συμμετέχετε στο e-Συνέδριό μας, συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο https://forms.gle/W5ARw8qnRUaYi9CH6, καταβάλλοντας, συγχρόνως και το συμβολικό τέλος συμμετοχής των 05.00 Ευρώ, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες, που θα βρείτε στην Φόρμα Συμμετοχής.Παρακαλούμε, φροντίστε να μοιράστε το λίνκ σε όσους φοιτητές σας, συναδέλφους ή συνεργάτες σας θα μπορούσαν να ενδιαφέρονται για το Συνέδριό μας. Μετά τη συμπλήρωση της δήλωσής σας, θα σας αποσταλεί ο σύνδεσμος εισόδου στο Συνέδριο.ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Φόρμα Συμμετοχής στο συνέδριο, θα παραμείνει ανοιχτή έως την 31η Ιανουαρίου 2021. Όσοι δεν δηλώσουν εγκαίρως συμμετοχή, θα κινδυνεύσουν να μην μπορούν να εισέλθουν στο Συνέδριο εάν η πλατφόρμα κορεστεί.

Καλή μας διαδικτυακή αντάμωση.


Πρόγραμμα 4ου Διεθνούς Μουσικολογικού καὶ Ἱεροψαλτικού Συνεδρίου

Για να δείτε το Φυλλάδιο Προγράμματος, Περιλήψεων και Βιογραφικών πατήστε εδώ.


4ο Διεθνές Μουσικολογικό και Ιεροψαλτικό Συνέδριο: Κατά Τόπους Ψαλτικές Παραδόσεις

Tο 4ο Διεθνές Μουσικολογικό και Ιεροψαλτικό Συνέδριο του
Τομέα Ψαλτικής και Μουσικολογίας της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών
Βόλου, με τίτλο «Κατά Τόπους Ψαλτικές Παραδόσεις», πραγματοποιήθηκε
διαδικτυακά από τις 7 ως τις 9 Φεβρουαρίου 2021.

Το Συνέδριο διερεύνησε τη γεωγραφία της ψαλτικής της βυζαντινής
παράδοσης χθες και σήμερα, αντιμετωπίζοντας θέματα μεθοδολογικά,
δεοντολογικά και ιστοριογραφικά, ζητήματα κωδικολογίας και
παλαιογραφίας, ζητήματα ύφους και μορφολογίας, θέματα ερμηνείας και
επιτέλεσης σε τοπικές παραδόσεις, δισκογραφίας, προσαρμογής του
βυζαντινού μέλους σε άλλες γλώσσες κλπ. Παρουσιάστηκαν 35 εισηγήσεις
από ισάριθμους συνέδρους, ενώ οι ακροατές του Συνεδρίου ξεπέρασαν τους
100. Ένας αριθμός εισηγήσεων ασχολήθηκε με θέματα μελέτης του κατά
τόπους αποθησαυρισμένου χειρόγραφου υλικού, ενώ σημαντικό ποσοστό
αφιερώθηκε σε βιογραφικά στοιχεία προσώπων του τελευταίου αιώνα, αρκετά
από τα οποία έχουν αφήσει και ηχογραφήσεις αρχειακές ή και
δημοσιευμένες, ενώ κάποιοι από τους εισηγητές έθεσαν το θέμα αν η
τοπικότητα αποτελεί πράγματι επιθυμητό στοιχείο για την βυζαντινή
ψαλτική ή κρίνεται ως εξοβελιστέα. Ανάμεσα στους ομιλητές υπήρξαν
διακεκριμένοι διδάσκοντες πανεπιστημίων, υποψήφιοι διδάκτορες και
μεταπτυχιακοί φοιτητές αλλά και ανεξάρτητοι ερευνητές. Τιμώμενο πρόσωπο
του Συνεδρίου υπήρξε ο καλύμνιος πρωτοψάλτης, άρχων μαΐστωρ της Μεγάλης
του Χριστού Εκκλησίας, Γεώργιος Χατζηθεοδώρου.

Έχουμε συνηθίσει όταν γράφουμε (και διαβάζουμε) δελτία τύπου, να
θεωρούμε απαραίτητη τη φράση «πραγματοποιήθηκε στην πόλη μας». Στην
περίπτωση του προκείμενου Συνεδρίου ο όρος αυτός ισχύει μόνο εν μέρει.
Πράγματι, ο Τομέας Ψαλτικής, όπως και η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών στο
σύνολό της, έχουν την έδρα τους στο Βόλο. Ωστόσο, δεν έχει έννοια να
πούμε ότι το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο Βόλο, καθώς τόσο οι
εισηγητές όσο και οι ακροατές βρισκόταν ο καθένας στον τόπο του, και
συνομίλησαν ουσιαστικά στο διαδίκτυο. Είναι πρώτη φορά που ένα συνέδριο
τέτοιας κλίμακας πραγματοποιείται από την Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών
και τα αποτελέσματα υπήρξαν πραγματικά ενθαρρυντικά για το μέλλον,
καθώς απεδείχθη ότι το ψηφιακό μέσο πραγματικά επιτρέπει, παρά τα
επιφαινόμενα και τα συνήθη τεχνοφοβικά στερεότυπα, μια βαθύτερη
επικοινωνία. Επιστέγασμα αυτής της διαπίστωσης αποτέλεσε το γεγονός ότι
οι ακροατές, μετά τη λήξη του Συνεδρίου, έμειναν συνδεδεμένοι στην
ψηφιακή πλατφόρμα επί αρκετή ώρα, ανταλλάσοντας μηνύματα τόσο μεταξύ
τους όσο και με τους εισηγητές.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου, φωτογραφικό υλικό, βιογραφικά των εισηγητών
και περιλήψεις των εισηγήσεων υπάρχουν αναρτημένα στις ιστοσελίδες της
Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου και του Τομέα Ψαλτικής (εδώ)
, όπως επίσης και στο Φέισμπουκ.

Tα βίντεο των εισηγήσεων:

Κυριακή 7 Φεβρουαρίου

Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου, Πρωί

Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου, Απόγευμα

Τρίτη 9 Φεβρουαρίου, Πρωί

Τρίτη 9 Φεβρουαρίου, Απόγευμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο